دانلود مقاله شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

word قابل ویرایش
95 صفحه
16700 تومان
167,000 ریال – خرید و دانلود

شناسایی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان

فصل اول

روش تحقیق

۱ – ۱ مقدمه
در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف ومرور پیش نگاشته‌ها به انتخاب روش تحقیق تعیین متغیرها و فرضیات تحقیق پرداخته می‌شود. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص شود چه شیوه‌ای اتخاذ گردد تا هرچه سریع، دقیق وآسانتر به اهداف مورد نظر و پاسخ‌ پرسش‌های تحقیق دست یافت. علاوه بر این در این فصل به تشریح جامعه آماری، تعیین حجم نمونه، اعتبار روایی و روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته می‌شود.

۲-۱ نوع و روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می‌باشد، همچنین اختلاف میانگین‌ها نیز مقایسه می‌گردد. این تحقیق علاوه بر شناسائی نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان ، همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته و معنی‌دار بودن اختلافات بین میانگین متغیرهای مستقل ونیز پیش‌گوئی تغییرات متغیر وابسته بر اثر تغییرات متغیرهای مستقل را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

۳–۱ شیوه‌ اجرای تحقیق
تحقیق حاضر به شیوه میدانی و با استفاده از پرسشنامه برای شناسایی نیازهای آموزشی وترویجی توتون کاران استان کردستان صورت صورت گرفته است. در این تحقیق تعداد ۱۷۵ نفر از توتون کاران استان کردستان از طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید‌ند و پرسشنامه‌های تحقیق توسط آنها تکمیل شده که بعد از جمع‌آوری اطلاعات، کار استخراج و تجزیه و تحلیل داده‌ها صورت پذیرفت.

۴ –۱ جامعه آماری
جامعه آماری مورد بررسی در این تحقیق شامل کلیه کشاورزانی است که در سال زراعی ۸۳-۱۳۸۲ اقدام به کشت توتون در استان کردستان نموده اند وهمچنین طرف قرار داد با مجتمع دخانیات کردستان می باشند که برهمین ۱۰۳۸ نفر از توتون کاران جامعه آماری مارا تشکیل می دهند که از این تعداد ۶۵۷ نفر توتون بارلی و تعداد ۳۸۱ نفر توتون باسما تولید نموده اند.

۵ –۱جمعیت مورد مطالعه
جمعیت مورد مطالعه شامل نمونه منتخب از جمعیت مورد نظر است که با توجه به محدودیت‌های تحقیق و گستردگی جغرافیایی و پراکندگی جمعیت مزبور در سطح استان کردستان و نیز به علت عدم دسترسی به تمام آنان در مدت زمان انجام تحقیق، تعداد ۱۷۵ نفر ازتوتون کاران در سطح استان برگزیده شدند تا پرسشنامه‌های تنظیمی توسط آنان تکمیل گردد.
۶ –۱روش نمونه‌گیری
در این تحقیق به منظور انجام نمونه‌گیری از میان جامعه آماری موجود از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. اگر در انتخاب نمونه ها برای هر یک از افراد جامعه محدود، شانس و احتمال مساوی در نظر گرفته شود آن را نمونه تصادفی ساده می نامند . برای بدست آوردن یک نمونه تصادفی ساده کافی است که برای کلیه افراد احتمالات مساوی منظور شود.

در این روش به هریک از واحد های جامعه مورد نظر احتمال انتخاب داده می شود و انتخاب یک واحد به هیچ شکل در انتخاب سایر اعضای جامعه تاثیر ندارد. ( ازکیا، ۱۳۸۲)
نمونه تصادفی ساده موقعی بکار برده می شود که اولاً اختلاف بین افراد جامعه زیاد نباشد (واریانس کم باشد) به عبارت دیگر افراد نسبت به هم همگن باشند و ثانیاً اطلاع قبلی درباره افراد جامعه نداشته باشیم. روش انتخاب نمونه در آمار گیری تصادفی ساده به صورت قرعه کشی یا استفاده از جدول اعداد تصادفی صورت می گیرد که دراین تحقیق از روش قرعه کشی استفاده گردیده است.

۷ –۱تعیین حجم نمونه
با توجه به این که تمامی افراد جامعه را نمی‌توان مورد مطالعه قرار داد، تعدادی نمونه که خصوصیات جامعه آماری را داشته باشند انتخاب می‌‌گردد. در این تحقیق نحوه تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران می‌باشد.

برای محاسبه فرمول کوکران احتیاج به پیش برآورد واریانس است بنابراین تعداد ۲۰ نمونه مقدماتی انتخاب گردید که انحراف معیار صفت مذکور( دفعات تماس با مروج ) برابر با ۷۲۵/۰ محاسبه گردید و فاصله حدود اطمینان نیز برای اطمینان بیشتر برابر با ۱/۰ در نظر گرفته شد که بر این اساس، حجم نمونه برابر ۱۷۵ نفر محاسبه گردید.

n=
= n حجم نمونه
N = حجم کل جامعه= ۱۰۳۸
= T مقدار t استودنت با ۹۵ درصد اطمینان و ۵ درصد خطا به میزان ۲ ۹۶/۱
= d فاصله حدود اطمینان برابر ۱/۰
۸ –۱ متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته این تحقیق میزان نیازهای آموزشی توتون کاران در استان کردستان می باشد، که این مقیاس از طریق حاصل جمع جبری ۱۶ شاخص بر اساس طیف لیکرت سنجیده خواهد شد. همچنین درتحقیق حاضر ۱۷ متغیر مستقل وجود دارد که شامل: سن، جنسیت، وضعیت تاهل تعداد فرزندان، سطح تحصیلات، شغل اصلی، سطح زیر کشت توتون، سابقه کشت توتون ، نوع مالکیت میزان درآمد سالانه از کشت توتون، استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات، تعداد دفعات تماس با مروج دخانیات، تعداد دفعات شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی، بازدید از مزارع نمونه استفاده از مجلات و نشریات ترویجی، استفاده از فیلم های آموزشی و عضویت در تعاونی یا تشکلهای توتون کاران می باشند.

۹ –۱روش جمع‌آوری اطلاعات
در تحقیق حاضر برای جمع‌آوری اطلاعات از دو روش عمده یعنی روش کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی استفاده شده است.
در روش اسنادی و کتابخانه‌ای ابتدا به منابع رایانه‌‌ای مراجعه و پس از انتخاب منابع مورد نظر نسبت به تهیه، ترجمه و فیش‌برداری اقدام گردید در این تحقیق بررسی جامعی در اسناد و مدارک صورت گرفت تا ضمن تحکیم پایه‌های نظری تحقیق از نتایج بررسی‌های مشابه در خصوص موضوع تحقیق استفاده گردد.

در روش میدانی تنها وسیله مورد استفاده پرسشنامه می‌باشد. برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز در تحقیق با استفاده از مبانی نظری تحقیق و فرضیات تحقیق پرسشنامه ای حاوی ۲۷ سئوال تهیه گردیده است. این پرسشنامه دارای سئوالات باز و بسته می باشد که در سئوالات، ویژگیهای شخص پاسخگو و میزان نیازهای آموزشی ـ ترویجی توتون کاران مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش طیف پاسخهای مربوط به نظر خواهی در پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده است که در آن پنج گزینه خیلی کم، کم ، متوسط، زیاد و خیلی زیاد مد نظر قرار گرفته است.

۱۰ –۱ روایی Validity
به منظور تعیین روایی پرسشنامه، از نقطه نظرات و پیشنهادهای اساتید گروه ترویج و آموزش کشاورزی، محققان و کارشناسان شرکت دخانیات استفاده گردید و پس از اصلاحات لازم، اطمینان حاصل شد که سؤالات مطرح شده توانایی و قابلیت اندازه‌گیری محتوی و خصوصیات مورد نظر در تحقیق را دارا می‌باشند.

۱۱ – ۱ اعتبار Reliability
برای سنجیدن اعتبار پرسشنامه‌های تهیه شده، به وسیله یک تحقیق مقدماتی
(Pilot test) تعداد ۱۵ نسخه از آن توسط توتون کاران تکمیل گردید که پرسشنامه‌های تکمیل شده با استفاده از نرم‌افزار spsswin و ضریب کرنباخ آلفا مورد سنجش قرار داده شد که نتایج حاصله از ضریب کرنباخ آلفا برای پرسشنامه مربوطه برابر ۸۹ درصد گردید.

۱۲ –۱ ضریب کرنباخ آلفا
آزمون کرنباخ آلفا نشان می‌دهد که سؤال‌های آزمون تا چه حد توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه می‌گیرد به طور کلی ضریب کرنباخ آلفا همسانی درونی یا ثبات درونی را ارزشیابی می‌کند کرنباخ برای برآورد همسانی درونی آزمون فرمول ذیل را پیشنهاد کرده است.
= (۱- )
K = تعداد گویه ها = ۱۶
Si = واریانس داده های هر یک از سئوالات = ۴۳۵/۱۳
S t = واریانس داده ها یعنی نمره های خام آزمودنیها = ۸۹۵/۸۱
ارزیابی ضریب کرنباخ آلفا: کم متوسط زیاد
۴۵% ۷۵% ۹۵% در نهایت اعتبار یا ضریب به دست آمده برای پرسشنامه‌های مربوط به توتون کاران استان کردستان برابر ۸۹/۰ بدست آمد که می‌‌توان اظهار کرد که پرسشنامه‌های تحقیق از اعتبار خوبی برخوردار می‌باشند.
۱۳ –۱فرضیات تحقیق
فرضیه تحقیق حدس بخردانه در باره رابطه بین دو یا چند متغیر است فرضیه ها به صورت جمله اخباری بیان می شود و نشانگر نتایج مورد انتظار است. یک فرضیه هیچ گاه اثبات و یا ابطال نمی شود ، بلکه بر اساس داده های به دست آمده فقط تائید یا رد می شود(سرمد و دیگران ،‌۱۳۷۶ )

۱ـ بین سن توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1 r 1 r 0 H0: r=0

۲ـ بین توتون کاران زن و مرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.
H1: 1 2
H0: 1= 2
3ـ بین توتون کاران متاهل و مجرد از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد
H1: 1 2
H0: 1= 2
4ـ بین تعداد فرزندان افراد توتون کار و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0
5ـ بین سطح سواد توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0
6ـ شغل اصلی توتون کاران بر میزان نیازهای آموزشی آنان تاثیر گذار است.
H1: 1 2 … H0: 1= 2 = …
۷ـ بین سطح زیر کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجود دارد
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0
8ـ بین سابقه فعالیت در زمینه کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0

۹ـ نوع مالکیت اراضی زراعی( توتون ) بر میزان نیازهای آموزشی توتون کاران تاثیر گذار است
H1: 1 2 … H0: 1= 2 = …
۱۰ـ بین میزان درآمد سالیانه توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0
11ـ بین توتون کارانی که از تسه

یلات حمایتی شرکت دخانیات استفاده نموده اند و سایرینی که استفاده نکرده اند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.
H1: 1 2
H0: 1= 2
12ـ بین تعداد دفعات تماس مروج با توتون کاران و میزان نیازهای آموزشی توتون کاران رابطه معنی داری وجوددارد.
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0
13ـ بین میزان دفعات شرکت توتون کاران در کلاسهای آموزشی در زمینه کاشت، ‌داشت و برداشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجود دارد.
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0
14ـ بین تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0
15ـ بین میزان استفاده توتون کاران از نشریات و مجلات آموزشی – ترویجی و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.
H1 : -1 r 1 r 0
H0: r=0
16ـ بین میزان استفاده توتون کاران از نمایش فیلم های آموزشی – ترویجی در خصوص کشت توتون و میزان نیازهای آموزشی آنان رابطه معنی داری وجوددارد.

H1 : -1 r 1 r 0

H0: r=0
17ـ بین توتون کارانی که عضو تشکل ها یا تعاونی توتونکاری می باشند با سایرینی که عضو نمی باشند از نظر میزان نیازهای آموزشی اختلاف معنی داری وجود دارد.
H1: 1 2
H0: 1= 2
14 –۱ روش‌های تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق پس از جمع‌‌آوری و دسته‌بندی داده‌ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردیده است که در ذیل به ویژگی هر یک از آنها پرداخته می‌شود.
الف) آمار توصیفی
آمار توصیفی به توصیف افراد گروه خاصی که مورد مشاهده قرار گرفته‌اند محدود می‌شود و در مورد افراد خارج از این گروه هیچ‌گونه نتیجه‌گیری نمی‌گردد. در قسمت آمار توصیفی این تحقیق ابتدا جداول توزیع فراوانی تهیه گردید و سپس مواردی چون فراوانی، درصد فراوانی، فراوانی تجمعی، میانگین، میانه، نما (مد)، انحراف معیار محاسبه گردیدند.
ب) آمار استنباطی
در تحلیل استنباطی هدف آن است که بر اساس مطالعات انجام شده در مورد نمونه‌ها نتایجی در مورد جامعه به دست آید در بخش آمار استنباطی از آماره‌های نظیر ضریب همبستگی اسپیرمن آزمون من – وایت‌نی، آزمون کروسکال والیس و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید که به برخی از خصوصیات و ویژگی‌های آزمون‌های انجام شده در ذیل اشاره می‌گردد.

ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن به عنوان ساده‌‌ترین نوع تحلیل همبستگی شناخته شده است. وقتی جهت متغیرها به جای اندازه‌های فاصله‌‌ای یا نسبی به صورت اندازه‌های رتبه‌ای بیان شوند از این ضریب استفاده می‌شود این ضریب شاخصی برای تعیین نوع همبستگی و میزان درجه رابطه بین صفات می‌باشد و مقدار آن نیز بین ۱ و ۱- در نوسان است. همبستگی مثبت و کامل برابر ۱+ است یعنی در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن به متغیر دیگر افزوده می‌شود. همبستگی کامل و منفی برابر ۱- است یعنی این که در ازای افزایش هر واحد به یکی از متغیرها واحدی متناسب با آن از متغیر دیگر کاسته می‌شد و بالاخره این که فقدان کامل همبستگی برابر صفر می‌باشد.
در مواقعی که داده‌های آماری به صورت کیفی غیر اسمی یعنی در مقیاس ترتیبی بیان شده باشد برای مقایسه دو میانگین از دو گزاره مختلف، از آزمون من وایت نی استفاده می‌‌کنیم در واقع این آزمون در مقابل حالت دوم آزمون t استودنت قرار دارد.
اساس و پایه این آزمون رتبه دادن به متغیرها است، در واقع هدف این آزمون آن است که معلوم شود آیا دو جامعه از لحاظ وضع تمرکز با هم فرق معنی‌‌داری دارند و یا این که اختلاف موجود بر اساس شانس و تصادف به وجود آمده است.

هنگامی که تعداد گروههای مورد مقایسه بیش از دو تا و متغیرها رتبه‌ای باشند از آزمون کروسکال والیس استفاده می‌گردد. این آزمون مکمل آزمون من – وایت نی و جایگزین رتبه‌ای آزمون F می‌باشد. کارآیی این آزمون در حدود ۹۵ درصد آزمون F است و محدودیت کمتری دارد و متفاوت بودن یا نبودن بیش از دو گروه مستقل را از لحاظ رتبه‌بندی مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
برای بررسی اثر جمعی متغیرهای مستقل تحقیق بر متغیر وابسته از روش رگرسیون چند متغیر

ه استفاده می‌گردد اهمیت اصلی رگرسیون چند متغیره در تبین بکارگیری همزمان روابط و تأثیرات متغیرهای مستقل با متغیر وابسته است. در رگرسیون چند متغییره مقادیر یک متغیر (Y ) توسط مقادیر دو یا چند متغییر دیگر (X1, X2, … ) برآورد می شود

جدول ۱-۱ : بررسی آمار تحلیلی مورد استفاده برای فرضیه های تحقیق

ردیف متغیر مستقل نوع
مقیاس متغیر وابسته
نوع مقیاس نوع آمار تحلیلی
۱ سن فاصله ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۲ جنسیت اسمی میزان نیازهای آموزشی رتبه ای من وایت نی
۳ وضعیت تاهل اسمی میزان نیازهای آموزشی رتبه ای من وایت نی
۴ تعداد فرزندان فاصله ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۵ سطح تحصیلات رتبه ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۶ شغل اصلی اسمی میزان نیازهای آموزشی رتبه ای کروسکال
۷ سطح زیر کشت توتون فاصله ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۸ سابقه کشت توتون رتبه ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۹ نوع مالکیت اسمی میزان نیازهای آموزشی رتبه ای کروسکال
۱۰ میزان درآمد سالیانه از کشت توتون فاصله ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۱۱ استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات اسمی میزان نیازهای آموزشی رتبه ای من وایت نی
۱۲ دفعات تماس با مروج دخانیات فاصله ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۱۳ دفعات شرکت در کلاس های آموزشی فاصله ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۱۴ دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون فاصله ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن

۱۵ استفاده از مجلات و نشریات ترویجی رتبه ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۱۶ استفاده از فیلم های آموزشی ـ ترویجی رتبه ای میزان نیازهای آموزشی رتبه ای اسپیرمن
۱۷ عضویت در تعاونی ها یا تشکل های توتون کاران اسمی میزان نیازهای آموزشی رتبه ای من وایت نی
فصل دوم

تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه
تحقیق حاضر نیازهای آموزشی و ترویجی توتون کاران استان کردستان را مورد بررسی قرارداده و نتایج حاصل از آن در دو بخش توصیفی و استنباطی آورده شده است هدف عمده تحلیل توصیفی در این تحقیق، معرفی ویژگی ها فردی توتون کاران و نیز نیازهای آموزشی آنان در خصوص کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون و همچنین توصیف آماری عوامل مورد مطالعه در تحقیق بوده است. در تحلیل استنباطی رابطه بین متغیرهای مورد نظر سنجیده شده و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ارائه می گردد.
آمار توصیفی
در این تحقیق تعداد ۱۷۵ نفر از توتون کاران استان کردستان مورد مطالعه قرار گرفته اند که برای توصیف متغیرهای مستقل و وابسته از مشخصه های آماری نظیر جداول توزیع فراوانی درصد فراوانی، فراوان تجمعی، میانگین، میانه، نما، انحراف معیار،‌کمینه و بیشینه استفاده گردیده است.
ســن

متوسط سن افراد مورد مطالعه در این تحقیق ۴۴ سال می باشد،که جوانترین آنها ۱۹ سال و مسن ترین آنها ۸۰ سال داشته اند. بیشترین فراوانی مربوط به طبقه سنی ۳۱ تا ۴۰ سال و کمترین فراوانی مربوط به گروه بیشتر از ۸۰ سال است و انحراف معیار بدست آمده نیز برابر ۸۱/۱۴ می باشد.

جدول۱-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سن

طبقات سن فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
۳۰سال و کمتر
۴۰-۳۱
۵۰-۴۱
۶۰-۵۱
۷۰-۶۱
بیشتر از ۷۰
بدون پاسخ ۳۲
۵۰
۴۵
۲۰
۱۵
۱۰
۳ ۳/۱۸
۶/۲۸
۷/۲۵
۴/۱۱
۶/۸
۷/۵
۷/۱ ۶/۱۸
۱/۲۹
۲/۲۶
۶/۱۱
۷/۸
۸/۵
– ۶/۱۸
۷/۴۷
۸/۷۳
۵/۸۵
۲/۹۴
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین : ۴۴ سال میانه : ۳ مد :۲ انحراف معیار : ۸۱/۱۴
کمترین سن : ۱۹ بیشترین سن : ۸۰
جنسیت
از نظر جنسیت در این تحقیق ۱۶۵ نفر (۳/۹۴%) از افراد مورد مطالعه مرد و ۱۰ نفر (۷/۵%) زن می باشند.
جدول ۲-۴ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس جنسیت

جنسیت فراوانی درصد واقعی درصد تجمعی
مرد
زن ۱۶۵
۱۰ ۳/۹۴
۷/۵ ۳/۹۴
۱۰۰
جمع ۱۷۵ ۱۰۰ –

تاهل
در تحقیق حاضر ۱۶۳ نفر (۱/۹۳%) از افراد مورد مطالعه متاهل و ۱۲ نفر (۹/۶%) نیز مجرد می باشند.
جدول ۳-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تاهل

وضعیت تاهل فراوانی درصد واقعی درصد تجمعی
متاهل
مجرد ۱۶۳
۱۲ ۱/۹۳
۹/۶ ۱/۹۳
۱۰۰
جمع ۱۷۵ ۱۰۰ –

فرزندان
میانگین تعداد فرزندان افراد مورد مطالعه در این تحقیق ۴ نفر بوده است که بیشترین تعداد فرزند ۱۲ نفر و بیشترین فراوانی مربوط به طبقه ۳ الی ۴ فرزند می باشد.

جدول ۴ –۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس تعداد فرزندان

تعداد فرزندان فراوانی درصد درصد واقعی درصد تجمعی
۲-۱
۴-۳
۶-۵
۸-۷
بیشتر از ۸
بدون پاسخ ۳۳
۵۴
۴۶
۱۸
۸
۱۶ ۹/۱۸
۹/۳۰
۳/۲۶
۳/۱۰
۶/۴
۱/۹ ۸/۲۰
۳۴
۹/۲۸
۳/۱۱
۵
– ۸/۲۰
۷/۵۴
۶/۸۳
۹۵
۱۰۰

جمــع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین : ۴ میانه : ۲ مد :۲ انحراف معیار : ۴۷/۲
کمینه : صفر بیشینه : ۱۲
سطح تحصیلات
از نظر سطح تحصیلات، حدود ۳۵ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی بی سواد و ۲۷ درصد افراد نیز دارای تحصیلات ابتدایی بوده اند. کمترین فراوانی مربوط به افراد دارای تحصیلات دیپلم و به بالا با فراوانی ۴ نفر(۵/۲ درصد) می باشد. همچنین حدود ۱۹ درصد افراد دارای تحصیلات راهنمایی، ۵/۱۰ درصد افراد دارای تحصیلات دیپلم و حدود ۶ درصد افراد دارای تحصیلات دبیرستانی می باشند. لازم به ذکر است که ۵ نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذکور پاسخ نداده اند.
جدول ۵ –۲: توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سطح تحصیلات

میزان تحصیلات فراوانی درصد درصد واقعی درصد تجمعی
بی سواد
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
دیپلم
بالاتر از دیپلم
بدون پاسخ ۶۰
۴۶
۳۲
۱۰
۱۸
۴
۵ ۳/۳۴
۳/۲۶
۳/۱۸
۷/۵
۳/۱۰
۳/۲
۹/۲ ۳/۳۵
۱/۲۷
۸/۱۸
۹/۵
۶/۱۰
۴/۲
– ۳/۳۵
۴/۶۲
۲/۸۱
۱/۸۷
۶/۹۷
۱۰۰

جمــع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –

شغل اصلی
به لحاظ شغل اصلی حدود ۵/۶۷ درصد از افراد مورد مطالعه، کشاورز و حدود ۲۲درصد نیز دارای شغل توام کشاورزی و دامداری می باشند همچنین حدود ۵/۱ درصد افراد داری شغل دامداری، ۲/۱ دارای شغل باغداری، ۷/۱ درصد دارای شغل کارمندی و ۵/۳ درصد دارای شغل آزاد می باشند. ضمن اینکه ۵ نفر از افراد مورد مطالعه به پرسش مذکور پاسخ نداده اند.

جدول ۶-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس شغل اصلی

شغل اصلی فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
کشاورز
دامدار
باغدار
کارمند
آزاد
کشاورز و دامدار
بدون پاسخ ۱۱۵
۷
۲
۳
۶
۳۷
۵ ۷/۶۵
۴
۱/۱
۷/۱
۴/۳
۱/۲۱
۹/۲ ۶/۶۷
۱،۴
۲/۱
۸/۱
۵/۳
۸/۲۱
– ۶/۶۷
۸/۷۱
۹/۷۲
۷/۷۴
۲/۷۸
۱۰۰

جمــع ۱۰۰ ۱۰۰ –
مالکیت زمین کشاورزی آبی
متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی توتون کاران مورد مطالعه در این تحقیق حدود یک هکتار و نیم بوده است که بیشرین میزان مالکیت ۶ هکتار و کمترین میزان مالکیت ۵/۰ هکتار بوده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به طبقه ۱ هکتار و به پایین و کمترین فراوانی مربوط به طبقه ۴-۱/۳ هکتار زمین بوده است، به طور کلی بررسیها نشان می دهد که ۸۶ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که مالک زمین کشاورزی آبی کمتر از ۲ هکتار می باشند.

جدول ۷-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی

زمین کشاورزی آبی (هکتار) فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
۱ هکتار و کمتر
۲-۱/۱
۳-۱/۲
۴-۱/۳
بیشتر از ۴
بدون پاسخ ۸۳
۶۴
۱۲
۴
۸
۴ ۴/۴۷
۶/۳۶
۹/۶
۳/۲
۶/۴
۳/۲ ۵/۴۸
۴/۳۷
۷
۳/۲
۷/۴
– ۵/۴۸
۸۶
۹۳
۳/۹۵
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
میانگین : ۶۷/۱ میانه : ۲ مد :۱ انحراف معیار : ۱۱/۱
کمینه : ۵/۰ بیشینه : ۶
مالکیت زمین کشاورزی دیم
متوسط میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم توتون کاران مورد مطالعه در این تحقیق حدود دو هکتار بوده است که بیشرین میزان مالکیت ۷ هکتار و کمترین میزان مالکیت ۵/۰ هکتار بوده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی مربوط به طبقه ۱ هکتار و به پایین و کمترین فراوانی مربوط به طبقه ۴-۱/۳ هکتار زمین بوده است، به طور کلی بررسیها نشان می دهد که ۷۲ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که مالک زمین کشاورزی دیم کمتر از ۲ هکتار می باشند.

جدول ۸-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی دیم

زمین کشاورزی دیم (هکتار) فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
۱ هکتار و کمتر
۲-۱/۱
۳-۱/۲
۴-۱/۳
بیشتر از ۴
بدون پاسخ ۴۹
۳۰
۱۶
۴
۱۰
۶۶ ۲۸
۱/۱۷
۱/۹
۳/۲
۷/۵
۷/۳۷ ۴۵
۵/۲۷
۷/۱۴
۷/۳
۲/۹
– ۴۵
۵/۷۲
۲/۸۷
۸/۹۰
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
میانگین : ۰۳/۲ میانه : ۲ مد :۱ انحراف معیار : ۴۰/۱
کمینه : ۵/۰ بیشینه : ۷
مالکیت اراضی تحت کشت توتون
نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که ۷۲ درصد از افراد مورد مطالعه، زمین های کشاورزی تحت کشت توتون آنها از نوع مالکیت شخصی می باشد، همچنین ۵/۱۸ درصد از افراد مورد مطالعه زمین های تحت کشت توتون آنها از نوع نظام های اجاره ای، ۶ درصد از نوع مالکیت شخصی و اجاره ای و ۵/۳ درصد نیز از نوع نظام بهره برداری ارباب ـ رعیتی می باشد.

جدول ۹-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان مالکیت زمین کشاورزی آبی

نوع مالکیت فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
شخصی
اجاره ای
ارباب ـ رعیتی
شخصی و اجاره ای
بدون پاسخ ۱۲۱
۳۱
۶
۱۰
۷ ۱/۶۹
۷/۱۷
۴/۳
۷/۵
۴ ۷۲
۵/۱۸
۵/۳
۶
– ۷۲
۵/۹۰
۹۴
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰
سطح زیر کشت توتون
متوسط سطح زیر کشت توتون در این تحقیق حدود یک هکتار است که بیشرین میزان سطح زیرکشت توتون ۴ هکتار و کمترین آن ۵/۰ هکتار بوده است. هچنین نتایج نشان می دهد که بیشترین فراوانی سطح کشت توتون مربوط به طبقه ۱ هکتار و به پائین بوده است ضمن اینکه ۹۱ نفر از افراد مورد مطالعه بین ۵/۰ تا ۲ هکتار توتون کشت نموده اند.

جدول ۱۰-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان زمین تحت کشت توتون

زمین تحت کشت توتون (هکتار) فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
۱ هکتار و کمتر
۲-۱/۱
۳-۱/۲
بیشتر از ۳
بدون پاسخ ۱۱۷
۳۶
۷
۸
۷ ۹/۶۶
۶/۲۰
۴
۹۶
۴ ۶/۶۹
۴/۲۱
۲/۴
۸/۴
– ۶/۶۹
۱/۹۱
۲/۹۵
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین : ۱۶/۱ میانه : ۱ مد :۱ انحراف معیار : ۸۶/۰
کمینه : ۵/۰ بیشینه : ۴
میزان درآمد از شغل توتون کاری
متوسط میزان درآمد افراد مورد مطالعه از شغل توتون کاری در این تحقیق، ۵۳۰۹۵۸ تومان در طول سال بوده است که کمترین میزان درآمد ۵۰ هزار تومان و بیشترین میزان درآمد ۳ میلیون تومان بوده است، همچنین بیشترین فراوانی افراد مورد مطالعه در خصوص میزان درآمد در طبقه ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان قرار دارد. ضمن اینکه بیش از ۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از ۵۰۰ هزارتومان در طول یک سال از شغل توتون کاری درآمد کسب می نمایند.

جدول ۱۱-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس میزان درآمد از شغل توتون کاری

درآمد سالیانه(تومان) فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی

۱۰۰۰۰۰ و کمتر
۳۰۰۰۰۰-۱۰۰۰۰۰
۵۰۰۰۰۰-۳۰۰۰۰۱
۷۰۰۰۰۰-۵۰۰۰۰۱
۹۰۰۰۰۰-۷۰۰۰۰۱
۱۱۰۰۰۰۰-۹۰۰۰۰۱
۱۳۰۰۰۰۰-۱۱۰۰۰۰۱
۱۵۰۰۰۰۰-۱۳۰۰۰۰۱
بیشتر از ۱۵۰۰۰۰۰
بدون پاسخ ۲۲
۵۳
۳۴
۱۶
۹
۱۸
۵
۶
۴
۸ ۶/۱۲
۳/۳۰
۴/۱۹
۱/۹
۱/۵
۳/۱۰
۹/۲
۴/۳
۳/۲
۶/۴ ۲/۱۳
۷/۳۱
۴/۲۰
۶/۹
۴/۵
۸/۱۰
۳
۶/۳
۴/۲
– ۲/۱۳
۹/۴۴
۳/۶۵
۹/۷۴
۲/۸۰
۹۱
۹۴
۶/۹۷
۱۰۰
جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین : ۵۳۰۹۸۵ میانه : ۳ مد :۲ انحراف معیار : ۴۹۳۰۹۸
کمینه : ۵۰۰۰۰ بیشینه : ۳۰۰۰۰۰۰
سابقه فعالیت توتون کاری
متوسط سابقه فعالیت افراد مورد مطالعه در زمینه‌ کشت توتون ۱۵ سال بوده است که بیشترین آن ۶۰ سال و کمترین آن ۱ سال می باشد و بیشترین فراوانی نیز مربوط به طبقه ۵ سال و به پائین می باشد، همچنین نتایج نشان می دهد که حدود ۶۲ درصد از افراد مورد مطالعه کمتر از ۱۰ سال سابقه فعالیت در خصوص کشت توتون دارند.

جدول ۱۲-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس سابقه فعالیت توتون کاری

سابقه فعالیت (سال) فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
۵ سال و کمتر
۱۰-۶
۱۵-۱۱
۲۰-۱۶
۲۵-۲۱
بیشتر از ۲۵
بدون پاسخ ۶۴
۴۱
۱۵
۸
۵
۳۷
۵ ۶/۳۶
۴/۲۳
۶/۸
۶/۴
۹/۲
۱/۲۱
۹/۲ ۶/۳۷
۱/۲۴
۸/۸
۷/۴
۹/۲
۸/۲۱
– ۶/۳۷
۸/۶۱
۶/۷۰
۳/۷۵
۲/۷۸
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین : ۱۵ میانه : ۲ مد : ۱ انحراف معیار : ۴۸/۱۵
کمینه : ۱ بیشینه : ۶۰
تسهیلات حمایتی
از نظر استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات ( وام، نهاده های کشاورزی و …) ۵/۶۵ درصد از افراد مورد مطالعه از این تسهیلات استفاده نموده اند و ۵/۳۵ درصد نیز عدم استفاده از تسهیلات حمایتی شرکت دخانیات را اظهار داشته اند.

جدول ۱۳-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس استفاده از تسهیلات حمایتی

استفاده از تسهیلات فراوانی درصد درصد تجمعی
بلی
خیر ۱۱۵
۶۰ ۷/۶۵
۳/۳۴ ۷/۶۵
۱۰۰
جمع ۱۷۵ ۱۰۰ –
نوع استفاده از تسهیلات حمایتی
بررسی ها نشان مید هد که ۵/۳۲ درصد از افراد مورد مطالعه از مساعده کشت و ۲۳ درصد از مساعده کشت و وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون و ۵/۴ درصد از وام پمپ و سمپاش استفاده نموده اند.
جدول ۱۴-۲ : توزیع فراوانی افراد مورد مطالعه براساس نوع استفاده از تسهیلات حمایتی
نوع استفاده از تسهیلات فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
مساعده کشت
وام ساخت ابنیه عمل آوری توتون
وام پمپ و سمپاش
موارد ۱ و ۳
موارد ۱، ۲ و ۳
بدون پاسخ ۵۷
۴
۸
۴۰
۶
۶۰ ۶/۳۲
۳/۲
۶/۴
۹/۲۲
۴/۳
۳/۳۴ ۶/۴۹
۵/۳
۷
۸/۳۴
۲/۵
– ۶/۴۹
۵۳
۶۰
۸/۹۴
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ – –
دفعات تماس با مروج
متوسط تعداد دفعات تماس مروجان و توتون کاران در این تحقیق ۱۳ بار در طول سال بوده است که که کمترین تعداد دفعات تماس صفر و بیشترین تعداد دفعات تماس ۴۰ بار در طول سال بوده است. ۴۲ نفر (۲۶% ) از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که بین ۶ تا ۱۰ بار با مروجان کشاورزی شرکت دخانیات در تماس بوده اند. همچنین ۱۲۵% درصد توتون کاران بین ۱۱تا ۱۵ بار و ۲۰ درصد توتون کاران بین ۱ تا ۵ بار و ۱۷ درصد نیز بین ۱۶ تا ۲۰ بار با مروجان کشاورزی شرکت دخانیات در تماس بوده اند.

جدول ۱۵-۲ : توزیع فراوانی دفعات تماس توتون کاران با مروجان شرکت دخانیات

دفعات تماس
با مروج فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
۵-۱
۱۰-۶
۱۵-۱۱
۲۰-۱۶
۲۵-۲۱
بیشتر از ۲۵
بدون پاسخ ۳۳
۴۲
۴۱
۲۸
۸
۱۰
۱۳ ۹/۱۸
۲۴
۴/۲۳
۱۶
۶/۴
۷/۵
۴/۷ ۴/۲۰
۹/۲۵
۳/۲۵
۳/۱۷
۹/۴
۲/۶
– ۴/۲۰
۳/۴۶
۶/۷۱
۹/۸۸
۸/۹۳
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین : ۱۳ میانه : ۳ مد :۲ انحراف معیار : ۱۳/۸
کمینه :صفر بیشینه : ۴۰
شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی
متوسط دفعات شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی در خصوص کاشت، داشت، برداشت و عمل آوری توتون کمتر از ۱ بار بوده است، حدود ۵/۶۱ درصد از افراد مورد با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که در هیچ کلاس آموزشی شرکت نداشته اند و ۲۱ درصد نیز اظهار داشته اند که فقط یک بار درکلاسهای آموزشی کشت توتون شرکت کرده اند نتایج نشان می دهد که کلاس های آموزشی در خصوص کشت توتون در منطقه بسیار کم برگزار شده است.
جدول ۱۶-۲ : توزیع فراوانی شرکت توتون کاران در کلاس های آموزشی ـ ترویجی

شرکت در کلاس های آموزشی ـ ترویجی فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
هیچ
یک بار
دو بار
سه بار
چهار بار
بیشتر از چهار بار
بدون پاسخ ۷۷
۲۶
۴
۱۲
۲
۴
۵۰ ۴۴
۹/۱۴
۳/۲
۹/۶
۱/۱
۳/۲
۶/۲۸ ۶/۶۱
۸/۲۰
۲/۳
۶/۹
۶/۱
۲/۳
– ۶/۶۱
۴/۸۲
۶/۸۵
۲/۹۵
۸/۹۶
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین : ۷۸/۰ میانه : صفر مد :صفر انحراف معیار : ۲۸/۱
کمینه : صفر بیشینه : ۵
دفعات بازدید از مزارع نمونه توتون
متوسط تعداد دفعات بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری در طول سال کمتر از یک بار بوده است. در تحقیق حاضر ۵۷ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که هیچ بازدیدی از مزارع نمونه کشت توتون درطول سال نداشته اند، ضمن اینکه ۵/۲۸ درصد افراد بین یک تا دو بار از مزارع نمونه توتون بازدید کرده اند.

جدول ۱۷-۲ : توزیع فراوانی بازدید توتون کاران از مزارع نمونه توتون کاری

دفعات بازدید فراوانی درصد نسبی درصد واقعی درصد تجمعی
هیچ
۲-۱
۴-۳
۶-۵
بدون پاسخ ۷۷
۳۸
۱۰
۸
۴۲ ۴۴
۷/۲۱
۷/۵
۶/۴
۲۴ ۹/۵۷
۶/۲۸
۵/۷
۶
– ۹/۵۷
۵/۸۶
۹۴
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین : ۹۷/۰ میانه : صفر مد :صفر انحراف معیار : ۵۲/۱
کمینه : صفر بیشینه : ۶
مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی
درخصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی در زمینه کشت توتون، حدود ۸۳ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که از مجلات ونشریات آموزشی و ترویجی به میزان کم تا خیلی کم استفاده نموده اند . همچنین ۵/۱۴ درصد درحد متوسط و ۵/۲ درصد نیز در حد زیاد تا خیلی زیاد از آن استفاده نموده اند.

نتایج حاصل از میانگین جدول ( ۴۵/۱ = ) نشان دهنده آن است که توتون کاران به میزان کم از مجلات و نشریات آموزشی و ترویجی استفاده می نمایند که این شاید به آن دلیل باشد که مجلات آموزشی بین توتون کاران به میزان کم توزیع می گردد یا اینکه سطح پائین سواد توتون کاران این اجازه را به آنان نمی دهد که از مجلات آموزشی استفاده نمایند.

جدول ۱۸-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از مجلات و نشریات آموزشی ـ ترویجی
استفاده از مجلات و نشریات فراوانی درصد درصد واقعی درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ ۱۲۵
۱۴
۲۴
۲
۲
۸ ۴/۷۱
۸
۷/۱۳
۱/۱
۱/۱
۶/۴ ۹/۷۴
۴/۸
۴/۱۴
۲/۱
۲/۱
– ۹/۷۴
۲/۸۳
۶/۹۷
۸/۹۸
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین:۴۵/۱ میانه :۱ مد : ۱ انحراف معیار :۸۶/۰
فیلم های آموزشی
درخصوص میزان استفاده از فیلم های آموزشی در زمینه کشت توتون ، بیش از ۹۰ درصد از افراد مورد مطالعه اظهار داشته اند که به میزان کم تا خیلی کم از فیلم های آموزشی استفاده نموده اند. حدود ۷ درصد آن را در حد متوسط و ۵/۲ درصد آن را در حد زیاد ارزیابی نموده اند. در کل نتایج حاصل از میانگین جدول ( ۳۹/۱ = ) نشان دهنده آن است که توتون کاران به میزان کم از فیلم های آموزشی در خصوص کشت توتون در مناطق مورد مطالعه استفاده کرده اند.

جدول ۱۹-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص میزان استفاده از
فیلم های آموزشی
استفاه از فیلم های آموزشی فراوانی درصد درصد واقعی درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
بدون پاسخ ۱۳۳
۱۶
۱۲
۴
۱۰ ۷۶
۱/۹
۹/۶
۳/۲
۷/۵ ۶/۸۰
۷/۹
۳/۷
۴/۲
– ۶/۸۰
۳/۹۰
۶/۹۷
۱۰۰

جمع ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین:۳۹/۱ میانه :۱ مد : ۱ انحراف معیار :۷۲/۰

تمایل به دیدن فیلم های آموزشی
درخصوص تمایل توتون کاران به استفاده از فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید، ۵/۶۷ درصد از افراد مورد مطالعه با بیشترین فراوانی اظهار داشته اند که به میزان زیاد تا خیلی زیاد تمایل دارند از فیلم های آموزشی در محل کمسیون خرید استفاده نمایند. همچنین ۲۲ درصد در حد متوسط و ۵/۱۰ درصد در حد کم اظهار تمایل به دیدن فیلم در محل کمسیون خرید داشته اند. در کل نتایج حاصل از میانگین جدول ( ۶۸/۳ = ) نشان دهنده آن است که توتون کاران به میزان زیاد تمایل به دیدن فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید دارند.

جدول ۲۰-۲ : توزیع فراوانی نظرات افراد مورد مطالعه در خصوص تمایل به دیدن فیلم های آموزشی در زمان حضور در محل کمسیون خرید
تمایل به دیدن فیلم های آموزشی فراوانی درصد درصد واقعی درصد تجمعی
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
بدون پاسخ ۱۰
۸
۳۸
۸۷
۳۰
۲ ۷/۵
۶/۴
۷/۲۱
۷/۴۹
۱/۱۷
۱/۱ ۸/۵
۶/۴
۲۲
۳/۵۰
۳/۱۷
– ۸/۵
۴/۱۰
۴/۳۲
۷/۸۲
۱۰۰

جمع ۱۷۵ ۱۰۰ ۱۰۰ –
میانگین:۶۸/۳ میانه :۴ مد : ۴ انحراف معیار :۰۰/۱
عضویت در تعاونی ها
بررسی ها نشان می دهد که ۱۶ نفر (۴/۹%) از افراد مورد مطالعه در تعاونی های مربوط به توتون کاران عضویت دارند و ۱۵۵ نفر ( ۶/۹۰ %‌) در هیچ تشکل یا تعاونی عضویت ندارند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 16700 تومان در 95 صفحه
167,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد