بخشی از مقاله

 

چکیده

 

در تشکیل هر سازمانی عوامل مختلفی نقش دارند که یکی از مهمترین آنها منابع انسانی است. بدون شک نیروی انسانی در جهت نیل به اهداف سازمان نقـش تعیـین کنندهای دارد و آنچه که نیروی انسانی را تقویت میکند تا در جهت برنامههای سازمان حرکت کند عاملی جز انگیزه نخواهد بود . تحقیق حاضر، به منظـور بررسـی رابطـه عوامل انگیزشی بر کارایی کارکنان آموزشگاههای فنی و حرفهای صورت گرفته است. بدین منظور پرسشنامهای بر اساس فرضیات تحقیق (رابطه انگیزههـای مـادی و غیـر-مادی با کارایی کارکنان) تدوین شد و بین جامعه آماری که مشتمل بر کلیه کارکنان آموزشگاههای فنی و حرفهای نیشابور بـود، تعـداد50 عـدد پرسشـنامه(نمونه گیـری تصادفی) توزیع شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که انگیزههای مادی و انگیزههای غیرمادی رابطه مثبت و معناداری با کارایی کارکنان دارند.

 

واژه های کلیدیانگیزش، کارایی، پاداش، آموزش فنی و حرفه ای

 

-1 مقدمه

 

هر شغل دارای صفتها و ویژگیهایی است کـه وظـایف کارکنـان را تحـت تـاثیر خـود قـرار مـیدهـد و باعـث مـیشـود کـه افـراد در آن شـغل احسـاس رضـایت یا عدم رضایت کنندمسلماً. هرشغلی کـه از ارزش ذاتـی بیشـتر، اسـتقلال و خودکفـایی زیـادتر، تنـوع و بـاز خـورد مسـتقیم و مناسـبتـری برخـوردار باشـد، افـراد را برای انجـام دادن بهتـر کارهایشـان بیشـتر تحریـک مـیکنـد. از طرفـی انگیـزش کارکنـان بـر بهـرهوری و عملکـرد هـر سـازمان، رضـایت شـغلی افـراد و نحـوه انجـام وظایف تاثیر میگذارد. به عبارتی تقویت و شناخت عوامل تاثیرگذار بر انگیزش، باعث برانگیخته شدن حس خلاقیت و نوآوری در کارکنان میشود.

 

امروزه یکی از وظایف بسیار مهـم مـدیران و سرپرسـتان بهبـود رفتـار زیـر دستانشـان اسـت تـا از ایـن طریـق از اسـتعدادهای بـالقوه آنـان جهـت نیـل بـه اهـداف سازمانی استفاده کنند. در واقع یکی از دلایلی کـه کارکنـان حـداکثر تـلاش خـود را نمـیکننـد در ایـن نهفتـه اسـت کـه مـدیران آن هـا نمـیداننـد چگونـه آن هـا را به کار بهتر و اثربخش تر وادارند.[1]

 

پر واضح است که ایجاد انگیزه در کارکنان باعث افـزایش سـطح کـارایی آنـان مـیشـود. مـیتـوان بـا اطمینـان ایـن مطلـب را بیـان کـرد کـه سـازمانی کـه سـطح کارایی کارکنان آن بالااشدب قطعاً به بهره وری دست میابد.[1]

 

حرفه آموزی از دیـر بـاز مـورد توجـه عمـوم بـوده و کسـب تخصـص و مهـارت بـه مثابـه یـک تجربـه مفیـد و بهـرهور و در عـین حـال اشـتغالزا ودرآمـد آفـرین موضوعی اسـت کـه ضـرورت آن هـیچگـاه از رونـق و اهمیـت بـاز نمانـده اسـت. در شـرایط کنـونی بخـش قابـل ملاحظـهای از جمعیـت فعـال کشـور فاقـد مهـارت و تخصص کافی برای انجـام کـار بـوده و یـا پـاره ای از شـاغلین از صـلاحیت شـغلی و یـا بـه تعبیـر دقیـقتـر تخصـص کـافی و اسـتاندارد شـده برخـوردار نیسـتند و در بازار کار، حرفهها و مهارتهـا از نظـر سـطح تخصـص و اندوختـههـای فنـی و تجربـه، مطلـوب و کارآمـد نیسـتند. آمـوزش فنـی و حرفـهای کـه سـازمان مسـتقلی بـه نام سازمان آموزش فنـی و حرفـهای کشـور عرضـه کننـده انـواع آمـوزشهـای مهـارتی، خـدماتی، فنـی و ... آن مـیباشـد نقـش مـوثر در طراحـی و اجـرای دورههـای آموزشـی داشـته و خــدمات مطلـوبی را بـه متقاضــیان و هنـر جویـان ارائــه مـیدهـد . بــه عبـارتی فلسـفه وجــودی سـازمان فنـی و حرفــهای، تـامین و تربیـت نیــروی انسانی متخصص، ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز صنایع و خدمات کشوری میباشد.[2]

-2 پیشینه تحقیق

 

مواگبو( 2013) 1، به مطالعه اثر انگیزش بر کـارایی کارکنـان سـازمانهـا پرداختـه اسـت، نتـایج ایـن مطالعـه نشـان مـیدهـد کـه انگیـزه بیرونـی داده شـده بـه کارکنان در یک سازمان تاثیر به سزایی بر عملکرد آنها دارد.[3]

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید