بخشی از مقاله

چکیده:

این مقاله با هدف بررسی رابطه عوامل دلبستگی شغلی با اثربخشی سازمانی انجام شد، جامعه آماری عبارت از کلیه کارکنان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بودند که بوسیله روش نمونه گیری طبقه بندی تعداد
186نفر که بوسیله جدول مورگان تعیین شده بودند انتخاب شدند و پرسشنامه های تحقیق شامل پرسشنامه اثر بخش و دلبستگی شغلی بین آنها توزیع گردید، نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که بین


دلبستگی شغلی با اثر بخشی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد

کلمات کلیدی : دلبستگی شغلی،اثربخشی سازمانی،خشنودی شغلی،فرهنگ سازمانی،سازمان اثربخش


مقدمه

امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی، جوامع به سوی پیچیده و تخصصی تر شدن پیش می روند .سازمان ها نیز به عنوان نهاد هایی در جامعه از این قاعده مستثنی نیستند .پیامد این روند تخصصی و پیچده تر شدن، ایجاد یک دنیای پر رقابت می باشد .در این دنیای پر رقابت کنونی منابع انسانی متعهد، با انگیزه و ماهر جز در سایه ی توجه به نیاز های افراد و آموزش و

تربیت نیروی انسانی به وجود نمی آید .بنابراین کار سازمان ها در

این رقابت برای بقاء مشکل تر شده است(امیدی ارجنگی، .( 5:1387


آنچه حائز اهمیت است آن است که بدانیم گرداننده اصلی سازمان ها انسان ها می باشند و این انسان ها هستند که به سازمان ها جان می بخشند و عملا تحقق اهداف را میسر می سازند .از این رو بررسی رفتار انسان ها در سازمان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .اکنون که کشور ما در مسیر صنعتی شدن قرار گرفته است و دامنه آن هر روز وسیع تر می گردد باید گردانندگان این چرخ عظیم به فکر ذخیره و استفاده از حداکثر نیروی انسانی باشند و موجبات بهبود وضع اجتماعی و روانی افراد را که عامل موثر پیشرفت است فراهم آورند(امیدی ارجنگی،.( 5:1387

یکی از سازه های روانشناختی مربوط به رفتار کاری که توجه زیادی را در سالهای اخیر به خود جلب کرده است دلبستگی شغلی است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید