دانلود فایل پاورپوینت درس ریاضی فیزیک۱

PowerPoint قابل ویرایش
435 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت درس ریاضی فیزیک۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت درس ریاضی فیزیک۱ قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل اول :

در این فصل از جبر وآنالیز برداری وقضیه های مربوط به آنهاکه در شاخه های مختلف فیزیک چون مکانیک کوانتومی،الکترومغناطیس،مکانیک کلاسیک و اپتیک،وغیره کاربردهای اساسی دارند.

۱- جمع و ضرب (برداری ونرده ای)وضربهای سه گانه

۲- فرمول عملگر دیفرانسیل برداری      رادرمختصات دکارتی

۳- تعریف شیب یک تابع عددی

۴- تعریف واگرایی یا دیورژانس یک میدان برداری

۵- تعریف تاو یک میدان برداری

۶- بررسی قضیه استوکس و قضیه واگرایی

اسلاید ۲ :

تعاریف :

 کمیت های فیزیک به دو دسته اسکالر و بردارهاتقسیم می شوند. اسکالرها فقط بامقدارشان مشخص می شوندو بردارها بامقداروجهت شان مشخص می شوند.

نمایش بردارها در فضا : بردار را با پیکانی درفضا نمایش می دهیم که طول آن معرف اندازه بردار وراستای پیکان جهت بردار می باشد.

جمع بردارها به روش هندسی:

جمع دو بردار      و        رابه صور ت                          نشان می دهیم وبه دو روش متوازی الضلاع وچند ضلعی قابل حوصول است.

روش چند ضلعی: ابتدای بردار     را در انتهای    قرار می دهیم ، بردار حاصل جمع(        )برداری است که ابتدایش ابتدای      وانتهایش انتهای       است.

تفاضل دوبردار به روش هندسی:

تفاضل دوبردار       و      راکه به صورت                          نمایش داده می شودرا می توان با قرار دادن ابتدای دو بردار      و      بر هم به دست آورد به طوری که ابتدای      انتهای      وانتهای

انتهای آن باشد.

اسلاید ۳ :

نمایش مولفه ای بردارها:

نقطه انتهای بردار با مختصات                              مشخص می شود. اگر اندازه بردار       وزوایای آن با محورهای X وYو Z به ترتیب               باشند:

که در آنها                                             را کسینوس های هادی می نامند ، به گونه ای که :

درنتیجه:

اسلاید ۴ :

اگر بردارهای یکه در امتداد محورهایX وY وZ را با              نشان دهیم ومی توان بردار         را با استفاده از بردارهای یکه به صورت              نشان داد و اندازه بردار                                                       به صورت                                                 می باشد.

جمع وتفریق بردارها به روش مولفه ای:

اگر                                                و                                                   باشد،آن گاه:

مثال۱-۲:اگر                                       و                                         باشند، بردارهای     و     رابر حسب مولفه های آنها تعیین کنید.

حل:

اسلاید ۵ :

مثال۱-۳: بردار    ازمبدا مختصات به نقطه    به مختصات (۴و۳و۲) درفضارسم شده است زوایای این بردار بامحورهای مختصات راتعیین کنید.

حل:

اسلاید ۶ :

تمرین۱-۵صفحه۸کتاب درسی:

برداری به طول۱۰بامحورهای x,y,z زاویه های مساوی می سازد ، مولفه های آنرابدست آورید.

حل:

اسلاید ۷ :

تمرین۱-۶صفحه۸کتاب درسی:

 برداری که در صفحه xy  قرارداردوباجهت مثبت محور xوy  زاویه مساوی می سازد ، مولفه های آن رابه دست آورید.

حل:

اسلاید ۸ :

تست ۱ – بردار واحد       قطرمکعب است . مولفه های بردار    کدام است؟

الف:                                                              ب:

ج:                                                                  د:

حل:

اسلاید ۹ :

تست ۲- چه رابطه ای بین کسینوس های هادی برقرار است؟

الف:                                                              ب:

ج:                                                                  د:

حل:

اسلاید ۱۰ :

ضرب نرده ای یا داخلی

حاصل ضرب نرده ای یا داخلی دو بردار     و       رابه صورت                                 نمایش می دهیم که        زاویه کوچک تر میان دو بردار        و       است.

از آنجا که                    اندازه تصویر بردار          در راستای         باشدآن گاه داریم:

حاصل ضرب نرده ای دو بردار به روش مولفه ای:

اگر                                                 و                                                   در آنصورت ضرب داخلی این دو بردار برابر است با :

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 435 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد