بخشی از مقاله

چکیده:

ویژگی هایی که پژوهشگران آنها را مشاهده و اندازه گیری میکنند،متغیر نامیده میشود. متغیر ها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند به شکل های مختلف تقسیم میشود.متغیر های مستقل و متغیر های وابسته،متغیر های گسسته و پیوسته،متغیر های کمی و کیفی،متغیر دو ارزشی و چند ارزشی،متغیر های تعدیل کننده،متغیر های کنترل،متغیر های مداخله گر که متغیر مستقل متغیر پیش فرض است و از طریق آن تغییرات متغییر وابسته اندازه گیری و تعیین میشود و متغیر گسسته متغیری است که واحد های شمارش آن در طول یک مقیاس مساوی است.متغیر کمی،به متغیری گفته میشود که از نظر کمیت تغییر میکند و انسان میتواندمتغیر های کیفی، از نظر کیفیت تغییر میکند و انسان نمیتواند برای آن واحد، مبدا و اندازه گیری تعیین کند.متغیر دو ارزشی،متغیری که به آن فقط دو ارزش یا عدد نسبت داده میشود.

متغیر چند ارزشی، متغیری که ممکن است بیش از دو ارزش یا مقدار داشته باشند.متغیر تعدیل کننده یک متغیر ثانوی است.رابطه ی بین متغیر مستقل و وابسته با توجه با آن تغییر می یابد،متغیدر یک تحقیق اثر تمام متغیر ها را بر یکدیگر نمیتوان ر کنترل به طور همزمان مورد مطالعه قرار داد بنابر این محقق اثر برخی از متغیر ها را کنترل نموده آنها را خنثی میکند،این نوع متغیر ها متغیر کنترل نامیده میشوند متغیری که محقق برای استنتاج از نحوه ی تاثیر متغیر مستقل بر متغیر تابع مورد نظر قرار میدهد متغیر مداخله گر است.تاثیر متغیر مداخله گر را نه میتوان کنترل کرد و نه به طور مستقیم و مستقل از سایر متغیر ها مشاهده کرد.متغیر مداخله گر بر اعتبار بیرونی و اعتبار درونی اثر نمیگذارد.نقش متغیر های مداخله گر در تفسیر نتایج مدنظر قرار میگیرد.از نظر میزان دقت اندازه گیری - کمترین به بیشترین - مقیاس ها به چهار دسته تقسیم میشود:.مقیاس اسمی ،افراد همانند از نظر صفت ویژه ای که دارند در یک دسته قرار میگیرند، .مقیاس رتبه ای - ترتیبی - ، افراد را از لحاظ صفت ویژه ای که دارند رتبه بندی میکنند ،.مقیاس فاصله ای نه تنها ترتیب اشیا را نمایان میکند بلکه فاصله ی بین آنها را نیز مشخص میکند.علاوه بر آن در این مقیاس مبدا صفر وجود ندارد،.مقیاس نسبی دقیق ترین کمقیاس اندازه گیری است.و دارای ارزش صفر حقیقی است

کلمات کلیدی:متغیر،مقیاس

مقدمه :

در این تحقیق به معرفی متغیر ها میپردازیم.دانشمندان سازه ها یا ویژگی هایی را که مورد مطالعه قرار میدهند با اندکی اغماض متغیر ها می نامند.نمونه هایی از متغیر های مهم در جامعه شناسی ، روان شناسی و علوم تربیتی عبارتند از جنسیت،درامد،آموزش و پرورش،طبقه ی اجتماعی،بارآوری سازمانی،تحرک شغلی ،سطح تننفس،استعداد کلامی،اضطراب،وابستگی مذهبی،رجحان سیاسی،رشد سیاسی - ملتها - ،جهت گیری کاری،یهود ستیزی،همرنگی،حافظه ی فراخوانی،حافظه ی باز شناسی،پیشرفت.میتوان گفت متغیر ویژگی ای است که مقادیر متفاوت میپذیرد و تغییر میکند.وقتی پژوهش طراحی و اجرا میشود تشخیص بین دو متغیر مهم است:

1.    متغیر فعال : متغیر های دستکاری شده را متغیر آزمایشی - فعال - میگویند.

2.    متغیر ویژگی : متغیر های اندازه گیری شده را متغیر های ویژگی می گویند. - کرلینجر،فرد،ان،63:1390، - 62

تاریخچه :

دو نوع تحقیق داریم:آزمایشی و غیر آزمایشی.که مهمترین تفاوت آنها در کنترل است.در آزمایشها پژوهشگران حداقل کنترل و دستکاری را دارند ،انان دست کم یک متغیر فعال دارند.اگر آزمایش حقیقی باشد آنان همچنین میتوانند با ارایش تصادفی کنترل را به کار ببندند.در وضعیت غیر آزمایشی این گونه کنترل متغیرهای مستقل ممکن نیست. رویکرد کمی نسبت به رویکرد کیفی از سابقه تاریخی به مراتب بیشتری برخوردار است.پژوهش های کمی و کیفی مبتنی بر مفروضه های فلسفی متفاوتی است.رویکرد کمی در پژوهش ،از فلسفه اثبات گرایی 1نشات میگیرد که بیانگر آن است که اصول و قوانین کلی ،همان گونه که پدیده های فیزیکی را هدایت می کنندپدیده های اجتماعی را نیز تحت تسلط دارند.محققان می توانند این اصول و قوانین را کشف کرده و بدین طریق رفتار انسان را پیش بینی و کنترل نمایند.محققان از رویکرد علمی که ابتدا بر پژوهش در علوم طبیعی حاکم شد و سپس به علوم رفتاری و تربیتی نیز انتقال یافت ،تبعیت مینمایند

متغیر ها:

ویژگی هایی که پژوهشگران آنها را مشاهده و اندازه گیری میکنند،متغیر نامیده میشود.واژه ی متغیر به ویژگی هایی اطلاق میشود که بیش از یک ارزش - بیش از دو یا چند ارزش یا عدد - به آنها اختصاص داده میشود و تغییرات را از فردی به فرد دیگر یا از شی ای به شی دیگر نشان میدهند.متغییر یک مفهوم است،مثلا:میز یک مفهوم است نه متغیر ولی وزن میز یک متغیر است. یک پژوهشگر گروهی را مشاهده کند و قد،سن،وزن،بهره ی هوشی،پیشرفت تحصیلی یا نگرش اعضای آن را بررسی کند.ویژگی های ذکر شده را از این رو متغیر میگویند که میزان آنها نزد افراد متفاوت است.

- مک گویان، - 1990معتقد است: متغیر چیزی است که از لحاظ مقدار تغییر کند.معمولا چیزی است که می تواند ارزش های عددی متفاوتی را بپذیرد - به زبان آماری یعنی واریانس داشته باشد - بنابراین هر چیزی که وجود داشته باشد یک متغیر است زیرا به گفته ی .ال.شرندانگ،روانشناس برجسته - - هر چیزی که وجود داشته باشد به صورت نوعی کمیت وجود دارد - - - تیرگر، حاج غلامرضایی، - 19:1394 - داور، - 29:1392 برای مثال:نمرات حاصل از آزمون پیشرفت تحصیلی یک متغییر است،زیرا از فردی به فرد دیگر متفاوت بوده و یا حداقل تمام افراد نمره ی یکسانی از آن بدست نمی آورند. - سرمد، بازرگان، حجازی، - 39:1389

متغیر ها بر اساس نقشی که در تحقیق بر عهده دارند به شکل های مختلف تقسیم میشود.

1.    متغیر های مستقل3 و متغیر های وابسته4

2.    متغیر های گسسته و پیوسته

3.    متغیر های کمی و کیفی

4.    متغیر دو ارزشی و چند ارزشی

5.    متغیر های تعدیل کننده5

6.    متغیر های کنترل6

7.    متغیر های مداخله گر7 در ادامه این متغییر ها را توضیح خواهم داد.

متغیر مستقل و متغییر وابسته :

متغیر مستقل : متغییر محرک،علت،درون داد،پیش بینی کننده،مقدمه و عامل است که توسط محقق،اندازه گیری،دستکاری یا انتخاب می شود تا اثرات آن بر متغیر دیگری که متغیر وابسته است روشن شود.به عبارت دیگر متغیر مستقل متغیر پیش فرض است و از طریق آن تغییرات متغییر وابسته اندازه گیری و تعیین میشود - رابطه ی بین متغییر وابسته و مستقل - . - در مطالعات از نوع همبستگی به جای متغیر مستقل از اصطلاح متغیر پیش بین استفاده میشود و جای متغیر وابسته از اصطلاح متغیر ملاک استفاده میشود - برای مثال : محقق میخواهد اثر دو نوع روش تدریس - الف - و - ب - را روی عملکرد ریاضی دانش آموزان کلاس پنجم بررسی کند و او سوالی را مطرح مینماید:آیا تفاوتی بین عملکرد ریاضی دانش آموزان که با روش الف یا ب آموزش دیده اند وجود دارد؟در این تحقیق روش تدریس متغیر مستقل در نظر گرفته شده است تا تاثیرش بر عملکرد ریاضی - متغیر وابسته - مورد مطالعه قرار گیرد.

تعداد و ماهیت متغیر های مستقل در هر تحقیق به مسئله تحقیق بستگی دارد. متغیر وابسته : متغیر پاسخ ،معلول،برون داد،ملاک یا نتیجه است.متغیر وابسته نیز مورد مشاهده و اندازه گیری قرار میگیرد تا اثرات متغیر بر آن مشخص شود ، در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف و دستکاری کند.پژوهشگر ،متغیر های مستقل را به طور منظم تغییر داده و متغیر های وابسته را مورد مشاهده قرار میدهد.انتخاب یک متغیر به عنوان متغیر وابسته - تابع - به هدف پژوهش بستگی دارد. برای مثال : در بررسی تاثیر شیوه های تشویق بر یادگیری دانش آموزان.یادگیری به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا اثر تشویق بر آن اندازه گیری شود. مفاهیمی که به صورت مستقیم قابل مشاهده نیستند.مثل اضطراب و.. 3 4 independent 5 dependent 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید