بخشی از مقاله

چکیده


جو رقابتی پیچیده دنیای امروز، سازمان ها را به سوی کمال طلبی به حرکت در می آورد. سازمان ها برای بقای خود در محیط رقابتی جدید، بایستی علم مدیریت و عملکرد خود را ارتقاء دهند. هدف و فلسفه مدیریت عملکرد، سنجش و ارزیابی عملکرد، تعیین نقاط قوت و ضعف از طریق ارتباط بین سرپرستان و کارکنان سازمان، تعیین انتظارات سازمان و کارکنان جهت استفاده بهینه از کلیه امکانات و منابع در جهت تحقق اهداف سازمان واثربخشی است . در شرایط رقابتی کنونی، بیش از هر زمانی دانایی مبتنی بر توسعه دانش بنیان شرط بقا شده است. نظام های آموزشی با توجه به اهداف وماموریت آنان که مهم ترین آن تربیت نیروی انسانی کارآمد برای سایر نهادهای جامعه است از جایگاه ویژه ای برخوردار است و دانشگاه ها نیز مهمترین و کلیدی ترین سازمان های آموزشی هستند که علاوه بر تربیت نیروی انسانی پاسخگوی نیاز های اجتماعی برای کسب و اشاعه دانش و فناوری می باشند. امروزه نظامهای مدیریت عملکرد به یکی از ابزار های مهم مدیریتی تبدیل شده است و تبعات مثبت زیاد از جمله انتقال بار مسئولیت عملکرد به کارکنان ، استفاده بهینه از منابع محدود سازمان و افزایش اثربخشی وبهره وری در سازمان را دارد. مدیریت عملکرد به عنوان مهمترین نظام مدیریت منابع انسانی نقش مهمی دربهبود عملکرد کارکنان و همسو نمودن عملکرد آنان با اهداف کلان درسازمان های آموزشی ودانشگاه ها که ماموریت آنان تربیت افراد در حیطه های فنی، ادراکی، ارتباطی و اخلاقی از یک طرف و تولید علم و فناوری از طرف دیگر می باشد، ایفا می نماید. مدیریت عملکرد ابزاری برای اندازه گیری عملکرد به ویژه در سازمان های دانش بنیان بوده و بستری برای مدیران عالی آن فراهم می کند تا بر اساس آن به تصمیم گیری، قضاوت و نظارت دقیقتری بپردازند. پیاده سازی و اجرای مدیریت عملکرد به عنوان پایه و اساس نظام اطلاعاتی مدیریت نوین برای بهبود نظام آموزشی کشور ضروری می باشد. لذا این تحقیق با هدف بررسی نقش مدیریت عملکرد در ارتقای و بهبود عملکرد سازمان های آموزشی در قرن فرانوین و دانایی مبتنی بر توسعه دانش بنیان صورت گرفته است.
واژگان کلیدی: مدیریت عملکرد ، سازمان های آموزشی ، بهبود و ارتقای عملکرد

×ََْ

International Conference on Management

Performance management and its role in improving educational organizations performance

Shima Kazemi MalekMahmoodi1, Mohammad Salehi2,Masoud Piri Tosanloo3*

MA of educational management and research expert of Golestan University Medical Sciences, Gorgan, Iran1,

PhD of educational management, Faculty member and associate professor of Islamic Azad University of Sari branch, Sari, Iran2,

MA of educational management, a member of Sari city council and Mazandaran justice staff, Sari, Iran( Correspondent author)3

Abstract

The competitive climate of the current world has directed the organizations toward idealism. For survival in new competitive environment, the organizations should improve their management science and performance. The goal and philosophy of performance management is evaluation of performance, determining the weaknesses and strengths via the relationship between supervisors and employees of organization, determining the organization and employees expectation for optimal use of all the resources and facilities to fulfill organization goals and effectiveness. In the current competitive conditions, the knowledge-based development is the requirement of survival. Educational systems are of great importance based on their goals and mission, including educating efficient human resources for other society institutions. Universities are the most important educational organizations and besides educating human resources can meet the social needs to develop knowledge and technology. Today, performance management systems are turned into one of important management tools and they have many positive outcomes including transferring the performance responsibility to employees, optimal use of limited resources of organization and increasing effectiveness and productivity in organization. Performance management as the most important management system of human resources plays important role in improving employees performance and adaptability of their performance with macro goals in educational organizations and universities with the mission of educating people in technical, perception, communication and morality fields on one hand and on the other hand science and technology production. Performance management is a tool to measure performance namely in knowledge-based organizations and it prepares the ground for its top managers by which they can decide, judge and supervise exactly. Implementation and execution of performance management as the basis of new management information system is necessary to improve educational system of that country. The study purpose is evaluation of the performance management role in improving performance of educational organizations in new century and wisdom based on knowledge-based development.

Keywords: Performance management, Educational organizations, Performance improvement


َُْ×

International Conference on Management
مقدمه

سازمان ها برای بقا خود در محیط پیچیده و رقابتی جدید، بایستی علم مدیریت خود را ارتقاء دهند. مدیران نیز باید در محیط متغیر و متحول امروز، به طور مستمر ساختار سازمانی خود را با شرایط محیطی تطبیق دهند و اصلاحات لازم را در آن به عمل آورند( الوانی، 1391، ص.(95 در این وضعیت، سازمان نیز باید محیط خود را به خوبی بشناسد و اطلاعات لازم را کسب کند، تا بتواند واکنش مناسب را نشان دهد . یکی از راهکارهایی که در این زمینه به عنوان مبنایی برای یکپارچهسازی منابع انسانی مطرح گردیده، مدیریت عملکرد است (ترک زاده،1391،ص.(62 واقیعت این است که اساس هر سازمان را نیرویانسانی تشکیل می دهد بنابراین می بایست عملکرد افراد متناسب با اهداف سازمان و سیاست های کشور مدیریت شود. مدیریت عملکرد با ایجاد همدلی بین کارکنان و سرپرستان ، ضمن همسو نمودن اهداف کارکنان با اهداف سازمان باعث بهبود عملکرد و ارتقای سازمان می شود . درسازمان های آموزشی ودانشگاه ها که ماموریت آنان تربیت نیروی انسانی ماهر و تولید و اشاعه دانش و فناوری می باشد اهمیت مدیریت مبتنی بر عملکرد دو چندان می شود. موج بزرگی که مدیریت عملکرد از آن متاثر شده به ارزیابی عملکرد مربوط است و ارزیابی عملکرد و اثربخشی نقطه کلیدی و مهم در سازمان هاست (اورال،2007،ص.(280

سیاست گذاری برای بهبود نظام آموزشی کشور، نظارت بر اثربخشی و کارایی نظام آموزشی به نظام اطلاعاتی مدیریت نوین نیازمند است (مشایخ،1389، ص.( 57 مدیریت عملکرد مدیریتی نوین و نوپاست که با توجه به وجود برخی نقاط ضعف ارزیابی و سنجش عملکرد در تحقق اهداف و برنامه های مدون سازمان ها پا به عرصه نهاد. در مدیریت عملکرد تلاش می شود تا فعالیت های سازمان مدنظر قرار گیرند و ارزیابی منحصر به یک فعالیت خاص نباشد. شیوه علمی این نوع ارزیابی دارای چارچوبی مفهومی است که اهداف استراتژیک کلان سازمان را به شاخص های قابل سنجش تبدیل می کند(الوانی، 1391، ص .(135 مدیریت عملکرد از طریق بهبود جو سازمانی و ایجاد همدلی بین کارکنان و همسویی بین اهداف کارکنان و اهداف سازمان می کوشد تا با هدایت کارکنان در دستیابی به اهداف سازمانی از طریق تقویت عملکرد مطلوب و حذف عملکرد نامطلوب با استفاده از شیوه های تشویقی، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری کل سازمان را افزایش دهد در این میان نظام های آموزشی به عنوان سازمان های ویژه در بحث مدیریت عملکرد وبا توجه به اهداف وماموریت آن که مهم ترین آن تربیت نیروی انسانی کارآمد برای سایر سازمان های جامعه است از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدیریت عملکرد فرایند بسیار گسترده که هدف آن مشخص کردن انتظارات متقابل بین مدیران و کارکنان بوده و بر نقش حمایتی مدیرانی که انتظار می رود به عنوان مربی ونه قاضی عمل نمایند تاکیددارد (آرامسترانگ، .(1385 مدیریت عملکرد در کاملترین شکلش براین باوراستوار است که هرکاری که کارکنان در هر سطح انجام می دهند در تحقق اهداف کلی سازمان موثر می باشد، چرا که کارکنان هستند که مسئول اجرای عملیات سازمان می باشند به بیان دیگر می توان اظهارنمودکه کارکنان مسئول پیاده سازی تمام فازهای مدیریت عملکرد در سازمان خودهستند(پلیت، 2006، ص .(41 استقرار مدیریت عملکرد در نظام های آموزشی به حفظ و توسعه قدرت دانش کمک می کند و می تواند آن را به یک مزیت رقابتی تبدیل کرده و ارتقای علمی و اقتدار کشور را در راستای سند چشم انداز بیست ساله کشور را در سطح منطقه و بین المللی باعث خواهد شد.عدم رویکردی نظام مند یا برنامه ای مدون و یا فرایندی دقیق جهت تعیین اهداف، سنجش، جمع آوری و تحلیل داده ها و بازنگری گزارش عملکرد و به کارگیری نتایج آن در سازمان ها باعث شد که سازمان ها به رویکرد مدیریت عملکرد که منجر به بهبود عملکرد سازمان در جهت تحقق کامل اهداف می شود توجه ویژه نمایند. در میان سازمان ها نیز نظام آموزشی و دانشگاه ها مهمترین ارکان هر کشور محسوب می شوند زیرا نحوه عملکرد اساتید، معلمان، مربیان و کارکنان بر الگو برداری و موفقیت دانش آموزان و دانشجویان و تحقق اهداف


×َِْ

International Conference on Management

آموزشی، تربیتی ، پژوهشی و فرهنگی تاثیرگذار است. لذا جهت بقا و ارتقای در جهان فناور و رقابتی مبتنی بر توسعه دانش بنیان اجرا و پایش مستمر مدیریت عملکرد در سازمان های آموزشی ضروری به نظر می رسد. مدیریت عملکرد به عنوان مهمترین نظام مدیریت منابع انسانی نقش مهمی دربهبود عملکرد کارکنان و همسو نمودن عملکرد آنان با اهداف کلان سازمان درسازمان های آموزشی ودانشگاه ها ایفا می نماید. از طرفی مشارکت مدیران، کارکنان و مجریان ارزیاب در توسعه و اجرای برنامه های مدیریت و ارزیابی عملکرد خویش، تمایل و اشتیاق را برای تغییر و بهبود برنامه ارزیابی موثر و کارآمدکردن آن افزایش می دهد و این بدون حمایت مدیریت ارشد هر سازمان امکان پذیر نیست، زیرا نه تنها ضمانت اجرایی نظام طراحی شده را زیر سوال خواهد برد بلکه اثربخشی آن را نیز کاهش می دهد (اویسی، 1386، ص .(61 بنابراین رویکرد مدیریت عملکرد ابزاری برای اندازه گیری عملکرد کل سازمان بوده و بستری برای مدیران عالی آن فراهم می کند تا بر اساس آن به تصمیم گیری، قضاوت و نظارت دقیقتری دست یابند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید