بخشی از مقاله

چکیده

از آنجائیکه ایران کشوري است با حوزه اقلیمی مختلف، براي کاهش انرژي مورد نیاز یک ساختمان باید طراحی آن مطابق با اقلیم باشد.در کلیه مناطق مختلف آب و هوایی ساختمانهایی که بر طبق اصول طراحی اقلیمی ساخته شده اند ضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل کاهش می دهند. پژوهش حاضر به بررسی شاخص هاي معماري و ساخت و ساز پایدار و تطبیق آن با بناهاي مسکونی بافت تاریخی اردبیل می پردازد. هدف از آن بیان الگوهاي مسکن همساز با اقلیم سرد و بررسی ویژگی هاي معماري سنتی از نظر پایداري و توجه به نکات مثبت و قابل تطبیق با شیوه زندگی امروزي با بهره گیري از مزایاي تکنولوژي در طراحی محیط مسکونی است که می تواند به عنوان یک الگوي مناسب جهت پایداري معماري ایران با توجه به اقلیم خاص مطرح شود .روش تحقیق در این مقاله به دو صورت کتابخانه اي و میدانی خواهد بود و در نهایت با روش تطبیقی، شاخص هاي معماري پایدار و معماري سنتی شهر اردبیل را در 6 شاخه، تاثیر پذیري از فرهنگ و سنت، تاثیر پذیري از اقلیم و هماهنگی و سازگاري با محیط زیست ، صرفه جویی و استفاده مجدد از انرژي ، سیرکلاسیون مناسب فضاها، استفاده درست از مصالح بوم آورد و خوانایی و دور از ابهام بودن بنا را مقایسه خواهیم نمود و نتیجه خواهیم گرفت که معماري سنتی ایران، نمونه یک معماري پایدار است و می توان از این طریق در طراحی بناهاي آینده با رعایت برخی از این نکات در جهت نیل به اهداف توسعه پایدار گام برداشت.


واژه هاي کلیدي

اقلیم- انرژي- بافت - بنا- شاخص هاي پایداري- معماري سنتی

-1 مقدمه

اصطلاح پایداري براي نخستین بار در سال 1986 توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهاي عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده براي مقابله با نیازهایشان) مطرح شد و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژي هاي مناسبی براي پیش روي جهانیان قرار گیرد.

توسعه پایدار 2 یک ابزار یا بحث جدیدي نیست، بلکه جنبشی است براي انجام کلیه کارها به صورت درست و مناسب، که باعث ارتقاي کیفیت زندگی نسل هاي حال و آینده می شود.

شش اصل مهم معماري پایداري به نقل از بارندا و روبرت وال :


١- دانشجوی رشته مرمت و احیای بناهای تارﳜی دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ران مرکز
٢- صSustainable Developmen

ھمايش انرژی باد و خورشيد ايران www.windconf.ir

مجموعه مقالات دومین همایش ملی انرژي باد و خورشید، تهران، سوم اسفند 1391

ططحسغپط2غطwحwww

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید