بخشی از مقاله

خلاصه
موضوع اين پروژه درباره ميزان علاقه دانش آموزان به كشور خارجي است در اين بررسي 30 پرسشنامه در بين دانش آموزان دبيرستان امام رضا (جامعه آماري ) توزيع شد. كه يكي از آنها مخدوش بود. پس از بررسي پاسخ هاي پرسشنامه جداول و نمودارهاي علاقه دانش آموزان نسبت به كشورها و دلايل اين علاقه ، رفتن يانرفتن نظرخانواده ها در اين مورد استفاده از بورسيه، تأثيرابن سفر بر روي آينده دانش آموزان رسم شد.
بعد از گذشتن مقدمه نمره جمع آوري داده ها. ارزيابي مشكلات و نتايج و اين پروژه به پايان رسيد.


مقدمه
بيشتر دانش آموزان دوست دارند براي آنها شرايطي ايجاد شود كه به كشورهاي خارجي مسافرت كنند، امّا اين مسئله كه آيا آنها در صورت رفتن باز خواهند گشت يا خير و يا اينكه آنها به چه دليل به آن كشورها علاقه نشان مي دهند موضوع اين پروژه است. اكثر دانش آموزان فكرمي كنند كه اگربه اين كشورها سفري داشته باشند اثر زيادي در زندگي آنها مي گذارد و آن را زير و رو خواهد كرد. چرا چنين تفكري ممكن است در ذهن يك دانش آموز ايراني ، با فرهنگ ايراني ايجاد شود. چه جاذبه هايي در آن كشورها باعث علاقه آنها شده است؟

جمع آوري داده ها
به دليل مشكلات بسياري كه براي جمع آوري داده درمدارس كل شهر وجود دارد ما دبيرستان امام رضا به عنوان جامعه آماري در نظر گرفتيم. 30 نفر به طور تصادفي از اين دانش آموزان سال هاي اول ، دوم و سوم دبيرستان به عنوان نمونه انتخاب شدند البته جمع آوري داده ها ازدو راه مصاحبه و پرسش نامه امكان پذير بود. امّا به علّت محدوديت زمان و دقيق تر بودن پاسخ هاي پرسش نامه و همچين وقت گيربودن دسترسي به اعضاي نمونه روش دوم مناسب تربه نظر آمد. در پرسشنامه سوالات متعدّدي ارائه شده است.
كه ما را به هدف خود نزديك ترمي نمايد.

جدول مربوط به اعلاقه دانش آموزان نسبت به كشورها
كشور كد نمونه
انگلستان 1
آمريكا 2
كانادا 3
آمريكا 4
روسيه ـ ژاپن
5
آلمان ـ سوئد


6
كشورهاي اروپايي 7
فرانسه 8
ايتاليا 9
آمريكا 10
فرانسه 11
فرانسه ـ ايتاليا ـ ايرلند 12
دوبي 13
ايتاليا 14


فرانسه 15
آمريكا 16
انگلستان 17
آمريكا 18
كانادا 19
انگلستان 20


ايتاليا 21
ايتاليا 22
ايتاليا 23
ــــــــ 24
امريكا 25
كانادا 26
فرانسه 27
كانادا 28
كانادا 29

جدول مربوط به دليل علاقه دانش آموزان
جوابها كد
ج ـ د 1
ج 2
ج 3
ج 4
ج 5
ب ـ ج 6
الف ـ ج 7
الف ـ ب ـ ج 8
الف ـ ب ـ ج ـ د 9


الف ـ‌ب ـ ج ـ د 10
د ـ ج 11
د 12
الف 13
د 14
الف ـ د 15
الف ـ ب ـ ج ـ د 16
ب ـ د 17
الف ـ ب ـ‌ج ـ د 18
ج 19
الف ـ ب ـ ج 20
د 21


د ـ نوع صحبت كردن 22
ب ـ‌د 23
فرهنگ ـ ج 24
ج 25
الف ـ ب ـ ج ـ‌د 26
الف ـ‌ج 27
ب ـ ج 28
ج 29


(6) جدول مربوط به تاثير اين سفر بر روي آينده دانش آموزان

تاثير سفر كد نمونه
مثبت 1
علمي 2
علمي ـ مثبت ـ شغل 3
مثبت 4
علمي ـ شغل ـ امكانات 5
نامشخص 6
علمي ـ مثبت 8
مثبت 9
علمي ـ مثبت 10
نامشخص 11
علمي ـ فرهنگ 12
نا مشخص 13


نا مشخص 14
توريستي ـ فرهنگ 15
امكانات 16
علمي 17
امكانات رفاهي 18
علمي 19
تحصيل ـ امكانات ـ شغل 20
مثبت 21
زبان ـ فرهنگ 22
شغل ـ تحصيل 23
نامشخص 24


علمي ـ امكانات رفاهي 25
علمي 26
شغل ـ علمي ـ مثبت 27
شغل ـ پيشرفت علمي ـ درآمد 28
مثبت 29

ارزيابي مشكلات
ـ محدوديت زمان
ـ به دليل كيفي بودن نوع متغير نتوانستيم برخي از نمودارها ( مانند نمودار جعله اي ) را رسم كنيم.
نتايج


نتايج زير از بررسي اين نمونه بدست آمد:
1) از ميان دانش آموزاني كه به عنوان نمونه انتخاب شده بودند %52 آنها به كشورهاي اروپايي %41 به كشورهاي آمريكايي، %7 به كشورهاي آسيايي علاقه مند بودند، پس مي توان دريافت كه اكثر دانش آموزان به قارة اروپا كه بيشتر كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان در آنجا واقع است علاقه دارند.
2) از بررسي انجام شده دريافتيم كه جاذبه هاي كشور موردنظر كه باعث علاقه دانش آموزان به آنجا گرديد در %35 تسهيلات كاري و تحصيلات دانشگاهي %25 ديدنيهاي توريستي %25 امكانات رفاهي آن كشور %18 تكنولوژي و صنعتي بودن آن كشور و %2 فرهنگ آن كشور بوده است.
3) از ميان اعضاي نمونه علاقه 7%93 منجر به رفتن آنها مي شود ولي %7 از محصلين چنين تمايلي ندارند.


4) همچنين خانواده %81 از دانش آموزان با تصميم آنها ( رفتن به كشور مورد نظر ) موافق و %16 خانواده ها مخالف بودند . %3 نيز عقيده اي در اين مورد نداشت.
5) %88 از اعضاي اين نمونه در نظر داشتند با استفاده از بورسيه به كشور مورد علاقه شان بروند. اما بقيه دانش آموزان چنين تصميمي نداشتند ( %19 مايل به استفاده از بورسيه نبودند )
6) بديهي است كه سفر يا مهاجرت به كشور خارجي مورد علاقه دانش آموزان اثراتي در آينده آنان مي گذارد كه با توجه به بررسي هايي كه در اين مورد انجام شد از كل موارد : %33 به پيشرفت علمي ، %13 به امكانات رفاهي و شغلي ، %10 به آشنايي با فرهنگ و زبان آن كشورها ، %2 به كسب درآمد بهتر و بيشتر اختصاص يافت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید