بخشی از مقاله

برنامه ريزي و نظارت در آموزشگاههاي فني و حرفه اي

هدف از تأسيس آموزشگاه:
با استناد به جزوه مديريت آموزشي كه توسط جناب آقاي احمد براقي تهيه و تدوين گرديده، هر نظام آموزشي، براي اينكه بتواند وظايف و مسئوليت هاي خود را به طور مفيد و موثر انجام دهد، بايد اهدافي را برگزينند و اينجانب نيز هدف هايي از تاسيس اين آموزشگاه دارم كه به شرح ذيل مي باشد:
در درجه اول هدفم پرورشي استعدادهاي كساني است كه خواهان و علاقه مند به اين هنر مي بشاند و سعي دارم با تمام توان آنچه كه تا به حال آموخته ام در طبق اخلاص به اين عزيزان تقديم كنم.


و ديگر آنكه فراهم آوردن راهي براي شناختن نيازها و حل مشكلات فراگيران و خود تا بتوانم از اين راه هم نيازيهاي فراگيران و هم نيازهاي معنوي و مالي خود را نيز تا حدودي بر طرف سازم.

«چارت سازمان آموزشگاه»

 

شرح وظايف پرسنل آموزشگاه (براساس چارت سازماني)
موسس: مسئوليت تهيه و تعمير تجهيزات آموزشي و رابط بين آموزشگاه و سازمان است.
مدير آزمايشگاه: مسئوليت نظارت و اداره آموزشگاه بر عهده اوست.
موسس: مسئوليت تهيه و تعمير تجهيزات آموزشي و رابط بين آموزشگاه و سازمان است.
منشي: وظيفه ثبت نام و امور داخلي آموزشگاه و راهنمايي جهت ثبت نام به عهده ايشان مي باشد و رابطي بين ديگر پرسنل با مدير است.
مربي: آموزشي كارآموزيان و هنرجويان براساس استاندارد هاي مورد تاييد سازمان.
كمك مربي: همكاري با مربي و در صورت غيبت و بي جايگزين آن و رسيدگي به فراگيران.
حسابدار: مسئوليت بررسي امور مالي و اداري را دارد.
مشاور: مصاحبه با كارآموزان و فراگيران و راهنمايي آنان را بر عهده دارد.
خدمات: رسيدگي به امور خدماتي و نظافتي آموزشگاه
آئين نامه و آموزشي و انضباطي آموزشگاه
1- فراگيران هر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند بدون تاخير و غيبت.
2- رعايت قوانين و اصول آموزشگاه طبق برگه ثبت نام.
3- رعايت اصول بهداشت در محيط كار.
4- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتي كه اولين جلسه آموزشي تشكيل گرديده باشد. هزينه هاي جانبي از شهريه كسور مابقي مسترد مي گردد.
5- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكلي براي وسائل فراگيران آموزشگاه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
7- به همراه داشتن كليه وسائل لازم جهت آموزشي فراگير الزامي است.
8- ثبت ساعت ورود و خروج فراگيران توسط منشي و امضا به فراگيران.
9- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه، مسترد نمي گردد.
10-در صورت غيبت فراگيره آموزشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال كلاس جبري ندارد.

ليست تجهيزات آموزشي
رديف نام كالا نوع قيمت واحد به ريال تعداد قيمت كل توضيحات
1 ميز طراحي اصوالي 000/450 1 000/000/450
2 سه پايه ابزاري 000/40 15 000/000/600
3 ميز و صندلي مديريت اموالي 000/500 1 000/500
4 صندلي كارآموز اموالي 000/250 1 000/375
5 ميز و صندلي منشي اموالي 000/500 1 000/500
6 وسائل براي مدل ابزاري 000/200 - 000/200 تعدادي
7 كپسول آتشفاني مصرفي 000/150 1 000/150
8 جعبه كمكهاي اوليه مصرفي 000/100 1 000/100
9 سطح آشغال مصرفي 000/20 4 000/80
10 كمدهاي مربوط به انبار اموالي 000/15 15 000/225
11 چوب لباسي اموالي 0000/30 2 000/60
12 تخته شاسي ابزاري 0000/8 15 000/120


13 تخته وايت برد ابزاري 000/100 1 000/100
14 ماژيك مصرفي 000/8 3 000/24
15 اسلايد يا اورهد اموالي 000/600/1 1 000/60/1
16 فيلم هاي آموزشي اموالي 000/25 5 000/125 تعدادي مرتبط باآموزش
17 جزوات و كتاب آموزشي ابزاري 000/150 - 000/150 تعدادي مرتبط باآموزش
18 پروژكتو اموالي 000/100 2 000/200
19 دستگاه اپك اموالي 000/500 1 000/500
جمع كل قيمت كالا 000/059/6 ريال

كنترل و بازرسي دورة از تجهيزات آموزشي
موضوع آموزشي: شخص مسئول:
تاريخ كنترل: مدير:

موارد نظريه داوري وضعيت اندازه گيري تاريخ اندازه گيري
الف- ابزار
1- ميز طراحي كاركرده
2- سه پايه كاركرده
3- كعبه هاي انبار استفاده شده
4- تخته وايت برد مستهلك
5- صندلي كارآموز مستعمل
6- اسلاميه يا اورهه كاركرده
7- پروژكتور كار كرده
8- دستگاه اپك كار كرده
ب- ماس كارگاه مطلوب
1- روشنائي طبيعي و مصنوعي  مطلوب
2- حجم هوا بر شخص و تهويه ( * مطلوب
3- گرد و غبار  كامل
4- نظم و ترتيب وسائل  مطلوب
5- پنجره و روزنه ها  كامل
ج- دستشويي (شامل تجهيزات شستشوي كامل
1- تميزي كلي  مطلوب
2- اتاق رختكن * كامل
3- توالت‌ (شامل تسهيلات دستشويي) 
د- ايمني در كار
1- لباس نصب كار 
2- استفاده از دستكش  مستعل

علائم كنترل:  روزانه
* هفتگي كامل
بدون علامت ماهانه امضاء مدير:

آئين نامه آموزشي و انضباطي آموزشگاه
1- فراگيران سر ساعت مقرر در آموزشگاه حاضر باشند و بدون تاخير و غيبت.
2- رعايت قوانين و اصول آموزشگاه برگه ثبت نام

 


3- رعايت اصول بهداشت در محيط كار
4- در مورد منصرف شدن پس از ثبت نام در صورتي كه اولين جلسه آموزشي تشكيل گرديده باشد هزينه هاي جانبي از شهريه كسر و مابقي مسترد مي گردد.
5- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
6- در صورت به وجود آمدن هرگونه مشكلي براي مسائل فراگيران آموزشگاه يا هيچ گونه مستوليتي ندارد.
7- به همراه داشتن كليه وسائل لازم جهت آموزش فراگير الزامي است.
8- ثبت ساعت ورود و خروج فراگيران توسط منشي و امضاء به فراگيران.
9- در صورت منصرف شدن در اواسط دوره آموزشي به هيچ عنوان مبلغ شهريه مسترد نمي گردد.
10-در صورت غيبت فراگير آموزشگاه هيچ گونه تعهدي در قبال كلاس جبراني ندارد.

ملاحظه زمان ايام هفته هفته استاندارد مهارت رديف
عملي تئوري عنوان توانائي مطالب
-
3
3 2
-
- شنبه
دوشنبه
چهارشنبه اول توانايي تجربه نقطه در يك كادر مشخص 1
-
3
3 2
-
- شنبه
دوشنبه
4شنبه دوم توانايي تجربه خطوط در كادرهاي محدود و 2
-
3
3 2
-
- شنبه
دوشنبه
4شنبه سوم مشخص در تركيب آنها با نقطه
-
3
3 2
-
- شنبه
دوشنبه


4شنبه چهارم توانايي ترسيم فرم (سطح) در تركيب با خط و نقطه در كادر مشخص 3
-
3
3 2
-


- شنبه
دوشنبه
4شنبه پنجم توانايي ترسيم حجم و تركب با نقطه و خط و فرم (سطح) در كادر مشخص 4
-
3
3 2
-
- شنبه
دوشنبه
4شنبه ششم توانايي تركيب بندي (كمپوزسيون) در يك كادر معين 5
-
3
3 5/1
-
- شنبه
دوشنبه
4شنبه هفتم توانايي رسم انواع پرسپكتيو 6


ملاحظه زمان ايام هفته هفته استاندارد مهارت رديف
عملي تئوري عنوان توانائي مطالب
2
3
3 -
-
- شنبه
دوشنبه
چهارشنبه نهم توانايي طراحي با خط 7
2


3
3 -
-


- شنبه
دوشنبه
چهارشنبه دهم
2
3
3 -
-
- شنبه
دوشنبه
چهارشنبه يازدهم
2
3
3 -
-
- شنبه
دوشنبه
چهارشنبه دوازدهم
اين هفته دقيقامانند ساعت بندي أموزش داده مي شود 3 2 شنبه
دوشنبه
چهارشنبه سيزدهم
چهاردهم
پانزدهم
شانزدهم توانايي طراحي اشكال احجام هندسي منظم و نامنظم 8
سه هفته 18 و 19و20 نيز مانند هفته 10و11و12 بند 7 اجرا مي شود -
3
3 3
-
- شنبه
دوشنبه
چهارشنبه هفدهم
هجدهم
نوزدهم
بيستم توانايي طراحي طبيعت بي حال 9
سه هفته 22 و 23و24 نيز مانند هفته 10و 11 و 12 بند 7 -
3
3 2
-
- شنبه
دو شنبه
چهارشنبه بيست و يكم
بيست و دوم
بيست و سوم


بيست و چهارم توانايي طراحي از طبيعت 10
هفت هفته بيست و ششم الي سي و دوم نيز مانند بند 7 -
3
3 2
-
- شنبه
دو شنبه
چهارشنبه بيست و پنجم
بيست و ششم
الي
سي ودوم توانايي طراحي أناتومي عمومي بدن انسان 11
3
5/3
5/3 -
-
- شنبه
دوشنبه
چهارشنبه سي و سوم

رديف
استاندارد مهارت هفته ايام هفته زمان
عنوان توانايي مطلب تئوري عملي

12
توانايي طراحي دست و پا در حالتهاي مختلف سي و چهارم شنبه
2 شنبه
4 شنبه 2
-
- -
4
4
سي و پنجم شنبه
2 شنبه
4 شنبه 2
-
- -
4
4

13
توانايي طراحي و چهره در حالتها و چرخشهاي مختلف سي و ششم شنبه
2 شنبه
4 شنبه 3
-
- -
3
3


سي و هفتم شنبه
2 شنبه
4 شنبه -
-
- 3
2
2
سي و هشتم شنبه
2 شنبه
4 شنبه -
-
- 2
2
3


14
توانايي طراحي آناتومي حيوانات سي و نهم شنبه
2 شنبه
4 شنبه -
-
- 2
3
3
چهل شنبه
2 شنبه
4 شنبه -
-
- 2
3
2

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید