دانلود مقاله رهبری و مدیریت آموزشی

word قابل ویرایش
30 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

رهبری و مدیریت آموزشی

هدف کلی:
زمینه سازی برای شناخت علمی

مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش و تفکر درباره مسائل آن
پیشگفتار
– نقش مدیریت و رهبری در زمینه های فعالیت اجتماعی
– نیاز به مدیریت و رهبری در آموزش و پرورش اهمیت بیشتری دارد

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
– طرح نظرات و اندیشه های جدید
– نیاز به بهبود کفیتعملکردها و نتایج آموزش وپرورش
مدیریت آموزشی در جهان –< نقش رهبری آموزشی
مدیریت آموزشی در ایران –< فعالیت خارج ازمؤسسات آموزشی
تحول اندیشه های مدیریت در سه مرحله اتفاق افتاده است
۱- مرحله فنی

۲- مرحله انسانی
۳- مرحله ادراکی
مهارت فنی (مرحله اول)

مهارت انسانی (مرحله دوم)

مهارت ادراکی (مرحله سوم)

در نظام آموزشی ما عدم علاقه به تفکر در مورد فعالیت آموزشی،احساس عدم نیاز به آموزش،تعلیم و تربیت امری عادی،نمایان است
مدیریت در نظام آموزشی ما:

 

نیاز آموزش و پرورش امروز

مدیر آموزشی علاوه بر مهارت های سه گانه باید بتواند وظایف خود را در یک زمینه کلی شامل:
– زمینه اجتماعی
– فرهنگی
– سیاسی و اقتصادی
ملاحظه کند .

اصول: احکامی که از مدلها و نظریه ها اخذ می شوند
– این اصول باید با اصول ارزشی و اخلاقی جامعه هماهنگ باشد.
عوامل اصلی آموزش و پرورش در جوامع ابتدائی
۱- زندگی خانوادگی
۲- کار گروهی
۳- مراسم دینی
« نظام آموزش و پرورش »
الگوی کلی نهادها،مؤسسات و سازمانهای رسمی جامعه که چندین وظیفه را برعهده دارند اصطلاحا نظام آموزش و پرورش نام دارند.
عمده ترین این وظایف عبارتند از:
۱- انتقال فرهنگ وشکوفائی آن
۲- پرورش همه جانبه فرد در جامعه

الف:

ب:

ج:

ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی
– رشد تقاضا برای آموزش و پرورش
– افزایش تعداد شاگردان
– ضرورت استخدام معلمین بیشتر.
– فراگرد آموزش و پرورش و انسان
– پیچیدگی انسان،فرآیند آموزش و پرورش را دشوار کرده است
مدیریت فعالیتی است که :
در یک موقعیت سازمان یافته ، برای هماهنگی و هدایت امور و در جهت اهداف معین صــورت می گیرد.

مدیران آموزشی باید:
۱- راه حل خلاق ارائه دهند
۲- اقدامات پیشگیرانه بعمل آورند
۳- پویا باشند
امروزه مدیران آموزشی :

۱- فقط با مسائل جزئی سرکار دارند
۲- درگیر فعالیتهای اداری هستند
مدیر آموزشی چگونه به نگرش آگاهانه در کار خویش دست می یابد؟

اقدام برای تربیت مدیران آموزشی نباید هدف باشد بلکه هدف باید بهبود بخشیدن کیفیت شرایط آموزش و پرورش باشد.

زمینه فرهنگی-اجتماعی مدیریت نظام آموزشی
تحلیل وظایف و مسئولیتهای سازمانهای رسمی از دید پارسونز

در سطح فنی مشخص می شود :
۱- چه افرادی؟
۲- چگونه؟
۳- با چه وسایلی؟
۴- در جهت چه اهدافی؟
باید آموزش ببینند
بخش عمده کارکردهای مدیریت آموزشی در مدرسه و کلاس درس توسط ماهیت وظایف فنی مشخص می شود .
همه اقدامات سطح فنی زیر نظر سطح «اداری» قرار دارند
سطح اداری :
– اداره کننده امور داخلی سازمان
– میانجی سازمان و جامعه
واحدهای سازمانی مسئول وظایف اداری کدامند؟
کلیه واحدهای اجرایی و ستادی اداره کننده آموزش و پر

ورش
مدیریت آموزشی در سطح اداری دارای چه ویژگیهایی است؟
– دارای شباهت تام با مدیریت های دیگر
– دارای وظایف کارکردهای عمومی مدیریت

وظایف و مسئولیتهای سطح نهادی
– تعیین فلسفه و اهداف آموزش و پرورش
– القای اعتقادات،ارزشها و هنجارهای جامعه

در نظامهای آموزشی متمرکز،هدایت وکنترل نهادی به وسیله:

در نظامهای آموزشی غیرمتمرکز،از طریق

کارکردهای آموزش و پرورش
وظایف و کارکرها
۱- آشـــکار
۲- نـــهان
هدف گذاری نظامهای آموزشی عمدتا مبتنی بر کارکردهای آشکار است

« نظام آموزشی و فرهنگ »
فرهنگ دلالت دارد بر نحوه و روش زندگی که هر جامعه ای برای رفع نیازهای اساسی خود اختیار می کند.

در هر جامعه ای،نظام آموزشی در درجه اول به منظور فرهن

گ پذیری به وجود می آید،
فرهنگ پذ یری= جریان هماهنگ کردن فرد با فرهنگ جامعه
نظام آموزشی و فرهنگ در چه زمینه هایی به امر فرهنگ پذیری کمک می کند؟
– یادگیری عادات و رسوم

– زبان،کسب و کار
– ارزشهای جامعه
هدفهای آموزش و پرورش مشتق از:

هستند .
فرهنگ:
۱- عناصر ثابت و پایا
۲- عناصر مورد اختلاف
عناصر پایا:

۱- طرز لباس پوشیدن
۲- طرق استعمال زبان
۳- آداب معاشرت

عناصر نایگانه و مورد اختلاف:

۱- نوآوریهای فرهنگی
۲- شیوه های نوظهور رفتار و کردار

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 30 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد