مقاله بررسی مشکلات پیاده راه های شهری جهت استفاده معلولین با توجه به حقوق شهروندی

word قابل ویرایش
20 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده :
یکی از مواردی که در زمینه ی حقوق شهروندی و مخصوصا حقوق معلولین در شهر ها مغفول مانده است ، بهره مندی شهروندان دارای معلولیت از حقوقی است که افراد عادی به هنگام عبور در فضاهای شهری از آنها بهره مند می باشند. این تحقیق در جهت شناسایی مشکلات این افراد و در نهایت ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط آنان انجام شده است . روش جمع آوری اطلاعات صرفا منابع کتابخانه ای بود و با استفاده از تجزیه و تحیلیل سایر پژوهش های صورت گرفته دراین خصوص و جمع بندی آنها پیشنهاداتی چند ارائه گردید. امید که با در نظرگرفتن آنها گامی هر چند کوچک در جهت بهره مندی معلولین ازحقوق ط بیعی و شهروندی خود مانند سایر کشور های پیشرفته ی دنیا برداشته شود.
کلمات کلیدی:حقوق شهروندی،معلول ،پیاده راه
مقدمه:
در بسیاری از نقاط جهان عابر پیاده و پیاده گرایی اولویت اول را هنگام طراحیشهری و سیاست گذاری های مربوط به آن دارد. در واقع محققان به این نتیجه رسیده اند که عابر پیاده گرایی سبب ارتقاء و بهبود محیط آن منطقه شهری یا مجتمع زیستی میگردد شبکه معابر در هر شهر عامل ارتباط کلیه فضاها در ان محیط می باشد.
در برنامه ریزی طراحی معابر شهری در تعامل یا نیاز های آن ساکنان اجرا شود و در کارکرد امنیت و راحتی تمامی گروه های بهره بردار را در حد بهینه تامین کند، نقش به سزایی را در احیای حیات و ایجاد محیط شهری مط لوب و سازنده ایفا میکند.
در دنیای امروز اکثر مصنوعات نشر برای انسان سالم ساخته شده است ، حال آنکه ما مستقر به برابری حقوق انسان ها در تمامی زمینه ها هستیم . در چند دهه ی اخیر تحولات اجتماعی و فرهنگی باعث جذب معلول و کم توان جسمی انجام شده است که این امر نیازمند آن است که موانع موجودی که به ویژه در برنامه ریزی شهری و شهرسازی وجود دارد را بهبود بخشید.
طرح مسئله: فرانسیس تیبالدز معتقد است پی بردن به اشتباهات گذشته همیشه اسان است اما تبیین بهترین روش ما برای رسیدن به راه حل نهایی به منظ ور ساخت فضای ملی شهری انسانی تر به گونه ای که اشتباهات گذشته در آن تکرار نشود به مراتب مشکل تر است .
هرچند مشکلات و نیاز های افرادی که دارای معلولیت های گوناگون میباشند، در حد وسیعی مورد شناخت قرار گرفته اند اما متاسفانه مناسب سازی محیط های شهری در ایران به دلیل عدم ضمانت اجرایی مقررات ان و نیز عدم برخورد با متخلفان از ظوابط به ط ور گسترده و جدی اجرا نشده است .
آن بخش از جامعه که به سبب ناتوانی جسمی-حرکتی عملا از استفاده از فضاهای شهری محروم شده است ، علت را نه در «معلول بودن خویش » و نه در «معلول بودن شهر» و برنامه ریزی شهری غیر صحیح جست و جو کرده و خود را از نزدیک شدن به این فضاهای شهری بازمیدارند.(قائم ١٣۶٧) آنچه در دانش برنامه ریزی شهری برای فضاهای گوناگون آن ارزش دارد نقش اجتماعی و تعاملی است که این فضا در زندگی جسمی شهروندان ایفا می کند.(پاکزاد ١٣٨٣)
در این تحقیق جامعه ای که ما با آن درگیر هستیم ط یف وسیعی از معلولین یعنی معلولین جسمی حرکتی است و قلمرو فعالیت و تمامی نکات مطرح شده برای تمامی پیاده راه ها در سطح شهرهای ماست .
اکنون این سوال مطرح است چگونه می توان بقای حیات اجتماعی و در نهایت اصول و ضوابط ساماندهی پیاده راه هایی که مناسب استفاده تمامی افراد با درجات مختلف توانایی طراحیشده باشند را ایجاد کرد؟
شاید نزدیک ترین پاسخ آن است که با تحقیق و بررسی مشکلات این افراد و با به کار گیری اصول ضوابط طراحیفضای مناسب معلولین به این نیاز پاسخ گفت .
پیشینه ی پژوهش :اعلامیه جانی حقوق بشر در سال ١٩٢۴با توجه به دربرگیری و شمول آن بر همه ی انسان ها، دامنه نگاه انسانی به افراد دارای معلولیت را گسترش داد.سازمان ملل متحد قوانین فرصت های برابر برای افراد دارای معلولیت را در سال ١٩٩۴ تصویب کرد که در ان ارائه ی چهارچوب های بین المللی توسط مدافعان حقوق بشر و قانون گذاران برای حل مسائل ناتوانان و معلولین به کار گرفته شد و دستور العمل ملی را برای هدایت برنامه های مربوط به دسترسی برابر برای همه ارائه شده است .
در کشور ما زمینه مناسب سازی، پس از جنگ و افزایش شمار معلولین در جامعه ،اقداماتی انجام پذیرفت . از اوایل سال ١٣۶۶ به دلیل نیاز جامعه پژوهش در زمینه ی”طراحی فضاهای عمومی ،خصوصی برای معلولین جسمی-حرکتی، مناسب سازی وضع موجود و تدوین وضع مطلوب ” بابایی امری در سال ١٣٧٣ راه های مناسب سازی بناها و فضاهای شهری را برای معلولین پیشنهاد کرد.
اداره کل بهزیستی استان آذربایجان غربی در سال ١٣٨٩ کتابی تحت عنوان شهر بدون مانع برای معلولین را منتشر کرد.
مهندس منصور برجیان و مهندس بهزاد جفتایی به بررسی مناسب سازی در اماکن عمومی و تجاری برای افراد معلول در سال ١٣٨٨ پرداختند.
روش جمع آوری اطلاعات صرفا به صورت استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات مرتبط و نظ ریات گذشته و تجزیه و تحلیل آنها می باشد.
مبانی نطری پژوهش
مفاهیم :
١-پیاده رو
قسمتی از کنار راه که مخصوص عبور عابرین غیرسوار بر است و درشکه است . پیاده رو و هریک از دو ط رف خیابان که مردم پیاده از آن رفت و امد کنند(سید صدر، ١٣٨١: ٢٠٧) در مجموع پیاده رو راهی است که در امتداد خیابان و برای عبور عابرین پیاده ساخته می شود. گاهی پیاده رو ها به وسیله جدول و یا باغچه با پوشش گیاهی از خیابان جدا می شود.
در پیاده رو اولین چیزی که در نگاه اول به چشم میخورد حضور همه ی گروه های مردم صرف نظراز جنس ، سن و ط بقه ی اجتماعی و در کنار هم است که ترکیب منحصر به فردی در آن جا به وجود آورده است .
دلایل ایجاد پیاده رو ها:
تا قبل از انقلاب صنعتی اندازه و تناسب عناصر شکل دهنده شهر بر مبنای مقیاس انسانی و الگوی جابه جایی ها نیز بر اساس حرکت فرد پیاده بود. رشد تکنولوژی ، پیشرفت بهداشت و در نهایت افزایش جمعیت منجر به توسعه بیش از حد شهرها شده است لیکن حضور ماشین و تسلط همه جانبه آن به زندگی انسان ها موجب فراموشی نیازهای واقعی آنها و بوجود آمدن چالش ها و دغدغه هایی برای مسئولین شهری هم از بعد ترافیک شهری و هم از بعد سلامتی و جسمی و روح و روان انسان ها گردید. گسترش تقسیم حمل و نقل عمومی و افزایش خودروها در شهر ضمن توسعه شهرها به دلیل دسترسی راحت تر و سریع تر به توسعه حاشیه شهر منجر گردید این خود عاملی در جهت کم توجهی به بافت مرکزی و پوک شدن مراکز شهری گردید . تبدیل فضاهای پیاده به خیابان های پر تردد و سراسر صدا و ناامن در محیط های شهری ضمن اخذ آسایش از عابران پیاده موجبات تألم و ناهنجاری های روانی را نیز برای انسان ها و ساکنان محیط های شهری فراهم می آورد. مدت هاست تردد در پیاده روها برای بسیاری از شهروندان مشکل ساز شده است . اما فقدان پیاده روهای استاندارد وعدم رعایت ضوابط لازم دراین مورد نیز کار را به جایی رسانده که کارکرد اصلی پیاده رو ایجاد آسایش روحی روانی و امنیت خاط ر شهروندان می باشد را ، شهرها ،که ایجاد پیوند بین شبکه سواره وپیاده رو دچار نوعی عقب ماندگی کند.
در محیط های شهری به خصوص ایجاد معابری تحت عنوان معابر پیاده جهت استفاده فارغ از هیاهو وسروصدای خیابان ها می توان گوشه ای از نیازهای واقعی انسان را به او برگرداند. پیاده رو ، های عمومی قسمتی از فضای شهری هستند که به جهت ویژگی ها و پتانسیل های ارتباطی – عملکردی – فرهنگی – تاریخی و … تسلط کامل عابر پیاده در آنها وجود دارد. (٢٧:١٣٩٢)
٢.تعریف معلول :
معلولیت ط بق آخرین تعریف سازمان بهداشت جهانی(ZKR) در سال ١٩٨١ ارائه شده است که عبارت است از “عوامل جسمی، ذهنی، اجتماعی یا ترکیبی از آن که به نحوی در زندگی شخص اثر سوء به جای گذارده مانع ادامه زندگی وی به صورت ط بیعی می شود”. چنین فردی اصط لاحا معلول نامیده می شود. از آن جایی که معلولیت به عنوان یک واقعیت اجتناب ناپذیر است اجتماعی، بنابراین مسئولیت نیم توانبخشی در درجه اول پاسخ به معلولیت و عرضه ی خدمات است .
مزایای ایجاد پیاده راهها:
ادراک فضایی و بصری: اولویت حرکت پیاده به سواره ( بازنگری در الگوهای حرکتی، توجه به حرکت پیاده و پیاده روی، تشویق به عدم استفاده از خودروی شخصی و تشویق به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی، تماس بیشتر با محیط شهری)
ادراک بصر: (بهبود سیمای بصری، ایجاد تصور ذهنی، خوانایی و ادراک محیط شهری)
ادراک زمان :(ارتباط با محیط شهری متناسب با سرعت پیاده ، بهبود دسترسی به نواحی مرکزی شهر) روابط اجتماعی: بهبود و افزایش برخوردهای اجتماعی(امکان برخورد و گفتگو با دیگران وتماس با محیط شهری) سرزندگی و امنیت در ، ایجاد فعالیتهای متنوع و مبادلات تجاری(ایجاد فعالیتها وکاربریهای متعدد و متنوع ، ایجاد تحرک فضا شهری، بهبود مبادلات تجاری در مرکز شهر و جذب سرمایه گذاریهای جدید). ایجاد حس مشارکت (حضور فعال افراد و گروهها در تصمیم گیری و اجرا، حس مسئولیت ، مالکیت و وابستگی بیشتر به محیط ) بط ور کلی تأثیر اجتماعی ایجاد پیاده راهها در مجموع مثبت و سازنده است چرا که تمامی سنین و اقشار اجتماعی را به صحنه شهر جذب می کند و امکان فعالیتهای متنوعی را در فضاهای عمومی شهری به شهروندان می دهد.(١٢:١٣٩٠هاشمی)
تجهیزات محدوده های پیاده رو:
امکاناتی برای استراحت : یکی از عناصر مهم در طراحیمکان هایی است که شخص می تواند در ان گردش کند و زمانی که نیاز باشد توقف نماید .
طراحی مناسب سطوح : کیفیت مصالح رویه دارای تاثیر قابل توجه بر واکنش پیاده ها نسبت به مسیر های پیاده شده است .
مبلمان : انواع مبلمان در پیاده روها سبب مکث و توقف انسانی در فضا و ایجاد حس مکان و اغنای حس زیبایی شناختی بصری عابران می شود .
تجهیزات بازی و سرگرمی: میزهای تنیس و خط وط ی برای بازی سبب صرف زمان بیشتر عابر در پیاده رو می شود ، تجهیزاتی مثل زمین اسکیت . روشنایی: شکلی از طراحیبوده که بسیار مهم است و باعث ایجاد امنیت خاط ر عابران پیاده میشود.
گیاهان و فضای سبز: ایجاد فضای سبز عامل تلط یف و زیبا سازی فضا و آرامش روانی عابران میشود.
و گیاهی باید انتخاب شود که نیازی به نگهداری نداشته باشد
آب نما ها: نه تنها به منظ ور تصفیه هوا -ایجاد خنکی به کار برده می شود بلکه مکانی است برا ی آب تنی ونوشیدن آب .
امکان جا به جایی: گذرگاه های عابر پیاده با توجه به حجم عبوری عابران از سطحسرویس مناسبی در زمان برخوردار باشد
اصول کلی در احداث پیاده راه :
اصول کلی برای ایجاد پیاده راه به صورت زیر تعریف می شوند :توجه کافی به مکانیابی یک محدوده پیاده براساس حداکثر ارتباط با بافت محله ا،یجاد تسهیلات لازم در اط راف پیاده راه و در عین حال تامین نفوذپذیری مناسب ،به حداکثر رساندن تنوع کاربریها در محدوده پیاده و با رعایت اصل سازگاری ،توجه به مقیاس انسانی در کلیه مراحل مکانیابی و طراحیو در تمامی جزییات ،حداکثر استفاده از گیاهان ، آب و عناصر و مصالح ط بیعی در بهسازی و مبلمان پیشنهادی،حفاظ ت از بناهای باارزش تاریخی در پیاده راه و یا توسعه محدوده های پیاده حول این ابنیه،توجه به چشم اندازهای ط بیعی و مصنوعی و بویژه دورمنظرانتهایی در محدوده پیاده
فضاهای عمومی شهری جایگاه همه اقشار جامعه
فضاهای عمومی شهری جایگاه با اهمیتی در برنامه های توسعه شهری یافته است . این امر ناشی از تاثیر این فضاها در تقویت وجهه ی فرهنگی اجتماعی شهر در نتیجه تولید سرمایه است . از آنجا که ساکنان شهرها در استفاده از این فضاها حقوق برابر دارند، نبابراین ایجاد فضاهای مناسب و مط لوب برای تمامی گروه های سنی و جنسی ،به ویژه گروه اسیب پذیر کودکان ، سالخوردگان و ناتوانان جسمی بخشی از برنامه های توسعه شهری قلمداد می شود. مط العات گسترده جهانی نشان می دهد ایجاد چنین فضاهایی در شهر، علاوه بر ایجاد کنش اجتماعی از حاشیه نشین شدن گروه های خاص در استفاده از فضاهای عمومی شهر کاسته، زمینه را جهت تعامل اجتماعی و باز تولید فرهنگ اجتماعی شهر فراهم خواهدکرد.
عدم ارائه آمارهای مرتبط با معلولان
اصل ٢٩ قانون اساسی، مفاد کنوانسیون جهانی افراد دارای معلولیت و قانون ١۶ ماده ای حمایت از حقوق معلولان ،ارائه اطلاعاتو آمارهای دقیق و حمایت های مورد نیاز معلولان ضرورت دارد، حال آن که، عدم ارائه این

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 20 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد