بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مرحله اول :

تعیین هدف کلی :

 یعنی پاسخ این که برای چه چیزی باید برنامه ریخته شود ؟

اسلاید 2 :

مرحله دوم :

تحلیل آموزشی :

 یعنی تبدیل هدف کلی به هدفهای رفتاری و عینی که با توجه به معرفت و دانش مورد ارزشها و نیازهای جامعه ، نیازهای دانشجویان ، فرآیند یادگیری تعیین و تصریح می شوند.

اسلاید 3 :

مرحله سوم :

گزینش محتوی و تعیین خط مشی آموزشی :

 انتخاب مواد و روشها برای هماهنگ کردن و هدایت مسیر فعالیتها به سوی هدفهای تعیین شده و به مورد اجرا گذاشته می شود .

اسلاید 4 :

مرحله چهارم :

تعیین نظام ارزشیابی :

 برای تعیین میزان دستیابی به هدفها و مشخص ساختن موانع و نارسائی ها استفاده از نتایج ارزشیابی به عنوان بازخورد در برنامه ریزی بعدی

اسلاید 5 :

 

هدفها، نتايج نهايي حاصل از آموزش استکه مدرس يا سازمانهاي آموزشي به منظوردستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي کنند .      

اسلاید 6 :

تعريف هدف

منابع انتخاب هدفها

 

 نیاز جامعه     يادگيرنده  موضوع درسي

 

ارزش ها و باورهای جامعه ، دیدگاه محققان

اسلاید 7 :

مرحله اول :

هدف کلی آموزش :

 آندسته از اهداف آموزشی که دانشجو قبل از دوره آموزشی فاقد آن بوده و استاد انتظار دارد دانشجو در پایان دوره آموزشی به آن دست یابد.

اسلاید 8 :

برای تعیین هدف کلی باید :

 1- از وظایفی که یادگیرنده در آینده خواهد داشت آگاه بود

2- ارتباط منطقی بین هدف کلی درس و حرفه آینده وجود داشته باشد

اسلاید 9 :

مراحل نگارش هدف های آموزشی

تعیین هدف یا هدف های کلی آموزشی

تبدیل اهداف کلی به اهداف جزئی

تبدیل اهداف جزئی به اهداف عینی و قابل مشاهده

اسلاید 10 :

افعالی برای اهداف کلی :

 فهمیدن

 دانستن

 بکار بردن

ارج نهادن

گوش دادن

 فکر کردن

خلق کردن

 قدردانی کردن

 آشنا شدن

 شناختن

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید