مقاله نقش مدیریت شهری در توسعه فیزیکی شهر(مطالعه موردی؛ شهر ایلام )

word قابل ویرایش
22 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
وضعیت زندگی شهری در طی دهه های اخیر بر اثر عواملی مانند افزایش جمعیت ، کمبود مسکن ، بالا رفتن سطح زندگی، بورس بازی زمین و تراکم های ساختمانی، روند تبدیل ادارات و سازمان های دولتی به شرکت های خصوصی و نیمه دولتی و فقدان مدیریت شهری مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است . این در حالی است که ادارات و نهاد های مختلف در سطح شهرهرکدام تحت نظارت وزارتخانه و سازمان مرکزی خود اداره می شود و تابع بودجه ، برنامه ریزی و سیاست های متمرکز می باشند. از طرف دیگر زمان تصویب و ابلاغ بودجه کل کشور تا تخصیص اعتبارات بسیار طولانی و نامناسب است که عملا بخش زیادی از فصل مناسب برای فعالیت های عمرانی قابل استفاده نخواهد بود که این عوامل باعث ناهماهنگی درسطح شهر گزدیده است و فرصتی برای گسترش محلات غیررسمی و عدم اجرای مناسب طرح های شهری و توسعه فیزیکی ناموزون خواهد بود. هدف از این پژوهش شناسایی نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه فیزیکی شهرایلام ، ارائه الگوی مدیریت واحد شهری و تعیین نقش طرح های توسعه شهری در توسعه فیزیکی شهر، شناسایی میزان ازتباط بین مدیریت شهری و توسعه فیزیکی، در نهایت ارائه راهبردهای اساسی جهت تقویت نقش مدیریت شهری در توسعه فیزیکی شهر ایلام می باشد. در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شده و از پرسشنامه مرتبط با توسعه فیزیکی استفاده گردیده است و درقالب نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده است . نتایج این پژوهش نشان می دهد که مجموعه ای از عوامل اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی، نظام برنامه ریزی و مدیریت شهری در توسعه فیزیکی شهرها دخیل هستند که هر شهر با توجه به شرایط خاص خود تحت تاثیر یک یا چند عامل قرار می گیرد و مدیریت شهری به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه با عملکرد خویش بخصوص در جهت تامین منابع درآمدی باعث توسعه فیزیکی ناموزون شهر ایلام شده است ، هرچند نباید از ضعف در نیروی متخصص در بخش های مرتبط با توسعه فیزیکی در شهرداری شهر ایلام غافل بود.
کلمات کلیدی: شهر، مدیریت شهری، توسعه فیزیکی، شهر ایلام .
مقدمه
اصطلاح مدیریت شهری تنوع مفهومی گسترده ای دارد، اما در یک جمع بندی کلی مدیریت شهری عبارت است از: سازماندهی عوامل و منابع برای پاسخگویی به نیازهای ساکنان شهر، و به عنوان چهارچوب سازمانی اداره و توسعه شهر، سیاست ها، برنامه ها، طرح ها و عملیاتی مربوط می شود که در پی اطمینان از تطابق رشد جمعیت با دسترسی به زیربناها و خدمات مسکن و اشتغال هستند.(کاظمیان ،١٣٧۵: ۴٧). در حال حاضر مهمترین چالش های مدیریت شهری در کشور های جهان سوم چاه اندیشی در قبال نابرابری های شهری و بروز مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حقوق شهری است .( نجاتی، ١٣٧٩: ۶). در ایران با رشد عظیم شهرها در سه دهه اخیر و نقش جداگانه ای که این شهرها ایفا نمودند، برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری پیچیده و دشوار است . پیچیدگی مسائل و اهمیت آن نه تنها برنامه ریزان را با واقعیت وجود این پدیده روبرو می سازد، بلکه آنها را وادار می نماید که روش های سنتی و قدیمی مدیریت شهری را رها کرده و با افکار نوین به مقابله با این مسائل بپردازند. به طوریکه مشکلات فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و بهداشتی در اغلب شهرها علیرغم شکایات متعدد مردم هنوز ملاحظه می گردد.( خسروی، ١٣٧۶ : ٢٣ ). هنگامی که بحث از عدم توفیق برنامه های توسعه شهری به صورت خاص و ناتوانی برنامه ریزی شهری به طور عام در حل مسائل و مشکلات شهری و هدایت منطقی شهر مطرح می شود، یکی از دلایلی که کمتر به آن توجه می شود، نقش و جایگاهی است که عناصر مدیریت شهری می تواند در تحقق برنامه ریزی توسعه شهری ایفا می کند.( طاهرخانی، ١٣٨١ :۶۵ ). چرا که نظارت و کنترل بر امر گسترش شهری از وظایف مدیریت شهری است و این نظارت و کنترل در شهر باید براساس طرح های مصوب و نظام برنامه ریزی صورت می گیرد، در غیر این صورت توسعه و گسترش شهر دچار مسائل و آسیب هایی نیز می شود در این رابطه فرآیندهای گسترش شهری که موسسات بساز و بفروش ساختمانی آن را سبب می شوند، اغلب مغایر با منافع عمومی ساکنان محلی است ، با این حال منابع درآمد شهرداری ها را برای کارهای عمرانی تامین می کنند. بخش اعظم درآمد شهرداریها از صدور جواز ساختمانی، تراکم ساختمانی و فعالیت های ساختمانی در شهرها فراهم می آید.
اهداف پژوهش :
اهداف این پژوهش در دو بخش اهداف کلی و اهداف ویژه ذیل تقسیم بندی شده است .
اهداف کلی :
– شناسایی نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه فیزیکی شهر ایلام
– ارائه الگوی مدیریت واحد شهری با عنوان یکی از گزینه های موثر در توسعه فیزیکی مناسب و مطلوب شهری
– تعیین نقش طرح های توسعه شهری و نیروها و فرآیندهای مدیزیتی در توسعه فیزیکی شهر ایلام ؛
اهداف ویژه :
– شناسایی میزان ارتباط بین مدیریت شهری و توسعه فیزیکی شهر ایلام ؛
– ارائه راهبردهای اساسی جهت تقویت نقش مدیریت شهری در توسعه فیزیکی شهر ایلام ؛
روش تحقیق :
روش انجام تحقیق با توجه به ماهیت کار روش توصیفی – تحلیلی است که بر این اساس به بررسی و مطالعه نقش و جایگاه مدیریت شهری در توسعه کالبدی شهر ایلام پرداخته شده است . در این روش از ابزار جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و اسنادی و انجام مصاحبه و مشاهدات میدانی نیز بهره گرفته شده است .
تعاریف واژه ها :
مدیریت شهری : مدیریت شهری از دیدگاه سیستمی عبارت است از یک سازمان گسترده متشکل از تمام عناصر و اجزاء رسمی و غیر رسمی ذیربط و موثر در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی حیات شهر با هدف اداره ، هدایت ، کنترل و توسعه همه جانبه و پایدار شهر مربوطه که در این مفهوم مدیریت شهری از نوع سیستم های باز و بسیار پیچیده انسانی و اجتماعی است که با عناصر و روابط بسیار متنوع و متعدد مواجه است (کاظمیان ، ١٣٨٢ :۵۶ ).
شهرداری : شهرداری سازمانی محلی و غیر دولتی است که به منظور اداره امور محلی و ارائه خدمات لازم با هدف مدیریت و توسعه کالبدی اقتصادی و اجتماعی در محدوده تعریف شده از سوی قانونگذار که معمولا شهر و اطراف آن می باشد، به فعالیت می پردازد و سازمان منتخب است که مشروعیتش از انتخاب کنندگان است.( صادقی، ١٣٨٢ :١٣ ).
توسعه شهری : فرآیندی است متاثر از عوامل آقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی، سیاسی و جمعیتی که در طول تاریخ مراحل مختلف را طی کرده است .( عزیزپور، ١٣٧۵ : ١٣) .
رشد شهری: گسترش بی رویه ی شهرک ها و مناطق مسکونی و افزایش بی اصول و نابرابر سطوح مختلف شهری رشد شهر دارد. در واقع این سئله را می توان از یک سو انبوهی جمعیت و از سوی دیگر ساختمان سازی صرف ، بدون توجه به احتیاجات مورد نیاز در حال و آینده و به عبارتی افزایش کاربری مسکونی و و تخصیص حداقل سرانه ها و فضاها بر سایر کاربری ها دانست و آن را پیشی گرفتن رشد بر توسعه یا تقدم مقیاس بر عملکرد و برتری کمیت بر کیفیت دانست .( مشهدی زاده دهاقانی، ١٣٧٣ : ۴٢۴ ).
کمسیون ماده ۵ مسکن و شهرسازی : متشکل از نمایندگان ادارات : مسکن و شهرسازی، شهرداری، شورای شهر، میراث فرهنگی، دفاع و پشتیبانی، جهاد کشاورزی، آب و فاضلاب شهری، آب منطقه ای ، فرمانداری،استانداری و .. به منظور اظهار نظر در خصوص تصویب تغییرات طرح تفضیلی هر شهر که دبیرخانه آن در اداره کل مسکن و شهرسازی استان مستقر می باشد و مصوبات جلسات آن بزای شهرداری لازم الاجراء می باشد.
کمسیون ماده ١٠٠ شهرداری : متشکل از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و نماینده مردم ( شورای شهر ) به منظور تصمیم گیری در خصوص تخلفات ساختمانی به استناد ماده ١٠٠ قانون شهرداری ها که داری ١١ بند می باشد و تصمیم گیری ها نیز در قالب این چهارچوب و ضوابط ابلاغی می باشد.
شناخت وضع موجود :
شهر ایلام که مرکزیت استان ایلام را بر عهده دارد، این شهر بین ۴۵ درجه و۴۵ دقیقه تا۴٧ درجه و۴۵ دقیقه طول شرقی ازنصف النهار گرینویچ و٣٣ درجه و ١۵ دقیقه تا ٣۴ درجه و ١۵دقیقه عرض شمالی ازخط استوا قرار دارد. در تقسیمات داخلی استان ، شهر ایلام در بخش مرکزی یکی از بخش های چهارگانۀ شهرستان ایلام واقع است و مرکز استان با جمعیت ١٧٢٢١٣ نفراست . این شهر با فاصلۀ ٧٢٣ کیلومتر از تهران ، دارای ارتفاع متوسط ١۴۴٠ متر از سطح دریا است و مساحت آن بالغ بر ٢١۶۵ کیلومتر مربع ۰۲/۹ از وسعت استان را به خود اختصاص داده است . همسایگان این شهر در شمال شهرستان ایوان ، در شرق شهرستان دره شهر و خرم آباد، در غرب شهرستان شیروان چرداول و در جنوب شهرستان ارکواز و مهران هستند.
نقشه شماره ١ : نقشه شهر ایلام به تفکیک مناط ق و نواحی شهری

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 22 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد