بخشی از مقاله

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین شیوههای فرزندپروری والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه انجام شده است. نمونه این مطالعه 200 نفراز دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی1393-94 به همراه والدین شان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. به این ترتیب که ازمیان مدارس مقطع متوسطه منطقه 1 شهرتهران ابتدا 5 مدرسه انتخاب شد. سپس ازمیان این مدارس، ازهرمدرسه دوکلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ توسط 200دانش آموز وپرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند توسط والدین این دانش آموزان تکمیل گردید. پس از تکمیل پرسشنامه ها، یافته های آماری با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون مورد بررسی قرارگرفت. از بین مولفه های شیوههای فرزندپروری والدین، مولفه شیوه فرزندپروری استبدادی، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه با اعتیادبه اینترنت رابطه مستقیم دارند، و مولفه شیوه فرزندپروری مقتدرانه با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس دارند. درنتیجه فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر اینکه بین شیوههای فرزندپروری والدین(مقتدرانه، مستبدانه، سهل گیرانه ) با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، با 0/95اطمینان تایید می شود(.(p>0/05

واژگان کلیدی: اعتیاد به اینترنت، شیوه های فرزندپروری(مقتدرانه، مستبدانه، سهل گیرانه )، دانش آموزان


1 و -* نویسنده مسئول: درجه علمی، مقطع تحصیلی و رشته تخصصی، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده اول B Nazanin)
11 pt.، راست چین)
-2 درجه علمی و رشته تخصصی (یا سمت کاری)، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل نویسنده دوم 11 pt. B Nazanin)، راست چین)

لآ

×
×
×

The Relationship between Parenting Styles and Internet Addiction among high school students

Abstract The purpose of this study was to survey the relationship between parenting styles and

Internet Addiction among high school students. This research was a descriptive study and included 033 high school students, who were selected by random cluster sampling method, among Tehran high students of Educational zone no.1 in Tehran, to answer Young’s Internet Addiction test. Their parents also were to answer Parenting Scale Bamrynd . Data were analyzed by correlational and stepwise multiple regression model. According to the findings of the study there is a significant relationship between internet addiction and parenting styles

(p<3030).×

Keywords (Times New Roman pt. 12 Bold): Internet Addiction, parenting styles )Authoritative, Authoritarian, Permissive ( Students


مقدمه

با وجود تمام محاسنی که استفاده از اینترنت برای انسان امروزی به همراه دارد ولی این فن آوری نوین ارتباطی همچون یک شمشیر دو لبه می تواند مضرات و مشکلات فراوانی را به خصوص برای نسل جوان به همراه داشته باشد(لان ها وهمکاران،.(2010

اینترنت یکی از ابزارهای پیشرفته فن آوری است که تشخیص اعتیادآور بودن آن از مصرف مفید بسیار دشوار است. گرچه راهنمای آماری تشخیص اختلالات روانی (DSM-IV) که توسط انجمن روانپزشکان آمریکا منتشر شده جهت شناسایی این اختلال مواردی را عنوان کرده است(فرود و اسچرودر،.(2010 رشد روزافزون و عوارض ناگواری که اعتیاد به اینترنت به همراه دارد باعث شده که از این اختلال به عنوان اعتیادی که سرآمد همه اعتیادهای رفتاری است یاد شود(حمیدیان،.(2000

انجمن روان پزشکی آمریکا اعتیاد به اینترنت را یک الگوی استفاده از اینترنت که موجب اختلال عملکردی شده و با حالات ناخوشایند درونی در طول یک دوره ی دو ماهه همراه باشد تعریف کرده است و برای تشخیص آن هفت ملاک ارائه کرده است (حداقل سه معیار در طول دو ماه) ( 1 تحمل، (2 علایم ترک، (3 زمان استفاده از اینترنت بیش از آن چه که فرد در ابتدا قصد دارد به طول انجامد، (4 تمایل مداوم برای کنترل رفتار، (5 صرف وقت قابل توجه برای امور مرتبط با اینترنت، (6 کاهش فعالیت های اجتماعی، شغلی و تفریحی در اثر استفاده از اینترنت، و (7 تداوم استفاده با وجود آگاهی از آثا ر منفی آن (پاتریک و جویس،.(2008

هر خانواده شیوه های خاصی را در تربیت فردی و اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزند پروری نامیده می شود متاثر از عوامل مختلفی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و غیره می باشد(هاردی و همکاران،.(1993

بامریدشیوه های فرزندپروری والدین را مطرح کرد و اظهار داشت شیوه های مختلف فرزند پروری بر نوجوانان در جنبه های مختلف رشدی تاثیر می گذارد. والدینی با شیوه ی فرزند پروری مستبدانه ، سبک محدود کننده وتنبیه کننده دارند و همچنین محدودیت های سنگینی را برای کنترل کودک و یا نوجوانان خود تعیین می کنند. برعکس والدین با شیوه ی سهل گیردارای پذیرش زیاد، بی توجه به کودک و تقاضاها و انتظارات خیلی کمی از کودک و یا نوجوان دارند. والدین مقتدر پذیرش به همراه سهل گیری را با مقداری مهارت بر نوجوان همراه با ارائه ی دلایل خاص خود دارند که باعث نظم دادن به فعالیت های نوجوان می شود. محققان اشاره کرده اند که شیوه ی فرزند پروری مقتدرانه در مقایسه با شیوه های فرزند پروری سهل گیر و مستبد بهترین نوع شیوه ی فرزند پروری است که انواع پیامدهای مثبت روان شناختی برای نوجوان فراهم می کند (اشتنبرگ،.(2001

والدین قاطع و اطمینان بخش(والدین مقتدر)، هم برای رفتار خود مختارانه و هم رفتار منضبط اعتبار قایلند. آنان روابط کلامی را تشویق می کنند و وقتی از اقتدار خود به عنوان والدین استفاده می کنند و کودک را از چیزی منع می کنند یا از او انتظاری دارند، برایش دلیل می آورند. کودکانی که در این خانواده ها پرورش می یابند به تدریج به بلوغ شناختی و اجتماعی نزدیک می شوند و

لأ

چیزی نمی گذرد که باید برای زندگی خودشان قبول مسئولیت کنند. در واقع معین بودن هدف ها و انتظام و تربیت امور خانوادگی، راه و رسم زندگی آنها را روشن می سازد. والدین قاطع و اطمینان بخش(مقتدر) علاوه بر عهده دار شدن نقش پدر و مادری، مسئولیت تربیت فرزندان را نیز تقبل می کنند و همواره سعی می کنند که با کسب آگاهی های تربیتی بیشتر از طرق مختلف، این کار را انجام دهند (فرضی گلفزانی وهمکاران،.(1382

پارک، کیم و چو (2008) بامطالعه برروی 902 دانش آموز مشغول به تحصیل در سطوح راهنمایی ودبیرستان در کشورکره نشان دادکه نگرش های والدینی، ارتباطات خانوادگی، همبستگی خانواده و مواجه با خشونت(برای مثال خشونت والدین علیه کودک) با اعتیاد به اینترنت در ارتباط است. هونگ و همکاران (2008) در تحقیقی به بررسی سبک فرزندپروری در نوجوانان معتاد به اینترنت پرداختند. نتایج پرسشنامه سبک فرزندپروی نشان داد از نظر افراد معتاد به اینترنت والدین گرمی لازم را نداشتند و بسیار طرد کنند و تنبیه گر (خصوصا مادر) توصیف شده بودند(به نقل ازپارک و همکاران،.(2008 لینگ-یان، دنگ هوا و ران (2007) در مطالعه ای به بررسی عملکرد خانواده در نوجوانان معتاد به اینترنت پرداختند. نتایج نشان داد گروه معتاد به اینترنت از لحاظ نمره انطباق پذیری و همبستگی در خانواده به شکل معناداری پایین تر از گروه کنترل بودند. پان، یی کوان و مین (2006) در تحقیقی به بررسی رابطه بین اعتیاد به بازی های کامپیوتری (زیرمقیاسی از اعتیاد به اینترنت) با شیوه های فرزندپروری والدین پرداختند. نتایج نشان داد بین این دو گروه از لحاظ شیوه های فرزندپروری تفاوت وجود دارد. در شرایط سبک فرزندپروری استبدادی، کودکان تقریبا در تمام زیرمقیاس های اعتیاد به اینترنت نمره بالاتری داشتند. لی و زانگ (2004) در مطالعه خود به بررسی رابطه سبک های فرزندپروری و اعتیاد به اینترنت در دانشجویان پرداختند. نتایج نشان داد گروه معتاد به اینترنت سبک فرزندپروری کاملا متفاوتی در مقایسه با گروه غیر معتاد داشتند. به طوری که در محیط خانوادگی معتادان، مداخله، تنبیه افراطی و تمایل به سرپیچی کردن بیشتری وجود داشت.

خسروی وعلیزاده صحرایی (1390) مطالعه ای با هدف بررسی رابطه موجود میان اعتیاد به اینترنت با عملکرد خانواده انجام دادند. بررسی نتایج نشان داد بین اعتیاد به اینترنت با برخی از زیر مجموعه های عملکرد خانواده مثل ابراز وجود، گرایش های ذوقی و تاکیدات مذهبی همبستگی منفی معنی داری وجود دارد. همچنین بین خرده مقیاس های گسستگی در خانواده، تعارض زیاد، سبک خانوادگی مستبد و اعتیاد به اینترنت رابطه مثبت معنی داری به دست آمد. نتیجه تحلیل رگرسیون همزمان نیز نشان داد که از بین کلیه متغیرهای پیش بین مربوط به عملکرد خانواده، گرایش های ذوقی و گسستگی بیشترین واریانس اعتیاد به اینترنت را تبیین می کند. زینالی، وحدت و قره دینگه (1389) نیز به رابطه مثبت و مستقیم شیوه فرزند پروری مستبدانه و رابطه منفی سبک فرزند پروری مقتدرانه با استعداد اعتیاد در فرزندان دست یافتند و نتیجه گرفتند سبک والدین مقتدر، کارآمدترین سبک از نظر کاهش استعداد اعتیاد و سبک های والدین بی اعتنا و مستبدانه مقتدر ناکار آمدترین سبک از نظر افزایش استعداد اعتیاد فرزندان است.

سال های نوجوانی بهترین دوره در طول زندگی برای بازسازی جنبه های روانی اجتماعی است. شکل گیری اهداف شخصی، ارزش ها و عقاید تحت تاثیر انواع زمینه های اجتماعی مانند درون خانواده، مدرسه و سایر گروه ها است که نوجوانان درآنها رشد می کنند . والدین و خانواده تاثیر بسیاری در هدایت بچه ها به سمت موفقیت ورشد شناختی اجتماعی و فرایند شکل گیری هویت دارند(هیل،.(1983

با توجه به عواقب متعدد اعتیاد به اینترنت از جمله عواقب فردی، اجتماعی، خانوادگی، تحصیلی، شغلی، جسمی و روانی باید توجه جدی تری به این عواقب داشت، زیرا تفاوت مهم اعتیاد به اینترنت با سایر اعتیادها از قبیل اعتیاد به مواد مخدر در این است که هرگونه اعتیاد به سمت سایر اعتیادها نامطلوب است درحالی که استفاده درست از اینترنت نه تنها نامطلوب نیست بلکه باید جوانان را بیش از پیش با استفاده های مهم آشنا نمود. با توجه به اهمیت پیشگیری پیش از درمان و توجه به اینکه اعتیاد به اینترنت به عنوان مشکل در نسل جوان و آینده سازان جامعه می باشد، اقداماتی از قبیل نحوه صحیح استفاده از اینترنت و افزایش اطلاعات نسبت به رایانه و اینترنت ضروری است(هیل،.(1983

بنابراین هدف کلی این پژوهش پاسخ به این پرسش می باشد که:

آیابین شیوههای فرزندپروری والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟

روش کار

پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ نحوه جمعآوری دادهها از نوع توصیفیـ تحلیلی است که درچهارچوب یک طرح همبستگی انجام گردید. جامعه آماری این پژوهش عبارت است از کلیه ی دانش آموزان دخترمقطع متوسطه ی منطقه یک تهران است که درسال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل می باشند. برای انتخاب نمونه پژوهشی ازروش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. به این ترتیب که ازمیان مدارس مقطع متوسطه منطقه 1 شهرتهران ابتدا 5 مدرسه انتخاب شد. سپس ازمیان این


لأ

مدارس، ازهرمدرسه دوکلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید. سپس پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ توسط 200دانش آموز وپرسشنامه شیوه های فرزندپروری بامریند توسط والدین این دانش آموزان تکمیل گردید.

به منظور سنجش اعتیادبه اینترنت ازآزمون اعتیاد به اینترنت یانگ که توسط دکترکیمبرلی یانگ ساخته شده استفاده گردد. این پرسشنامه در 20 آیتم طراحی شده، خوداجرا بوده و به روش لیکرت نمره گذاری می شود در این پرسشنامه هر چه نمره فرد بیشتر باشد ، اعتیاد به اینترنت شدیدتر است. در مطالعه یانگ و همکاران، اعتبار درونی پرسشنامه بالاتر از 0/92 ذکرشده و اعتبار به روش بازآزمایی نیز معنی دار گزارش شده است(من سالی،.(2006 ویدیانتو ومک موران روایی صوری این پرسشنامه را بسیار بالاذکر کرده اند .همچنین از طریق تحلیل عوامل، شش عامل برجستگی، استفاده بیش از حد، بی توجهی به وظایف شغلی، فقدان کنترل، مشکلات اجتماعی و تأثیر بر عملکردرا به دست آوردند که نشان دهنده ی ثبات درونی و روایی بالای این آزمون است(ویدیانتو و مک موران،.(2004

به منظور تعیین الگوی فرزندپروری ازپرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا بامرینداستفاده گردید. دیانا بامریند در سال 1973 مجموعه بررسی هایی را انجام داد که طی آن الگوهایی از شیوههای فرزندپروری والدین مشخص شد. وی برای مطالعات خود پرسشنامه ای را طراحی کرد که این پرسشنامه ابتدا به صورت 48 سئوالی تهیه شده بود. با وجود این از مقیاس 48 سئوالی اول، 36 سئوال بوسیله بیست و یک متخصص در حوزه روانشناسی و جامعه شناسی، برای بیان سه دیدگاه اولیه بامریند در مورد والدین انتخاب شد. درنهایت از 36 سئوال 30 سئوال در مقیاس نهایی جای گرفت که نمره هر سئوال، مربوط به یکی از سطوح اقتدار منطقی، استبدادی و آزادگذاری می باشد. این پرسشنامه به نام خود او معروف است. این پرسشنامه شامل 30 جمله می باشد که 10 جمله ی آن به شیوه ی سهل گیرانه و10جمله ی آن به شیوه ی مستبدانه و10جمله ی دیگر آن به شیوه ی قاطع و اطمینانبخش مربوط می شود. در مقابل هر عبارت 5 ستونباعناوین کاملاً موافقم، موافقم، مخالفم، تقریباً مخالفم و کاملاً مخالفم قرار دارد. که بترتیب از 4 تا 0 نمره گذاری می شوند. با جمع نمرات جملات مربوط به هر شیوه سه نمره ی مجزا بدست می آید. بوری (1991) میزان پایایی این پرسشنامه را با استفاده از روش بازآزمایی در بین گروه مادران به شرح زیرگزارش نموده است. 0/86 برای شیوه ی استبدادی، 0/78 برای شیوه ی قاطع و اطمینانبخش و 0/81 برای شیوه ی سهل گیر. هم چنین پایایی پرسشنامه در بین پدران برای شیوه ی استبدادی 0/85، برای شیوه ی قاطع و اطمینانبخش 0/92 و برای شیوه ی سهل گیر 0/77 بدست آمده است.

یافته ها:

به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها ابتدا توسط آزمون کولموگروف-اسمیرونوف نرمال بودن مؤلفههای متغیر پیش بین و ملاک شیوه های فرزندپروری، اعتیاد به اینترنت و نرمال بودن متغیرملاک اعتیاد به اینترنت تایید گردید.

سپس به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون وتحلیل رگرسیون استفاده شد. فرضیه اول: بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

جدول:1 همبستگی های متقابل متغیر شیوههای فرزندپروری مقتدرانه والدین با اعتیادبه اینترنت
متغیر n p r df β SE
شیوههای فرزندپروری مقتدرانه 200 0/000 -0/343 ** 198 -0/343 0/053
والدین با اعتیادبه اینترنت
** p< 0/ 01

نتایج جدول1 نشا ن می دهد که شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با اعتیادبه اینترنت رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود دارد .( r = -0/343 p < 0/05) البته این رابطه منفی است. یعنی با افزایش نمره شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین، نمره اعتیاد به اینترنت کاهش می یابد. چون سطح معناداری p=0/000 ازp=0/05 کوچکتر است. بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از لحاظ آ ماری در سطح 0/05 معنادار است. همچنین مقدارβ استاندارد شده مربوط متغیر شیوه فرزندپروری مقتدرانه -0/343 است. این عدد نشان می دهد که متغیر شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین به طور معکوس بر اعتیادبه اینترنت رابطه دارد و متغیر شیوههای فرزندپروری مقتدرانه -0/343 تغییرات متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت را پیش بینی کند. اگر یک واحد تغییر در متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت مشاهده کنیم متغیر پیش بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه -0/343 تغییر می کند بدین معنا که با افزایش شیوههای فرزندپروری مقتدرانه متغیر اعتیادبه اینترنت کاهش پیدا کند .بنابراین فرضیه اول پژوهش مبنی براینکه بین شیوه فرزندپروری مقتدرانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، تایید می شود.


لإ

×
فرضیه دوم: بین شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

جدول:2 همبستگی های متقابل متغیر شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین با اعتیادبه اینترنت
متغیر n p r df β SE
شیوههای فرزندپروری مستبدانه 200 0/000 -0/326 ** 198 -0/326 0/041
والدین با اعتیادبه اینترنت
** p< 0/ 01

نتایج جدول2 نشان می دهد که شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین با اعتیادبه اینترنت رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. .( r = 0/326 p < 0/05) البته این رابطه مثبت است. یعنی با افزایش نمره شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین، نمره اعتیادبه اینترنت افزایش می یابد. چون سطح معناداریp=0/000 از p=0/05 کوچکتر است. بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از لحاظ آ ماری در سطح 0/05 معنادار است. همچنین مقدارβ استاندارد شده مربوط متغیر شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین 0/326 است. این عدد نشان می دهد که متغیر شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین به طور مستقیم بر اعتیادبه اینترنت رابطه دارد و متغیر شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین 0/326 تغییر ات متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت را پیش بینی کند. اگر یک واحد تغییر در متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت مشاهده کنیم متغیر پیش بین شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین 0/326 تغییر می کند بدین معنا که با افزایش شیوههای فرزندپروری مستبدانه والدین متغیر اعتیادبه اینترنت افزایش پیدا کند. بنابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی براینکه بین شیوه فرزندپروری مستبدانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، تایید می شود.

فرضیه سوم: بین شیوه فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

جدول:3 همبستگی های متقابل متغیر شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اعتیادبه اینترنت
متغیر n p r df β SE
شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه 200 0/000 -0/341 ** 198 -0/341 0/045
والدین با اعتیادبه اینترنت
0/ 01 ** p<

نتایج جدول3 نشان می دهد که شیوه فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اعتیادبه اینترنت رابطه معناداری از لحاظ آماری وجود دارد. p < 0/05) ،.( r = 0/341 البته این رابطه مثبت است. یعنی با افزایش نمره شیوه فرزندپروری سهل گیرانه، نمره اعتیادبه اینترنت افزایش می یابد. چون سطح معناداریp=0/000 از p=0/05 کوچکتر است بنابراین ضریب همبستگی محاسبه شده از لحاظ آماری در سطح 0/05 معنادار است. همچنین مقدارβ استاندارد شده مربوط متغیر شیوه فرزندپروری سهل گیرانه 0/341 است. این عدد نشان می دهد که متغیر شیوه فرزندپروری سهل گیرانه به طور مستقیم بر اعتیادبه اینترنت رابطه دارد و متغیر شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه 0/341 تغییرات متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت را پیش بینی کند. اگر یک واحد تغییر در متغیر ملاک اعتیادبه اینترنت مشاهده کنیم متغیر پیش بین شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه 0/341 تغییر می کند بدین معنا که با افزایش شیوههای فرزندپروری سهل گیرانه متغیر اعتیادبه اینترنت افزایش پیدا کند .

بنابراین فرضیه سوم پژوهش مبنی براینکه بین شیوه فرزندپروری سهل گیرانه والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، تایید می شود.

فرضیه اصلی پژوهش: بین شیوه فرزندپروری والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

جدول شماره:4 ماتریس همبستگی متغیرهای شیوههای فرزندپروری والدین و اعتیادبه اینترنت
متغیر اعتیادبه اینترنت

r p

شیوه فرزندپروری مقتدرانه -0/343** 0/000
شیوه فرزندپروری مستبدانه 0/326** 0/000
شیوه فرزندپروری سهل گیرانه 0/341** 0/000

** p< 0/ 01

نتایج جدول شماره4 نشان می دهد کل همبستگی های متقابل در سطح 0/95درصد معنادار است. از بین مولفه های شیوههای فرزندپروری والدین، مولفه شیوه فرزندپروری استبدادی، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه با اعتیادبه اینترنت رابطه مستقیم دارند، و مولفه شیوه فرزندپروری مقتدرانه با اعتیاد به اینترنت رابطه معکوس دارند. بنابراین فرضیه اصلی پژوهش مبنی براینکه بین شیوه فرزندپروری والدین با اعتیادبه اینترنت دانش آموزان مقطع متوسطه رابطه وجود دارد، تایید می شود.

جهت تعیین بهترین پیش بینی کننده اعتیاد به اینترنت از بین متغیرهای پیش بینی کننده از مدل گرسیون با روش گام به گام استفاده شده است. قابل ذکراست که متغیرهای شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه وارد معادله شده است. نتایج حاصل در جدول5 ارائه شده است .

جدول شماره:5 خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام متغیرهای شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه
مدل ×متغیرها ی R R 2 R2 ×خطای
پیش بینی کننده استا ندارد
اول شیوه فرزندپروری مقتدرانه 343 0/118 0/113 5/824×
0/
دوم شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه 0/460 0/211 0/203 5/520
فرزندپروری سهل گیرانه

نتایج جدول5 نمایانگراین است که متغیرشیوه فرزندپروری مقتدرانه قادر به توجیه 11/3درصد واریانس اعتیادبه اینترنت = R 2 0/113) )شده است. و با اضا فه شدن متغیر شیوه فرزندپروری سهل گیرانه به متغیر شیوه فرزندپروری مقتدرانه در مدل

دوم باعث اضافه شدن9 درصد واریانس اعتیادبه اینترنت شده است (= R2 0/203) و متغیرهای شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه توانسته است حدود 20/3درصد واریا نس اعتیادبه اینترنت را توجیه کنند.

جدول شماره:6 آزمون تحلیل واریانس برای بررسی معنی دار بودن رگرسیون شیوه فرزندپروری مقتدرانه، شیوه فرزندپروری سهل گیرانه

×شاخص آماری منبع تغییرات ssمجموع مجذورات درجه آزادی میانگین مجذورات آزمون F سطح
df ms ×معناداری
رگرسیون متغیر شیوه فرزندپروری 895/751× 1× 895/751×
×مقتدرانه

×باقی مانده 6715/769× 198× 33/918× 26/409× 0/000×

×جمع کل 7611/520× 199× ×

رگرسیون متغیرهای شیوه فرزندپروری
مقتدرانه ، شیوه فرزندپروری سهل 1609/356× 2× 804/678× 26/411× 0/000×
×گیرانه
×باقیمانده 6002/164× 197× 30/468×

لا

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید