مقاله فاصله طبقاتی از دیدگاه منشور حقوق شهروندی: کاهش یا افزایش

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان است و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است . از طرفی هدف حقوق شهری، وصول به دو مقصود نظم و عدالت است . گاهی موارد دستیابی به هردو هدف میسر نیست و ناچارا یکی فدای دیگری می شود. فاصله طبقاتی از جمله مصادیق عدالت اجتماعی است .
مطالعات جامعه شناسان نشان میدهد که پیامد فاصله طبقاتی، نابهنجاریها و بزهکاریهای فردی و گروهی پیکره جامعه را مورد تهدید قرار داده و به عنوان خطری جدی در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی جلوه گر شده است . هدف از پژوهش حاضر بررسی فاصله طبقاتی از دیدگاه منشور حقوق شهروندی: کاهش یا افزایش است . این مطالعه به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده و جامعه آماری آن را اساتید و متخصصین جامعه شناسی تشکیل دادند.
نمونه آماری شامل ١٠٠ تن افراد جامعه بودند که به شکل در دسترس انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته پاسخ دادند. از آزمون کلموگروف – اسمیرنوف برای بررسی توزیع داده ها و از آزمون دوجمله ی برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که منشور حقوق شهروندی انسانی می تواند زمینه ساز برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت ، آسایش ، آگاهی و حق پیشرفت باشد و این عوامل می توانند باعث کاهش فاصله طبقاتی در جامعه باشند. بنابراین همه قوانین و مقررات شهری باید مبتنی بر مجموعه ای از اصول منطقی بوده و مسوولان خدمات شهری باید کلیه موانع و مشکلاتی را که موجب نقض این اصول می شوند برطرف نمایند تا موجب کاهش فاصله طبقاتی در جامعه شود.
کلمات کلیدی: فاصله طبقاتی ، منشور حقوق شهروندی، حق احترام برابر، حق پیشرفت

مقدمه
حقوق شهروندی یکی از مبانی فکری دموکراسی و مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک بـه شـمار مـی رود. واژه شهروند برگرفته از یونان باستان بوده و به ساکنین یونان اطلاق میگردیده است و دارای دو درجه یکـی شهروند درجه یک که به ساکنان اصلی یونان و شهروند درجه دو که به بزرگان و دیگـر افـرادی کـه یونـانی نبوده اما ساکن یونان بوده اند اطلاق میگشته است .تعریف شهروندی از دولت شهرهای یونـان باسـتان بـه ارتباط فرد به هر دولت شهر مربوط بوده است . شهروندان دولت شهرهای یونان خود را با فضیلت ترین افـراد نسبت به سایر اقوام میدانستند و ملت های دیگر را وحشی خطـاب مـی کردنـد کـه بـا تشـکیل اجتماعـات مختلف و اعطای شهروندی به آن ها از ادعای برتری خود عقب نشـینی کـرده و حقـوق دیگـران را نیـز بـه رسمیت شناختند. مفهوم شهروندی در یونان باستان به معنای داشتن حقوق و تکالیف یکسان نـزد قـانون و نیز مشارکت در امور سیاسی و عمومی جامعه بوده است . حقوق شـهروندان ، اسـاس تفکـر متفکـران دوران رنسانس را تشکیل داده و در نظر آنان ، انسانیت فرد تنها به عنوان شهروند برخورد از حقوق خود در جامعه آزاد تحقق مییافت (چمی نجف آبادی،١٣٩۶).
پس از ظهور اسلام حقوق شهروندی معنای دیگری بـه خـود گرفـت و مفهـوم شـهروند از واژه سیاسـی بـه عقیدتی تغییر یافت . و آن اینکه هرکس مسلمان است صرف نظر از این که در کجای جهان اسلام سـکونت دارد شهروند تلقی میشود و از حقوقی که سایر مسلمانان دارا می باشند بهره منـد اسـت . بـا پـذیرش دیـن جدید در ایران نوعی دوگانگی در حقوق مردم پس از ظهور اسلام در به وجود آمد. برخی از مردم ایران کـه دین جدید پذیرفتند از حقوقی برخوردار شدند و برخی دیگر که پذیرای این عقیده نو نشدند از ایـن حقـوق محروم ماندند و با گذشت زمان و با استقبال و پذیرش اکثریت مردم از امپراتـوری اسـلامی واژه شـهروند در جای خود مورد استفاده قرار گرفت (پیران ،١٣٨۵).
با مطرح شدن مفهوم شهروند و حقوق شهروندی در چندسال اخیر در ایران گویا همگان بـه دنبـال تعریـف جدیدی از شهروند و حقوق شهروندی هستند در حـالی کـه ایـن گونـه نیسـت و تنهـا بـا پیشـرفت سـریع بخش های صنعتی و فناوری اطلاعات و مخصوصا آشنایی با حقوق دیگر کشـورها تعریـف شـهروند و حقـوق شهروندی و کلیه مسائل مربوط به این مفاهیم ، این نیاز اساسی و فـوری شـناحته شـده اسـت و لـذا پیـاده سازی و عملی کردن حقوق شهروندی نیاز مبرمی به بستر سازی اجتماعی، فرهنگی، و نیز اقتصادی توسـعه یافته دارد(صرافی و همکاران ،١٣٨٧).
کیفیت زندگی یکی از مهم ترین موضوعات عصر معاصر و یکی از مباحث اصلی در تکوین امر اجتماعی تلقی میشود که مواردی مانند رفاه ، ارتقاء سلامت زندگی، روابط رضایت بخش و از خود گذشتگی همه افراد یـک مملکت را دربرمیگیرد که جامعه آن را با اصطلاح حقوق شهروندی مطرح می کند و شـامل مجموعـه ای از حقوق شخصی و جمعی بوده و به برخوردهای اجتماعی آنان شکل میدهد . آگاهی مردم از حقوق شهروندی نخستین بخش ایجاد روابط صحیح بین دولت و ملت و تعامل اجتماعی بین آنان بوده که تحقق ایـن امـر در گرو گسترش ابعاد مختلف اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی و همچنین همکاری نهادهـای جامعـه و مسـئولان حکومتی هر کشور است که طبق اصول سیاسی می تواند زندگی مـردم هـر جامعـه ای را تسـهیل سـازد. از طرفی گسترش شهرنشینی و مشکلات خاص زندگی شهری، بیش از پیش ضـرورت توجـه همـه جانبـه بـه راهبردهای سودمند برای بهینه سازی زندگی ساکنان شهرها را نیز لازم ساخته است . با توجه به این امر کـه حقوق شهروندی ناظر به حقوق فطری انسان بوده و سلب ناپذیر، غیر قابل تخلف و ازلی و ابدی است هـدف حقوق شهری را میتوان ، وصول به دو مقصود نظم و عدالت دانست (صابری عنصرودی،١٣٩۵).
قشربندی اجتماعی مفهومی است که از زمین شناسی وام گرفته شده است . اگر چه مسائلی را که قشربندی اجتماعی به آن اشاره دارد، تحت مقوله «طبقه اجتماعی» برای مدت زمانی طولانی مورد بحث بوده است ، اما این مفهوم از حدود سال ١٩۴٠ به حوزه کار برد عمومی جامعه شناسی وارد شده است : نکته ای که باید به آن توجه داشت . این است که کار برد جامعه شناختی مفهوم قشربندی،در تقابل با کار برد زمین شناسی اش ، بطور

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد