بخشی از مقاله

مقدمه :
با عنايت به اصول بنيادين انقلاب اسلامي وآرمان هاي بنيانگذار كبیر جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي كشور انعكاس يافته وهمچنين با عنايت به منويات مقام معظم رهبري ،قانون اهداف ووظايف وزارت آموزش وپرورش وبا در نظر گرفتن مفاد سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 هجري شمسي وسياست هاي كلان دولت جمهوري اسلامي وبه منظور تقويت وارتقاء جايگاه و حضور فعال نظام جمهوري اسلامي ايران در عرصه هاي منطقه اي و بين المللي ، اهداف وخط مشي هاي وزارت آموزش وپرورش در مبادلات منطقه اي و بين المللي به شرح زير اعلام مي گردد.

اهداف :
1- گسترش وتعميق ارتباطات ، همكاري هاو مبادلات منطقه اي و بين المللي در حوزه ماموريت هاي وزارت آموزش وپرورش .
2- شناساندن مباني،راهبردها ، برنامه ها ودستاوردهاي نظام تعليم وتربيت جمهوري اسلامي ايران .
3- حضور فعال وبهره گيري از ظرفيت ها ،تجربه ها وهمكاري هاي مناسب بين المللي درراستاي كسب جايگاه اول علمي – آموزشي منطقه.
4 - مشاركت درپاسداري وگسترش فرهنگ ،زبان وادب فارسي در خارج كشور.
5- پاسداري از حق تعليم وتربيت كودكان جهان در دسترسي برابر به فرصتهاي آموزشي بويژه در مورد دختران وكودكان روستايي

6- توسعه بازار كار آموزشي و فرهنگي در خارج از كشور
7- فراهم نمودن زمينه تعليم و تربيت مناسب فرزندان ايرانيان خارج از كشور باتاكيد بر صيانت فرهنگي آنان
8- همكاري با سازمانهاي علمي ، آموزشي و فرهنگي منطقه اي وبين المللي (نظير آيسسكو و يونسكو ) در راستاي اهداف اسلام ومسلمانان
9- توسعه وتقويت فعاليت هاي كميسيون ملي آيسسكو در جمهوري اسلامي ايران وگسترش زمينه هاي همكاري با سازمان آيسسكو و كشورهاي عضو


خط مشي ها:
1- برقراري ارتباط با نظام هاي آموزشي دنيا در چارچوب اصول پذيرفته شده.
2- اولويت دادن به كشورهاي همسايه و مسلمان در انعقاد موافقت نامه ها،برنامه هاي مبادلات وتنظيم يادداشت تفاهم علمي ، آموزشي وتربيتي.
3- برقراري ارتباط و همكاري با كشورها،مجامع وسازمان هاي علمي،آموزشي منطقه اي و بين المللي اي(دولتي و غير دولتي ) درزمينه اجراي طرح ها، پروژه ها وتحقيقات منطقه اي و بين المللي .
4- معرفي نظام آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران و دستاوردهاي آن به كشورهاونهادهاي ذيصلاح بين المللي
5- تشويق ،ظرفيت سازي ،حمايت وايجادتسهيلات لازم جهت حضور فعال نمايندگان وزارت آموزش وپرورش وصاحبان انديشه وآثار علمي،آموزشي وتربيتي در مجامع علمي ،آموزشي و فرهنگي بين المللي.

6- تسهيل شرايط استفاده از نتايج تحقيقات آموزشي منا سب بين المللي در كيفيت بخشي به امور آموزش و پرورش.

7- اشاعه طرح ها وبرنامه هاي آموزشي – تربيتي و پژوهشي موفق به ساير كشورها ، مجامع وسازمان هاي بين المللي.

8- فعاليت مؤثر در تهيه واجراي طرح ها وبرنامه هاي نوين براي ارائه به سازمان هاي آموزشي بين المللي.

9- مشاركت و همكاري با نهادهاي ذيربط براي اشاعه زبان وادبيات فارسي وارائه تصوير درست از فرهنگ وتمدن ايراني – اسلامي به كشورها.

10- ارتباط سازنده وموثر با مدارس و مراكز آموزشي خارجي مستقر در كشور و نظارت برعملكرد آنان.

11- ارائه خدمات آموزشي و تربيتي به دانش آموزان خارجي پناهنده به كشور در چارچوب مقررات وتوافقات مراجع ذيربط.

12- مبادله دانش ،خدمات وكمك هاي مديريتي، آموزشي وپرورشي و فناوري با كشورهاو سازمان هاي منطقه اي وبين المللي.

13- فراهم كردن زمينه هاي مناسب جهت توسعه كمي وكيفي مدارس ايراني خارج كشور.

14- توسعه و تقويت فعاليت هاي كمي وكيفي مدارس بين المللي وتطبيقي وابسته به وزارت آموزش وپرورش

15- ايجاد زمينه لازم براي حضور موسسات،شركت ها وسازمان هاي دولتي وغير دولتي آموزشي داخلي در تدوين و اجراي طرحهاي آموزشي در ساير كشورها با هماهنگي مراجع ذيربط.

16- زمينه سازي و حمايت از فعاليت مدارس غير دولتي در خارج كشور توسط ايرانيان در چارچوب اهداف و ضوابط مربوطه.

17- كمك به استيفاي حقوق آموزشي كودكان جهان وانعكاس نتايج آن به مجامع بين المللي.

موضوع: اهداف وخط مشي هاي وزارت آموزش وپرورش جمهوري اسلامي ايران در مبادلات منطقه اي وبين المللي در هفتصدو شصت و پنجمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ 17/2/87 به تصويب رسيد.


كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي:

تاريخچه:

آيين نامه كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي اولين بار براساس راي پانصد و شصت و هفتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش در تاريخ 8/2/73 تحت عنوان " آيين نامه كميسيون بررسي محتواي برنامه هاي درسي " به تصويب رسيد، مطابق اين آيين نامه، به منظور اجراي مفاد بندهاي 3و5 از وظايف و اختيارات شوراي عالي آموزش و پرورش (موضوع ماده 6 لايحه قانوني راجع به تشكيل اين شورا) مبني بر "بررسي و تصويب برنامه هاي درسي و تربيتي كليه موسسات آموزشي كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارند" و " تاييد انطباق مطالب كتابهاي درسي با برنامه هاي مصوب شورا" وبه استناد ماده 14 همان قانون، كميسيون مذكور تشكيل شد. عنوان كميسيون در اسفند ماه 1376 به "كميسيون برنامه هاي درسي" تغيير نام پيدا كرد. در ششصد و هفتاد و يكمين جلسه شوراي عالي تاريخ 25/11/1380، پس از ادغام كميسيون هاي "برنامه هاي پرورشي و فرهنگي" و "برنامه هاي درسي" اين كميسيون تحت عنوان "كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي " به تصويب رسيد. مطابق راي ششصد و هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي تاريخ 23/2/1382 شرح وظايف و تركيب اعضاء كميسيون برنامه هاي درسي و تربيتي به شرح زير مي باشد:


الف- شرح وظايف:

1. بررسي مباني و اصول حاكم برنامه هاي درسي دوره هاي تحصيلي و مراكز اموزشي

2. بررسي سند برنامه درسي ملي

3. بررسي راهنماي برنامه درسي دوره ها و پايه هاي تحصيلي (شامل اهداف، روش هاي ياددهي-يادگيري، شيوه هاي ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و صلاحيت هاي حرفه اي معلمان)

4. بررسي جدول مواد درسي دوره ها و پايه هاي تحصيلي (شامل عنوان، ساعات هفتگي و نوع درس: عملي، نظري، انتخابي، اجباري و ...)

5. بررسي مدت (ساعات تدريس) و برنامه هاي درسي دوره هاي سواد آموزي و پيش دبستاني

6. بررسي مباني و اصول حاكم بر نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

7. بررسي و تاييد انطباق محتواي مواد آموزشي و راهنماي برنامه درسي مصوب شورا

8. بررسي موضوع هايي كه از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا دبير كل شوراي عالي معين مي شود.

 

ب- تركيب اعضا:

1. يك نفر از اعضاي شوراي عالي به انتخاب شورا

2. دبيركل شوراي عالي و در غياب وي معاون دبيركل

3. مديرگروه برنامه هاي درسي و تربيتي در دبيرخانه شوراي عالي (به عنوان دبير كميسيون)

4. دو نفر صاحب نظر به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي

5. مدير كل دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي

6. مدير كل دفتر برنامه ريزي و تاليف آموزش هاي فني و حرفه اي و كاردانش

7. معاون آموزش و پرورش نظري و مهارتي يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

8. معاون برنامه ريزي و منابع انساني يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

9. نماينده وزير علوم، تحقيقات و فناوري يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

10. سه نفر از مديران و معلمان مجرب در رشته هاي علوم پايه، علوم انساني، و فني مهندسي به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي

11. نماينده پژوهشكده تعليم و تربيت

12. نماينده وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي يا يكي از مشاوران يا مديران كل حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید