بخشی از مقاله

چکیده

ارتباط بین گردشگری و غذا ارتباطی نزدیک و سابقه دار است .غذا مظهری از فرهنگ مقصد گردشگری است.علاقه به شناخت فرهنگ به عنوان انگیزه مهمی برای مصرف غذای گردشگر شناخته شده است. گردشگری غذا نوعی از گردشگری با علایق خاص است که انگیزه اصلی اش تجربه کردن غذاها و سبک های آشپزی منحصربه فرد یک مقصد خاص است.گردشگران غذا به دنبال تجارب جدید غذاهایی هستند که از آن طریق بتوانند با فرهنگ کشور میزبان آشنا شوند و سرمایه های فرهنگی خود را افزایش دهند.پژوهش حاضر به شیوه ی تحلیلی توصیفی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای و الکترونیکی به معرفی گردشگری غذا و ضرورت توجه به آن در ایران , باهدف ارائه راهکار های مناسب به چگونگی بهره گیری از پتانسیل های موجود در کشور در راستای توسعه گردشگری غذا می پردازد.نتایج تحقیق حاکی از آن است که کشور ایران در صورت بسترسازی مناسب و فراهم آوردن شرایط لازم می تواند در ×زمینه گردشگری غذا موفق عمل کند.

×واژگان کلیدی:گردشگری ,گردشگری غذا, توسعه,ایران


92

Assessing the potential of food tourism development in Iran

, Sahar samani ghotb abadi1 ؛Sara, samani ghotb abadi2؛ Mahdeieh, soltany nejad3, saleh؛panahi bazargah4
1 Department of tourism,kerman University,kerman,Iran
2 Department of computer, andisheh non-profit University, jahrom,Iran
3 Department of tourism, kerman University, kerman,Iran

4 Department of tourism, kerman University, kerman,Iran


Abstract:

×

The relationship between food and tourism is very close and ancient. Food is the symbol of tourism destination culture. Interest in recognition of culture is known as an important motivation for food tourist consumption. Food tourism(culinary tourism) is a type of tourism with particular interests that its main motivation is experiencing the foods and individual culinary styles of a destination. Food tourists are looking for experiences new foods which through it, they can become familiar with culture of destination and increase their cultural capital.This study is written in descriptive analytic way based on electronic and library resources and introduce food tourism and the importance of paying attention to this kind of tourism in iran.The purpose of this study is to provide strategies for taking advantage of potentials of developing food tourism in iran.The results show that if iran could provide infrastructure and conditions in the field of food tourism, it can be a good destination in food tourism.

×
Keywords: tourism , food tourism , development, Iran

93


-1 مقدمه

امروزه صنعت گردشگری به عنوان صنعتی پویا و دارای ویژگی های بارز و منحصربه فرد، بخش مهمی از فعالیت های اقتصادی و تولیدی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خود اختصاص داده است. این صنعت دربردارنده تمامی پدیده ها و روابط حاصل از تعامل گردشگران، عرضه کنندگان و فروشندگان محصولات گردشگری، دولت ها و جوامع میزبان، در فرایند جذب و پذیرایی از گردشگران است.(ابراهیم زاده و × همکاران,:1390ص(2
گردشگری منشور کثیرالوجهی است که هر وجه آن جنبه هایی از زندگی و نیاز های جوامع انسانی را متاثر و مرتفع می سازد (قنبری و همکاران,:1390ص .(2انگیزه مسافرت برای گردشگران، معیار مهمی است که سایر ملا کها از جمله تأثیرات برمقصد نیز از آن منتج می شوند، زیرا انگیزه مسافران و نوع نگاه آ نها به سفر و مقصد، تأثیرات آ نها را تعیین می کند (کلانتری و فرهادی,:1387ص.(13

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید