بخشی از پاورپوینت

 اسلاید 1 :

 

هدفها، نتايج نهايي حاصل از آموزش است که مدرس يا سازمانهاي آموزشي به منظور دستيابي به آنها آموزشها را ارائه مي کنند .       

اسلاید 2 :

منابع انتخاب هدفها

 

        جامعه       يادگيرنده  موضوع درسي

اسلاید 3 :

دانش                     (knowledge)

 

مهارت هاي عملي                (Skills)

 

نگرش ها                  (Attitudes)

اسلاید 4 :

حيطه شناختي                   (Cognitive Domain)

 

حيطه عاطفي                     (Affective Domain)

 

حيطه رواني حرکتي             (Psychomotor Domain)

اسلاید 5 :

حيطة شناختي:

زمينه‌هاي ذهني ، عقلاني

اسلاید 6 :

شناختي :

آشنايي با طبقه بندي انواع آريتمي هاي قلبي

 

 

توجه به برداشت نسوج در هنگام تراش كليه حفرات ترميمي

 

 

توانايي انجام اینتوبیشن

توانايي اندازه گيري فشار خون

اسلاید 7 :

دانش     (Knowledge)

فهميدن           (Comprehension)

کاربرد   (Application)

تحليل        (Analysis)

ترکيب      (Synthesis)

ارزشيابي     (Evaluation)

 

اسلاید 8 :

دريافت کردن          Receiving

پاسخ دادن  Responding  

ارزش گذاردن    Valuing   

سازمان دهي ارزشها        Organization of Values      

دروني شدن ارزشها    Characterization    

اسلاید 9 :

مشاهده و تقليد  Imitation  Observation and

اجراي مستقل  Performance Independent

دقت در عمل  Performance Accuracy of

هماهنگي حرکات       Coordination of Actions

عادي شدن عمل                             Mastery

اسلاید 10 :

مراحل نگارش هدف های آموزشی

تعیین هدف یا هدف های کلی آموزشی

تبدیل اهداف کلی به اهداف جزئی(رفتاری)

تبدیل اهداف جزئی به اهداف عینی و قابل مشاهده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید