مقاله رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرش افراد به عشق با ارزش های ازدواج

word قابل ویرایش
16 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
مقدمه : پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک های دلبستگی و نگرش افراد به عشق با ارزش های ازدواج پرداخته است .
روش : نمونه پژوهش ۳۱۳ دانشجوی مجرد دانشگاه های جامع شهر تهران بود که از نمونه گیری غیرتصادفی دردسترس انتخاب شدند .داده های تجربی توسط پرسشنامه سبک های دلبستگی ، نگرش های مربوط به عشق و پرسشنامه سنجش ارزش های ازدواج جمع آوری شد.
یافته ها: با تحلیل آماری داده ها مشخص شد که توان پیش بینی ارزش های ازدواج از طریق انواع عشق و سبک های دلبستگی وجود دارد به گونه ای که ارتباط منفی معناداری بین عشق آگاپه با ارزش سلسله مراتبی ، بین عشق آگاپه با ارزش خودپیروی عقلی و ارتباط مثبت معناداری بین عشق مانیا با ارزش سلسله مراتبی ، بین عشق استورگ و عشق مانیا با ارزش برابرنگری ، بین عشق مانیا و دلبستگی ایمن با ارزش خودپیروی عاطفی ، بین عشق استورگ و عشق پراگما با ارزش خودپیروی عقلی ، بین عشق پراگما و عشق آگاپه و دلبستگی ایمن با ارزش محاط شدگی عشق پراگما و عشق مانیا با بازخورد کلی به ازدواج وجود دارد.
نتیجه گیری : نتیجه این تحقیق اهمیت بررسی سبک های دلبستگی و نگرش نسبت به عشق زوجین را قبل از ازدواج با تأثیری که بر معیارهای ازدواج دارند، نشان می دهد.
کلیدواژه ها: سبک دلبستگی ، نگرش به عشق ، ارزش ازدواج

مقدمه
به اعتقاد لاکان (۱۹۸۸)، عشق ، لحظه و تبلور آرزومندی بشری است . ریک معتقد بود که عشق جستجوی رستگاری است [۱].
درک پدیده عشق مهم می باشد. [۲] زیرا همیشه در زمینه عشق ابهام ها و سردرگمی هایی وجود داشته است [۳]. مورتی و راتزین اعتقاد دارند که شاید برخی از سردرگمی ها در این زمینه به جهت نگرش های دوسوگرانه ای است که علم نسبت به پژوهش های مربوط به عشق داشته است : یکی عشق با ماهیت روانشناختی و دیگری عشق با ماهیت ادبی [۴]. از سوی دیگر دلبستگی نگهدارنده نزدیکی متقابل بین دو فرد در تمام مراحل زندگی است [۵]. اگرچه سبک دلبستگی فرد در سالهای اولیه زندگی شکل می گیرد ولی در تمام طول عمر تداوم می یابد و ابعاد مختلف زندگی فرد از جمله روابط صمیمانه ، عشق و ازدواج و چه بسا همسازی زناشویی وی را تحت تأثیر خود قرار می دهد [۶ و ۷].
انسان در طول زندگی روابط متعددی را تجربه می کند، اما پیوندجویی ، نخستین نیاز برای همنشینی با دیگران است . این انگیزٔە با دیگران بودن ، هم از درون فرد می آید و هم از بیرون ، بنابراین هم به شخصیت و هم به شرایط بیرونی بستگی دارد و تحت شرایط لذت بخش و تهدید، بسیار قوی است . افراد نیز در نیازشان برای پیوندجویی متفاوت هستند [۸].
دلبستگی های دوره شیرخوارگی نقش مهمی در توانایی شخص برای برقراری روابط در بزرگسالی دارند [۹]. به عبارتی ، سبک دلبستگی فرد شامل ؛ سبک های ایمن ، اجتنابی و دوسوگرا تأثیر فراگیری بر روابط او با افراد دیگر دارد [۱۰]. افراد مختلفی که سبک های دلبستگی متفاوتی دارند تجارب مختلفی در روابط عاشقانه تجربه می کنند [۶]. رابین خاطرنشان می سازد که ارتباط میان عشق و ازدواج موفقیت منحصر به فردی را به عنوان پیوند میان افراد و ساختار جامعه به عشق می دهد[۶]. عشق یک رکن اساسی برای محبت اعضای خانواده به یکدیگر است [۲]. به گفته ریزاوی بیشترین علت هم برای ازدواج و هم طلاق عشق یا فقدان آن است . اما لازم به ذکر است که به گفته براگتون ، واژه عشق معنا و مفهومی یکسان برای هر فرد ندارد و این خود موجب بروز اشتباهاتی در این زمینه می شود [۱۲]. مورتی و راتزین نیز می گویند، بیشتر مردم عقیده دارند که تجربه عشق یا فقدان آن تقریبً بر هر فردی به شیوه ای تأثیر می گذارد. با وجود این شناخت ها و دانسته ها در مورد پدیده عشق بسیار کم است . از آنجایی که وظایف عشق عبارتند از : جذب یک همسر، حفظ همسر، تولید مثل ، سرمایه گذاری والدی ، آنچه پس از بحث عشق مطرح می گردد ، مبحث ازدواج است . ازدواج به عنوان مرحله ای مهم از زندگی فرد به شدت از خاستگاه خانوادگی متأثر است و خود می تواند منجر به تشکیل خانواده جدید گردد. ازدواج پیوندی است که پس از آن انسان به نوعی تحول و رشد می رسد و انتخاب اولیه شرط بسیار مهمی برای ازدواج است . کلودلوی اشتروس در نظریه برخورد دراماتیک معتقد است که ازدواج برخوردی دراماتیک بین فرهنگ و طبیعت ، یا میان قواعد اجتماعی و کشش جنسی است [۱۳]. آنچه زوجین از خانواده اصلی شان می آورند و نحوه ای که آنها خانواده هایشان را ترک می کنند بخش مهمی از فرآیند انتخاب همسر و ازدواج آنان را شکل می دهد [۱۴]. در صورت بندی اریکسن از مراحل روانی اجتماعی زندگی ، ازدواج در مرحله ای اتفاق می افتد که چالش اساسی فرد بین صمیمیت و انزواست .
در یک دیدگاه کلی ، وجود منابع گسترده و متنوع فکری ، نظری ، تربیتی و رفتاری ، فرد را با مسأله ای با عنوان درگیری در برداشت ها و ادراکاتش از مفاهیم انتزاعی و احساس های شخصی اش روبه رو می سازد، برداشت هایی که به تبع آن نگرش ها و انتخاب هایش در عرصه زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد، برداشت هایی که گاه چنان تفاوت های فاحشی دارد که به انتخاب های کاملاً متضاد افراد نسبت به یکدیگر منجر می شود.
تفاوت در شیوه های تربیتی و پرورشی افراد که سبک های متفاوت دلبستگی را در افراد ایجاد می کند منجر می شود تا افراد به شیوه های متفاوت در زندگی اجتماعی دست به انتخاب بزنند.
بسیار ضروری است که انسان بتواند برای تشکیل خانواده تصمیم موفق و کارآمدی بگیرد. همین تصمیم ، در آینده ، زندگی خانوادگی موفق یا ناموفق انسان را ترسیم می کند. رضایت افراد از ازدواجشان زمینه ساز هسته اصلی رضایت از خانواده و زندگی است به عبارتی می توان گفت سلامت جامعه و خانواده در گرو رضایت افراد از ازدواجشان است [۱۵]. رضایت زناشوئی یکی از عوامل مؤثر در ثبات و پایائی خانواده ها و درعین حال بهداشت روانی همسران و فرزندان است . همچنین سلامت فیزیکی و عاطفی و بهداشت روانی افراد در جامعه در گرو سلامت روابط زناشوئی و تداوم و بقای ازدواج می باشد. به دیگر سخن ، رضایت یک فرد از زندگی زناشوئی به منزله رضایت وی از خانواده محسوب می شود و رضایت از خانواده به مفهوم رضایت از زندگی بوده و در نتیجه باعث تسهیل در امر رشد و تعالی و پیشرفت مادی و معنوی جامعه خواهد شد. در تأئید این ادعا، تحقیقات السون و همکاران نشان داد که ضریب همبستگی بین رضایت از زندگی زناشویی و رضایت از خانواده حدود ۰.۷ است و ضریب همبستگی بین رضایت از خانواده و رضایت از زندگی حدود ۰.۶۷ است . بنابراین چون نگرش فرد مجرد نسبت به ازدواج تعیین کننده ارزش ها و ملاک های انتخاب او در این زمینه است و تا حدودی می تواند یکی ازعوامل پیش بینی کننده زندگی موفق و به تبع آن رضایت زناشویی باشد، بررسی عوامل تأثیرگذار در شکل گیری این ارزش ها، می تواند به نوعی بررسی عوامل تأثیرگذار در رضایت مندی زناشویی باشد، و چون از طرفی رضایت مندی زناشویی بخش مهمی از رضایت کلی فرد از زندگی خویش و ضامن سلامت روانی اوست ، پژوهشی در این باره لازم می نماید.
به طور کلی هدف از انجام این پژوهش بررسی این مطلب است که باور و نگرش افراد پیش از ازدواج نسبت به مفاهیم انتزاعی و احساسی (با تأکید بر مفهوم عشق ) و سبک های دلبستگی آنان تا چه اندازه می تواند در شکل گیری ارزش ها و انتخاب هایشان در گستره زندگی تأثیرگذار باشد، و از آنجا که انتخاب معیار یا همان ارزش ها و ملاک های کلی فرد در مورد ازدواج یکی از انتخاب های مهم فرد در عرصه زندگی خویش است که رنگ و بویی احساسی نیز دارد، بر معیارهای ازدواج در افراد مجرد تأکید می شود. با توجه به اینکه شیور و هازن و برشید معتقدند که در مورد سبک عاشقانه نظریه ای هست که می گوید سبک عشق به سبک دلبستگی فرد به مادر در کودکی بستگی دارد، از طرفی با توجه به اینکه تعاملات ابتدایی در زمینه دلبستگی به شیوه های گوناگونی به توانایی در زمان بزرگسالی جهت ایجاد روابط موفقیت آمیز مرتبط می شود و از آنجایی که ترمن تلاش کرد احساس رضایت افراد را از زندگی مشترک بررسی کند و نتایج پژوهش های وی گروهی از عوامل را تعیین کرده است که در سه عنوان کلی : عوامل درون فردی مانند ویژگی های شخصیتی ، عوامل بین فردی مانند مهارت های حل مشکل ، شیوه های عشق ورزی و سبک های دلبستگی و عوامل پیرامونی مانند شغل و سطح برخورداری اقتصادی است .
در یک جمع بندی کلی سوالهایی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است این است که : آیا رابطه ای بین سبک دلبستگی و نگرش افراد به عشق با ارزش های فرد در ازدواج وجود دارد؟ یعنی وقتی سبک خاصی از دلبستگی یا سطح خاصی از عشق وجود داشته باشد، ملاک های کلی فرد نسبت به ازدواج و همسرگزینی تحت تأثیر قرار می گیرد؟

روش
پژوهش حاضر در گروه پژوهش های توصیفی به شمار می آید و از آنجا که به بررسی روابط بین متغیرها در جامعه می پردازد، از نوع تحقیقات همبستگی است .
جامعه آماری در این پژوهش دانشجویان دانشگاه های جامع شهر تهران است . اما محدودیت های موجود در راه مطالعه این جامعه و دریافت آمار دقیق حجم جامعه فوق ، پژوهشگر را متوجه جامعه در دسترس کرد که از آن میان گروه نمونه به صورت نمونه در دسترس انتخاب شده است . شرط ورود افراد به نمونه سلامت جسمی و سلامت روانی آنها (با سوال در مورد عدم سابقه درمانی مشخص آنها)، مجرد بودن و قرار داشتن در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۹ سال است .
حجم نمونه تحقیق حاضر با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران برای جامعه نامحدود [۱۶]، تعداد ۳۲۲ نفر می باشد که از این تعداد ۹ نفر در بررسی نهایی حذف شده و در نهایت ۳۱۳ نفر به عنوان حجم نمونه پژوهش فوق انتخاب شده اند.
ابزار سنجش عشق ؛ هندریک و هندریک [۱۷] ابزار مرکب از ۴۲ گویه که هر ۷ سوال آن یکی از حالت های عشق را می سنجد تهیه کردند که یک ساختار عاملی مطابق با سنخ شناسی لی بود و در مجموع ۶ حالت عشق را می سنجد (اروس E؛ عشق شهوانی ، فاقد منطق ، عشق فیزیکی که بواسطه جذابیت و کشش های جسمانی و یا ابراز آن به طور فیزیکی نمایان می گردد، همان عشق در نگاه اول است . لودوس L؛ عـشق تـفننی ، بی تعهد، هوسبازانه ، عشق های رمانتیک زودگذر، کـثرت گرا نسبت به شریک عشقی ، فاقد رابطه دراز مدت است . پراگماP؛ عشق منطقی ، عملی ، سودجویانه ، عشقی که مبتنی بر منافع و دورنمای مشترک می باشد، پـایـبند بـه اصـول مـنـطـق و خردگرا است .
استورگ S؛ عشق دوستانه ، وابسته به احترام و نگرانی نسبت به منافع مـتقابل ، صـمـیـمـانـه و متعهد، با رابطه دراز مدت ، پایدار و بادوام و فاقد شهوت است . مانیاM؛ عشق افراطی ، مالکیتی ، انحصارطلب ، وابسته ، حسادت برانگیز، دارای شیفتگی شدید به معشوق ، فاقد عزت نفس ، با عدم رضایت از رابطه ، دردسرساز و وسواس گونه است . آگاپه A؛ عشق الهی ، بدون خودخواهی ، عشق معنوی ، فداکارانه ، از خودگذشته ، نوع دوستانه و بدون چشم داشت است ). مقیاس آنها توالی تحول نگرش های عشق را در تمام دوره زندگی مطرح می کند [۱۷]. هندریک و هندریک و دیک دو فرم کوتاه از مقیاس نگرش های عشق ارائه نموده اند. اولین مقیاس
۲۴ گویه (هر ۴ گویه یک خرده مقیاس ) می باشد. یافته های آنان مشخص نمود که نسخه کوتاه ویژگی های روان سنجی قوی تری در مقایسه با مقیاس اصلی دارد. فرم کوتاه ۲۴ گویه ای توسط نتو و همکاران [۱۸] در یک پژوهش بین فرهنگی مورد استفاده قرار گرفت . اعتبار این آزمون ۰.۸۹ است که تأئیدکننده اعتبار مطلوب پرسشنامه های خودسنجی است .
ابزار سنجش دلبستگی ؛ هازن و شیور یک شیوه مستقیم و بسیار ساده را برای ارزیابی الگوهای دلبستگی در نوجوانان و بزرگسالان ابداع کرده اند، آنها براساس ویژگی های سبک های دلبستگی ، سه بند نوشته اند که هرکدام از آنها معرف یکی از سبک های شناخته شده دلبستگی است و از آزمودنی می خواهند که هر سه بند را به دقت بخوانید و بگوید که کدام یک از این سه بند احساسات وی را بهتر توصیف می کند [۱۹]. این آزمون که ابزاری در زمینه اندازه گیری سبک های دلبستگی بزرگسالان است ، یک ابزار اندازه گیری تک عاملی است که با روابط بزرگسالان تطبیق داده شده است . حاوی سه عبارت توصیفی از احساس های فرد درباره راحتی با نزدیکی و صمیمیت در روابط است . این توصیف ها بر پایه تصمیم توصیف های اینسورث و همکاران از طبقه بندی دلبستگی نوزادان (ایمن ، اجتنابی ، دوسوگرا) و تبدیل آنها به صورتی که متناسب با روابط بزرگسالان باشد تهیه شده اند
[۲۰]. آزمودنی ها باید یکی از توصیف ها را که بهتر از همه احساس آنها را در روابط نزدیک و صمیمی توصیف می کند انتخاب کنند. خصوصیات روان سنجی این ابزار گزارش شخصی را رضایت بخش گزارش کرده اند. این ابزار نشان داده است که می تواند به شکلی بسیار قدرتمند خصوصیات ارتباطی را پیش بینی کند [۱۰]. فینی و نولر پیشنهاد کردند که تأکید بر تفاوت های فردی در تجربه های ارتباطی ، امکان ایجاد توازی بین سبک های ارتباطی بزرگسالان و سبک های دلبستگی نوزادان و نیز اجرای سریع و آسان این مقیاس ، عوامل اصلی حفظ علاقه مندی و کاربرد فراوان این آزمون می باشند. به منظور غلبه بر پاره ای از محدودیت ها

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 16 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد