تحقیق در مورد آموزش ریاضی

word قابل ویرایش
18 صفحه
18700 تومان

آموزش رياضي

مقدمه :
تفكر درباره ميزان توانايي افراد براي يادگيري چيزي نيست . اما بسياري يافته هاي پژوهشي جديد نشان داده اند توانايي ارتباط دادن اطلاعات جديد با دانش پيشين براي يادگرفتن حياتي است . درك و فهم و يادسپاري يا يادگيري موضوعي كه كاملا ناد آشناست امكان پذير نيست . براي درك و فهم تكليفي كه در دست است . داشتن مقداري دانش پيشين ضروري است . امنا داشتن دانش پيش نياز هم براي اطمينان از رسيدن به نتايج مناسب كافي نيست .

بلكه افراد بايد دانش پيشين خود را فعال كنند تا بتوانند از آن براي درك و فهم و يادگيري استفاده كنند. پژوهش نشان مي دهد دانش آموزان هميشه هم نمي توانند بين مواد جديدي كه آموزش مي بينند و آنچه پيشض تر مي دانند ، ارتباط بر قرار كنند . همچنين ، وقتي معلمان ره دانش پيشين يادگيرنده توجه جدي مي كنند و آنرا به مثابة نقطة آغازين آموزش به كار مي روند ، يادگيري ارتقا مي يابد .


در كلاس درس
معلمان مي توانند به دانش آموزان براي فعال كردندانش پيشين كمك كنند تا آن را براي انجام تكليفي كه در دست دارند ، به كار ببرند ، اين كار به شيوه هاي متعددي قابل انجام است :


• براي اطمينان از آن دانش آموزان پيشين ضروري را دارند و نيز براي فعال كردن آن ، معلمان مي توانند محتواي درس را قبل از تدريس به بحث بگذارند .
• اغلب، دانش پيشين دانش آموزان كامل نيست ياباورهاي نادرست و بدفهمي هاي بارزي در آن وجود دارد . بنابراين براي معلمان ، تنها دانتن اين كه دانش سآموزان بايددانشي در بارة موضوعي كه ارائه مي شود داشته باشند ، كافي نيست ، بلكه لازم است ، به تفصيل دانش پيشين دانش آموزان را بررسي كنند تا باورهاي نادرست و بدفهمي ها را بشناسند .


• امكان دارد معلمان نياز داشته باشند ه عقب برگردند تا مواد پيش نياز فهم را فراهم آورند ، يا از دانش آموزان بخواهند براي آماده شدن كارهايي را انجام دهند .
• معلمان مي توانند به شيوه اي سؤال بپرسند كه به دانش آموزانكمك كند بين آنچه مي خوانند آنچه پيش تر مي دانستند ، ارتباطي بيابند .
• معلمان تأثيرگذار مي توانند براي برقراري ارتباطات و فهم روابط به دانش آموزان كمك كنند . آنان مي تواننداين كار را از طريق تهية الگو يا چارچوبي انجام دهند كه دانش آموزان را قادر براي بهبود عملكرد ، آن را به مثابه تكيه گاهي تلاش هايشان به كار گيرند .

اهداف فصل
1- كسب آگاهي دربارة چيستي يادگيري از طريق همياري ،
2- آشنايي با ساختار يادگيري از طريق همياري،
3- آشنايي را رش هاي يادگيري از طريق همياري ،
4- تبيين مزيت هاي استفاده از گروه هاي هميار در بادگيري ،
5- مقايسة يادگيري از طريق همياري و يادگيري تسلط ياب ،
مقدمه


جامعه شناسان ، روان شناسان اجتماعي ، مردم شناسان و ديگر انديشه ورزان در حوزه علوم انسانيو حتي علوم تجربي بر اين نكته كه زندگي انسان از طريق همياري و همكاري با سايرين معنادار مي شود تأكيد ورزيده اند . تجربه شخصي هر انساني هم همسو با يافته هاي پژوهشگران اهميت اهميت همياري را در زندگي نشان مي دهد . متخصصان آموزش و پرورش از طريق كاوش هايي كه انجام داده اند اثر بخشي همياري بر معناداري يادگيري بازآرايي و سازمان دهي مي شوند . در فصل حاضر ، تلاش شده است چيستيو دامنه يادگيري از طريق همياري به طور مشروح بيان گرد . بدين سبب ، مباحثي سدربارة ماهيت يادگيري از طريق همياري ، ساختار يادگيري از طريق همياري ، روش هاي يادگيري از طريق همياري و مزيت استفاده از گروه هاي يادگيري هميار ارائه مي گردد .


چيستي يادگيري ازطريق هميار
امرز، در مدارس ره طرز فزاينده اي از رقابت هاي بين دانش آموزي بهره گيري مي شود . دانش آموزان در بيشتر موارد به دليل پاداش هايي كه براي مسابقه ها يا رقابت ها در نظر گرفته مي شوند تن به رقابت مي دهند . دانش آموزان رقاب ها ، روي هم رفته ، دو ديدگاه كلي به رقابت ها يا مسابقات درون كلاسي و مدرسه اي دارند . براي برخي دانش آموزان رقابت ها ، زمينه اي براي بروز توانايي هايشان است ، . براي برخي ديگر رقابت گسترده اي براي تماشاي شكست قباي خود است .


شكلي كه رقابت در كلاس هاي درس به خود مي يگرد ، نشان دهندة الگوي [ برنده – بازنده ) است . دانش آموزاني كه در رقابت ها ، پيروز ميدان مي شوند احساس سر افرازي كه از صحنه رقابت هاي شكست خود برون مي آيند احساس سرافكندگي مي‌كنند. دانش آموزاني كه داراي ضعف تحصيلي يا دشواري

يادگيري هستند در بيشترموراد در رقابت هاي طراحي شده ، شكست مي خورند . در حالي كه ، اگر كوشش هاي دانش آموزان ضعف را براي يادگيري بيشتر در نظر آوريم سروشن مي شود كه آنان نسبت به تلاش هايي كه از شان داده اند شايسته تقديرند. اين ايده مبين آنست كه حتماٌ راهي براي كمك به دانش آموزان وود دارد كه بدون وارد شدن به رقابت ها نتايج يادگيري مطلوبي كنند . سؤال اين است ، چه راه كر جايگزيني بهجاي روش رقابتي وجود دارد ؟ پاسخ مطلوب به اين سؤال ، آنست كه اهداف آموزش و پرورش و اهداف يادگيري در كلاس هاي درس رادر نظر آوريم .
يادگيرياز طريق همياري داراي مزاياي بسياري براي دانش آموزان است ، كه به ترتيب زير ارائه مي شوند.


1- تجربه كار به صورت سيستمي ، يا نظامدار .
2- كسب تجربه به مديريت گروه .
3- تمرين مهارت هاي مديريتي .
4- كسب مهارتهاي مورد نياز براي برقراري ارتباط .


5- كسب توانايي ابزار نقاط قوي
6- شناخت نقاط ضعف و قوت .
7- فراگيري پيوند زدن چند فكر با هنديگر .
8- بهبود ارتباطات بين مشخص .
9- دستابي به سطوح عالي تفكر .


10- پرورش توجه به آراي ديگران .
تعاريف
به منظور درك مشترك از مفاهيمي كه مورد استفاده قرارمي گيرد ، تلاش شده است ، سه مفهوم : همياري ، رقابت و فعاليت نفرادي تعريف شود .
همياري . مراد از همياري هم انديشي و تلاش عملي به صورت گروه است .
رقابت . رقابت فعاليتي است كه از يك فرد براي دست يابي به هدفي سر مي زند .
مدارس در حالت مطلوب مي توانند از س نوع روش همياري ، رقابتي و فعاليت انفرادي بهره بگيرند . در استفاده از روش هاي ياد ده بايد حد اعتدال را رعايت كرد . اگر هدف از آموزش دست يابي به هدف در سطوح بالا از روش هاي همياري و رقابتي به جاست .

نحوة استفاده از روش هاي يادگيري از طريق همياري
براي استفاده مطلوب و بهينه از يادگيري از طريق همياري توجه به چند نقطه اساسي است ، كه عبارتند از: اهداف ، تركيب اعضاي گروه هاي هميار و شيوه ارزشيابي .


نياز است ، در ابتداي ئامر برنامه ريزي براي آموزش سو يادگيري از طريق همياري ، اهداف مشخص باشد . يعني روشن سباشد كه از يادگيرنده ، انتظار آكاهي يا نشان دادن چه عملي هست . نكته را هم نبايد فراموش كرد اينست كه ، شايسته‌است حيطه هاي هر كدام ازهدف ها مشخص گردند : آيا هدف در حيطه شناختي است ؟ و هدف در حيطه روان حركتي يا عاطفي است؟


با توجه به اهدافي كه در نظرگرفته مي شود بايد پاداش هاي خاص آنهم در نظر گرفته شود.
پاداش اثر بخش پاداشياست كه بانيازهاييادگيرنده ارتباط مستقيم داشتهباشد و به هر روي ، در حين عمل و در آغاز كار بايد به دانش آموزان ، هدف هاي در نظر گرفته شده را بيان كرد و نحوة حركت به سوي دست يابي ه آنها ار هم اعلام نمود .


تركيب اعضاي گروه بايد به گونه ا باشد كه دانش آموزاني با سطوح توانايي متفاوتدر آنحضور سابند . اسلاوين (1983) بر اين باور است كه ، اعضاي گروه بايد دو نفر دان آموز باعملكرد مطلوب ، دو دانش آموز با سطح عملكرد متوسط و يك دانش آموز ضعيف بشد. البته ، پيشنهاد جانسون و جانسون آنست كه در آغاز كار اشاعة روش يادگيري ز طريق همياري، مطلوب است ، اعضا گروه 2 يا 3 نفر باشند . جمع بندي نظراتمتخصصان مبين آنست كه عده اعضاي گروه از 3 تا 8 نغر متغير است و همگي برناهمگن بودن اعضا گروه تأكيد مي ورزرند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 18 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله مطالعه شانزدهم کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی

word قابل ویرایش
45 صفحه
18700 تومان
مطالعه شانزدهم کمیسیون بین المللی آموزش ریاضی چالشهای ریاضی سند مذاکرات: کمیسیون بین المللی آموزش ریاضیات (ICMI) هر ازگاهی مطالعاتی را پیرامون موضوعات مورد علاقه در آموزش ریاضی انجام می دهد.این مقاله سند مذاکرات مطالعه شماره 16 این کمیسیون با عنوان چالش ریاضیات در داخل و بیرون کلاس است. 1) مقدمه: ریاضی ع ...

بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا

word قابل ویرایش
153 صفحه
34700 تومان
مقدمه:    يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌شود، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه‌هاي اختراع و اكتشاف را در فرد به كار وادارد، و اگر آن را با وسايل و تدابير خود حل كند ممكن است از تنش و شادماني حاصل از پيروزي در ا ...

دانلود مقاله آموزش ریاضی با روش و فنون جدید

word قابل ویرایش
47 صفحه
21700 تومان
آموزش رياضي با روش و فنون جديدفصل اول كلياتي درباره آموزش رياضياهميت رياضي در زندگي بشريپيشرفت دانش و تمدن بشري مرهون علم رياضي است به طوريكه رياضي پايه واساس كليه علوم اعم از علوم انساني (روان شناسي ، جامعه شناسي ، فلسفه ، تاريخ ، جغرافيا ، ادبيات ، شعر و موسيقي ، هنر و…..) و علوم تجربي (زيست شناسي ، زمين شن ...

دانلود پاورپوینت آموزش ریاضی 2

PowerPoint قابل ویرایش
256 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :محتوای آموزش ریاضیات بایستی با هدف رشد هر چه بیشتر قدرت استنتاج و یادگیری ، شناخت ساختارهای ریاضی و مبتنی بر تقویت قوای فراگیری شهودی دانش آموزان تدوین گردد. بدین ترتیب هدفهای آموزشی ریاضیات در دبیرستان مبتنی بر چهار دسته ذیل می باشد :اسلاید 2 :      نقش ریاضیات در شناخت طبیعت و جهان .1      نقش ریا ...

دانلود مقاله آموزش ریاضی ابتدایی

word قابل ویرایش
70 صفحه
27700 تومان
آموزش ریاضی ابتداییمقدمهشايد بسياري از مردم و حتي آموزگاران فكر كنند كه رياضيات هنر محاسبه است و رياضي دانان بايد همه عمر خود را صرف ساختن محاسبات پيچيده رياضي كند . چنين عقيده اي به حقيقت نزديك نيست . كار رياضي دانان استدلال است نه محاسبه .در حقيقت ما در آموزش مفاهيم مربوط به رياضي در پي محاسبه كردن نيستيم ب ...

دانلود مقاله عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آن

word قابل ویرایش
12 صفحه
21700 تومان
عوامل ضعف آموزش ریاضی و مشکلات مربوط به آنچكیده:آنچه كه در این مقاله خواهید خواند ابتدا مقدمه‌ای كوتاه در رابطه با اهمیت ریاضی و آموزش ریاضی در كشور که دارای ضعف‌های است پرداخته شه در ادامه در مورد اهداف آموزش ریاضی به طور كلی بحث‌شده که شامل: هدف پرورشی، آموزشی، فرهنگی، عاطفی و اهداف آموزش ریاضی از نظر پولیا ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش کاربرد ریاضی در زندگی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : رياضيات به عنوان يک درس اصلي است که داشتن درک درست از آن در آينده ي تحصيلي دانش آموزان و طبعاً پيشرفت علمي کشور نقش مهمي دارد . همچنين شامل کليه ارتباطات رياضي با زندگي روزمرّه ، ساير علوم و کاربردهايي در زندگي علمي آينده ي دانش آموز است .به اين ترتيب دربرنام ...

مقاله تاثیر ادراک و نگرش دبیران ریاضی ، نسبت به ماهیت و آموزش ریاضیات

word قابل ویرایش
10 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر ادراک و نگرش دبیران ریاضی، نسبت به ماهیت و آموزش ریاضیات چکیده: بر اساس مطالعات انجام شده، ادراک و نگرش معلمان، به عنوان عاملی تأثیرگذار بر عملکرد آموزشی آنان، مورد توجه میباشد. لذا، درک معلم ریاضی، از ریاضیات و آموزش ریاضیات، یک ویژگی اساسی و بنیادی درکلاس درس، قلمداد میشود. ادراک معلمان روی باور آ ...