بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مباني، اصول و روش‌هاي تربيتي

واژه اصل معناي پايه و اساس را افاده مي‌كند در واقع اصل، معنايي متناسب با آن قلمرو داشته باشد رو‌ش‌ها نيزبر اصول مبتني هستند البته، اصول و روش‌ها از يك نسخ هستند زيرا هر دو دستورالعمل‌اند و به ما مي‌گويند كه براي رسيدن به مقصد و مقصود مورد نظر چه بايد بكنيم ولي در كل اصول= دستورالعمل‌هاي كلي و روش‌ها= دستور العمل‌هاي جزئي‌اند.

مبناي تربيتي= در هر مبنايي از ويژگيهاي عمومي انسان مورد بحث قرار مي گيرد و در اصل كه مربوط به بمناي مذكور است قاعده و دستورالعملي كلي بيان مي‌شود و در روش‌ها مبتني بر اصول مذكور شيوه‌هاي جزئي‌تر براي ايجاد تغييرات مطلوب توضيح داده مي‌شود.

اسلاید 2 :

مبناي اول: تأثير ظاهر بر باطن:

منظور از ظاهر: همه امور مشهودي است كه از انسان سر مي‌زند و مظهر آن‌ها بدن است و منظور از باطن: سووني است كه قابل مشاهده نيست مثل فكر و نيت.

باطن آدمي لايه‌اي رويين و لايه‌اي زيرين دارد پس ظاهر انسان دست اندركار نقش زني بر باطن او است و حالات باطني سايه‌اند و صاحب سايه دست و پا و حركت و نگاه و صوت و سخن است.

نقش زني ظاهر با باطن، اختصاصي به ظواهر پسنديده ندارد هرگاه رفتار يا گفتاري مذموم نيز بر جوارح آدمي نمودار شود،‌آهنگي باطني خواهد انگيخت.

اسلاید 3 :

اصل از تغيير ظاهر:

ويژگي تأثير ظاهر بر باطن: بيانگر اين است كه ظاهر آدمي در كار نقش زني بر باطن است.

ظاهر سازي: يكي از اصول وقواعدي است كه بايد در تربيت انسان به كار بست.

هرگاه بخواهيم تفسير و تحولي در باطن كسي پديد آوريم بايد در ظاهر او دستكاري كنيم.

اسلاید 4 :

2- روش تحميل به نفس: وادار كردن ظاهرمان به اعمال و گفتاري كه نتيجه‌اش را در عمل مان ببينيم يك حد تحميل به نفس به عمل است روش تحميل به نفس محدو به حدود معيني است نخستين حد، آن است كه اين روش در حيطه عمل به كار مي‌آيد نه در قلمرو ايمان اما در ايمان نبايد تحميل صورت پذيرد. لا اكراه في الدين.

مبناي دوم: تأثير باطن بر رفتار= اصول تحول باطن

باطن هر فرد اثراتش را در ظاهر نشان مي‌دهد.

اسلاید 5 :

در تحول باطن بايد به فرد بينش داده شود يعني تلقي افراد و برداشت افراد را نسبت به امر تغيير دهيم و در آنها بينش ايجاد كنيم سه ويژگي اساسي نظام هستي عبارت است از شهادت- احاطه- افاضه.

شهادت: به معناي حضور است و با توجه به آن نظام هستي نظام شاهد و مشهودي است يعني عالم هستي در محضر خداوند است و هيچ چيز غيبي وجود ندارد.

اسلاید 6 :

مبناي سوم: ظهور تدريجي شاكله:

شكل و طرحي كه در ضمير انسان پديدار مي‌شود در فرهنگ قرآن شاكله نام گذاري شده است كه علماي اخلاق آن را ملكه و روان شناسان ان را منش يا شخصيت ناميدند نكته مهم آن است كه شاكله در عين حال كه شكل است مشكل نيز هست يعني به ظاهر و لايه رويين باطن شكل مي دهد به عبارت ديگر رفتار، ادراك و احساس آدمي را قالب مي‌زند و آن‌ها را به سبك و سياق خود مي‌آفريند و به تعبير قرآن احاطه‌اي بر انسان مي‌يابد پس شاكله شكل مي‌گرد در اثر تأثير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر.

اسلاید 7 :

اينقدر شاكله بر انسان احاطه پيدا مي‌كند كه مي تواند تمام افكار و اعمال و رفتار انسان را شكل دهد اين سومين خصيصه انسان مثل يك درخت فرض شده است.

ظاهر  ⇋باطن

اسلاید 8 :

3- روش اسوه سازي: يكي از شيوه هاي مربوط به تغيير موقعيت اجتماعي

اسوه= الگو شدن و الگو پذيرفتن

اُسوه يا اِسوه: حالتي كه انسان به هنگام پيروي از غير خود پيدا مي‌كند و اينكه پيروي از چه كسي مي‌تواند اسوه‌اي نيك يابد فراهم آيد مربي نمونه كار را در معرض متربي قرار مي دهد.

پيامبر (احزاب 21) – ابراهيم (ممتحنه)- ايوب (انبياء 83)- يونس (انبياء 88)- داستان‌حضرت موسي و خضر (داستان كهف 82-60) بصيرت در يافتن الگو

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید