دانلود مقاله بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات آپلین و کمرین پلاسمایی در موشهای ماده نژاد اسپراگوداولی

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان

مقدمه

نتایج تحقیقات در چند سال گذشته نشان داده است بافت چربی (ادیپوسیتها) یک سیستم هورمونی است که علاوه بر ذخیره انرژی، در کنترل متابولیسم بدن نیز نقش مهمی را ایفا میکند. آدیپوکینها، سایتوکینهایی هستند که این نقش مهم را بازی می-کنند و از بافت آدیپوسیت ترشح میشوند. محققان با کشف لپتین به عنوان اولین هورمونی که از بافت چربی ترشح میشد و تاثیر آن در میزان مصرف غذا و هموستاز انرژی، به اهمیت بافت چربی پی بردند. هورمونهای مختلفی از ادیپوکینها ترشح میشوند که از جمله می توان به اینترلوکین 6، رزیستین1، فاکتور نکروز دهنده آلفا، RBP42، واسپین3، ادیپونکتین، آپلین و کمرین اشاره کرد(.(1

آپلین، آدیپوکینی است که درسال 1998 توسط پروفسور فوجینو کشف شده است. این هورمون پپتیدی است که با گیرنده APJ4 عمل میکند. آپلین، از 36 اسید آمینه تشکیل شده است که از 77 اسید آمینه (پری پروآپلین) مشتق میگردد .(2) این هورمون پپتیدی به طور گسترده بر ارگانهای مختلف بدن از جمله قلب - عروق، ریه، کلیه، کبد، بافت چربی، دستگاه گوارشی، مغز، غدد فوق کلیوی و آندوتلیوم تاثیر میگذارد .(3) آپلین در مناطق مغزی که کنترل اشتها را بر عهده دارند نیز موثر است، هر چند اثرات آن بر مصرف غذا بسیار متناقض میباشد .(4) از طرف دیگر آپلین به عنوان یک میانجی در کنترل سیستم قلبی - عروقی، از جمله فشارخون و جریان خون عمل میکند و یکی از قویترین عاملهای انقباضی قلب شناخته شده است .(5) سطوح آپلین در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی کاهش مییابد و به دنبال آن موجب بازسازی بطن چپ میشود .(6) مکانیسم این موضوع به این طریق است که آپلین ترشح هورمون وازوپرسین را در هیپوتالاموس کاهش و در نتیجه دفع آب را افزایش میدهد .(7) این اثر دیورتیک آپلین در ارتباط با اثر کاهش فشارخون، یک روش بسیار مناسب در تنظیم مایعات بدن میباشد. همچنین این پپتید، یک گشاد کننده عروق محیطی قوی است و روی هموستاز مایعات بدن تاثیر میگذارد .(8) مطالعات حیوانی و انسانی نشان میدهد این هورمون، نقش مهمی در پاتوژنز نارسایی قلبی وکاهش اثرات مضر آنژیوتانسین II دارد.

از طرف دیگر کمرین، آدیپوکینی میباشد که در سال 2007 کشف و از 131 تا 137 اسید آمینه تشکیل شده است. به طور عمده، جایگاه اصلی این ادیپوکین در بافت چربی است. بررسیها نشان داده است کمرین در بافت چربی موشهای چاق افزایش مییابد، علاوه بر این در افراد چاق و دیابتی نیز کمرین افزایش پیدا میکند. نتایج مطالعات نشان میدهد بین کمرین و شاخص سندروم متابولیکی ارتباط وجود دارد. در این تحقیقات بین شاخص توده بدنی، دور کمر، فشار خون، تری گلیسرید، کلسترول، لیپوپروتئین با چگالی پایین و سطوح کمرین همبستگی مثبت، اما بین سطوح لیپوپروتئین با چگالی بالا و آدیپونکتین و کمرین همبستگی منفی-ای وجود دارد. در مجموع کمرین در نفوذ ماکروفاژها به درون بافت چربی که ممکن است باعث توسعه التهاب و مقاومت به انسولین شود نقش مهمی را می تواند ایفا کند. همچنین مشاهده شده است این هورمون میتواند بر بیماریهای خود ایمنی، آرتریت روماتوئید، بیماریهای التهابی روده، سرطان تخمدان و بیماری کبد چرب غیر الکلی تاثیر گذار باشد.


1 resistin 2 retinol binding protein 4 3 vaspin 4 apelin receptor


2

با توجه به اهمیت این دو هورمون بهعنوان عوامل احتمالی در پیشگیری و یا هشدار دهنده بیماریها، فرایندهای متابولیکی و عملکردهای دستگاههای مختلف بدن که در بالا بیان شد و نتایج متناقض تحقیقات انجام شده در این زمینه، بهنظر میرسد انجام تحقیق حاضر ضروری میباشد. در تحقیق حاضر، محققان بهدنبال پاسخ به این سوالات هستند که آیا تمرینات هوازی شدید تاثیری بر سطوح پلاسمایی آپلین دارد؟ آیا تمرینات هوازی شدید تاثیری بر سطوح پلاسمایی کمرین دارد و آیا بهدنبال هشت هفته تمرینات هوازی شدید، رابطه معناداری بین تغییرات آپلین و کمرین وجود دارد؟


مواد و روشها

روش تحقیق حاضر، از نوع تجربی میباشد و شامل گروههای کنترل و تجربی میباشد. جامعه آماری، شامل تمامی موشهای موجود در آزمایشگاه حیوانات علوم پزشکی دانشگاه شیراز بود که از بین آنها، به طور تصادفی 35 سر موش انتخاب شدند. سپس وزن موشها اندازهگیری شد و به صورت تصادفی 20 سر موش در گروه تجربی و 15 سر موش در گروه کنترل قرار گرفتند. روش نمونهگیری در این تحقیق، از نوع نمونه در دسترس و هدفمند بود. بعد از هماهنگیهای اولیه، 35 سر موش ماده 2 ماهه نژاد اسپراگوداولی از آزمایشگاه علوم پزشکی شیراز خریداری شدند و پس از انتقال به محیط آزمایشگاه، جهت تطابق با محیط جدید و آشنایی با نوارگردان، آزمودنیها به مدت یک هفته با سرعت 5 m/min و با شیب صفر درجه به مدت 10 دقیقه بر روی نوارگردان به تمرین پرداختند. طی دوره پژوهش، آزمودنیها نیز به صورت گروههای 5 سر موش در قفسهای پلیکربنات شفاف، محیطی با دمای 23 2 درجه سانتیگراد، رطوبت 60 5 درصد و چرخه تاریکی به روشنایی 12:12 ساعت نگهداری شدند. حیوانات از غذای به صورت پلت مصرف میکردند. ضمنا آب مورد نیاز حیوانات نیز به صورت آزاد و از طریق بطریهای 300 سی سی ویژهی حیوانات آزمایشگاهی در دسترس آزمودنیها قرار داده میشد. آزمودنیهای گروههای تجربی با شدت بالا مطابق با برنامه تمرینی، فعالیت دویدن روی نوارگردان را به مدت 8 هفته و 5 جلسه در هفته اجرا میکردند. این برنامه تمرینی، به صورت پیشرونده و با رعایت اصل اضافه بار انجام میشد که سرعت و زمان طبق برنامهای مشخص تنظیم شده بود و هر جلسه تمرین در ساعت مشخصی از صبح انجام میشد. پس از اعمال متغیر مستقل 8) هفته فعالیت هوازی شدید) دو گروه با شرایط کاملا مشابه و در شرایط پایه 24) ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی برای گروه تمرینی) با کتامین و زایلازین بیهوش و کشته میشدند. سپس 5 سی سی خون مستقیما از قلب استخراج میشد و بهمنظور جدا سازی سرم، نمونههای خونی به مدت 10 دقیقه و با سرعت 4000 دور در دقیقه سانتریفیوژ میشد. نمونههای حاصل در تیوپهای 1/5 سی سی و در دمای منفی 70 درجه سانتیگراد نگهداری و سپس برای اندازهگیری هورمونهای آپلین و کمرین به آزمایشگاه منتقل میشدند. جهت شروع آزمایش، پلاسماها در دمای محیط گذاشته شد تا به دمای محیط برسد. سپس توسط کارشناس آزمایشگاهی با کیت آپلین از شرکت Cusabio Biothech ساخت کشور چین و با درجه حساسیت 0/039 نانوگرم در میلیلیتر به روش الایزا و با توجه به دستور عمل کارخانه سازنده و کیت کمرین از شرکت Cusabio Biothech ساخت کشور چین و با درجه حساسیت 0/225 نانوگرم در میلیلیتر به روش الایزا و با توجه به دستور عمل کارخانه سازنده در دستگاه Elisa Reader شرکت HUISONG کشور چین و روش آزمایشگاهی الایزا، اندازه سرمی

3

هورمونهای آپلین و کمرین به دست آمد. پس از جمع آوری دادهها، تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار spss.16

انجام شد. به منظور تعیین میانگین و انحراف معیار از آزمون توصیفی و برای تحلیل سوالات پژوهش از آزمون t مستقل و جهت تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. سطح معنیداری تجزیه و تحلیل آماری تحقیق حاضر p< 0/05 بود.


نتایج

میانگین آپلین در گروه تمرین 17/48) پیکو گرم در میلی لیتر) نسبت به گروه کنترل 16/38) پیکو گرم در میلی لیتر) افزایش پیدا کرده است، اما با توجه به مقدار (0/75) t بدست آمده در درجه آزادی 24، تفاوت معناداری بین میزان آپلین در گروههای تمرین و کنترل مشاهده نشد (جدول .(2

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 21700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی اثر سندروم کلستاز برتغییرات بافتی هستههای مجاور بطنی و فوق بصری هیپوتالاموس مغز موشهای صحرایی نر نژاد ویستار

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه کلستاز ازنظر فیزیولوژیک، به توقف یا کاهش جریان صفرا در کانالیکولهاي صفراوي گفته میشود .(Reyes et al., 1993) کلستاز براساس منشأ شامل دو نوع داخلکبدي و خارجکبدي است. کلستاز داخلکبدي بر اثر اختلال در عملکرد هپاتوسیتها وکلستاز خارج کبدي به دلیل عواملی نظیر سنگهاي صفراوي، تومورهاي پانکراس و کیسهصفرا ایجاد م ...

دانلود پاورپوینت بررسی تاثیرات جانبی استفاده از PETبه عنوان یک ماده بسته‌بندی در خصوصیات کیفی شیر استریلیزه و پاستوریزه

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1- خصوصيات فيزيكي و مقاومت خوب در برابر فشارهاي حمل و نقل 2- خصوصيات ممانعت كنندگي در برابر عبور و مرور گازهاي O2 و CO2 3- بهداشت مناسب 4- آسان براي دوخت حرارتي 5- سازگار با محيط زيست 6- قابل رويت بودن محصول براي مشتري اسلاید 2 : انواع  PET و ميزان ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تغییرات اقلیمی برآگرو اکوسیستم کره زمین

PowerPoint قابل ویرایش
59 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : nمقدمه : پیشرفت فن آوری و دستیابی انسان به زندگی مدرن و پیشرفته امروزی به قیمت از بین رفتن و تخریب بسیاری از منابع طبیعی و انقراض نسل تعداد زیادی از گیاهان و جانوران تمام شده است. اما علیرغم پیشرفت بسیار سریع و غیر قابل باور دانش بشری و حتی دستیابی انسان به ...

دانلود فایل پاورپوینت شناخت تاثیر فعالیت های بدنی در ارتقاء سلامت بهداشت روان

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : امروزه، ورزش به عنوان هنر جزئی از زندگی انسانهاست و بدون تقویت این هنر افراد نمیتوانند ازکارایی و عملکرد مطلوب و اثربخشی برخودار باشند.                            امروزه بیماری فقر حركتي که ناشی از صنعتی شد جامعه است به صورت‌های مختلف خود را نمایان می‌کند. ...

مقاله بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر روند شکل گیری بازارهای سنتی ایران

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر شرایط اقلیمی بر روند شکل گیری بازارهای سنتی ایران چکیده تجارت به عنوان مهمترین شکل مبادله اجتماعی، از جمله فعالیت های اصلی انسان است. فعالیتی که سبب احداث فضاها و مکان های ویژه ای به نام بازار به شکل های گوناگون شده است.بازار مهمترین عامل ارتباطی و فضای شهری در شهرهای ایران به شمار می آیند. از ...

مقاله بررسی آزمایشگاهی تاثیر بی کربنات سدیم بر کاهش آلودگی سیال حفاری با سیمان

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی آزمایشگاهی تاثیر بی کربنات سدیم بر کاهش آلودگی سیال حفاری با سیمان چکیده آلودگی سیال حفاری با سیمان، سبب تغییرات نامطلوب در خصوصیات رئولوژی و کاهش کنترل هرزروی سیال حفاری می شود. استفاده از افزونه های شیمیایی به منظور رسوب یون های کلسیم موجود در سیال حفاری آلوده، از روش های رایج برای کاهش تاثیر سیمان ...

مقاله بررسی تاثیر نانورس بر مقاومت فشاری خاک آلوده به نفت سفید

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی تاثیر نانورس بر مقاومت فشاری خاک آلوده به نفت سفید چکیده بروز آلودگیهای نفتی در خاک در طی فرآیند عملیات تولید و توزیع نفت و گاز با وجود تمام اقدامهای پیشگیرانه امری اجتنابناپذیر است. علاوه بر پاکسازی خاکهای آلوده، استفاده از مواد افزودنی نانو جهت بهبود خواص ژئوتکنیکی این خاکها میتواند به عنوان راهکاری ...

مقاله شبیه سازی و بررسی تاثیر تغییرات هندسی در فرکانس تشدید قطعه پیزو الکتریک برداشت کننده انرژی الکتریکی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** شبيه سازي و بررسي تاثير تغييرات هندسي در فرکانس تشديد قطعه پيزو الکتريک برداشت کننده انرژي الکتريکي چکيده - در مقاله حاضر عملکرد قطعه پيزوالکتريکي برداشت کننده انرژي براي تبديل انرژي صوتي به انرژي الکتريکيبحث و شبيه سازي شده است . موا ...