بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

معرفی ، مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی ــ برنامه ریزی آموزشی و درســــی (مفاهیم و نظریــات) ـــ منابـــع اطلاعــات برای برنامه ریـــــزی درســـی (مبانی برنامه ریزی درسی) ــ اطلاعات درباره  جامعه ــ مبانـــی فلسفی برنامه ریزی درســـی ــ اطلاعـــات درباره معرفت و دانش بشری ــ طرح ریزی برنامـــه های درســـی ــ انواع طرح هــای برنامــه درســــی ــ ارزشیابی برنامه های درسی .

هر کدام از این فصــل ها در هر جلســـه با استفـاده از روشــهای مناســــب تدریس برای دانشجویان در ساعات معین تدریس می شود.

اسلاید 2 :

اهداف درس:

n هدف کلی : دانشجویان رشته ی علوم تربیتی با گذراندن این درس ضمن آشنایی با مفاهیم ، مسایل و نظریات و روشهای برنامه ریزی و مبانی فلسفی برنامه ریزی درس و انواع طرحهای مربوط به برنامه درسی را فرا می گیرند.

 

اسلاید 3 :

n اهداف رفتاری :

n 1ــ آشنایی با مسایل برنامه ریزی آموزشی و درسی 

n 2ــ آشنایی دانشجویان با برنامه ریزی آموزشی و درسی (دانشجویان می توانند مفاهیم و نظریات مربوط به برنامه درسی را تعریف کرده و شرح دهند.

اسلاید 4 :

n 3ــ مبانی فلسفی برنامه ریزی درس را تشریح می کنند.

n 4ــ و بالاخره انواع طرح های برنامه درسی و ارزیابی برنامه های درسی را توصیف می کنند.

اسلاید 5 :

جایگاه درس :

n  درس مقدمات برنامه ریزی آموزشـــی و درسی در رشته علوم تربیتــی جزو دروس اصلــــی می باشد و این درس پیش نیاز اصول برنامه ریزی آموزشی و اصــــول برنامه ریزی درسـی می باشـد که دانشجویــان بدون گذرانــدن این درس نمی توانند دروس اصول برنامه ریزی آموزش و اصول برنامه ریزی درس را پاس نمایند.

اسلاید 6 :

مقدمه ای بربرنامه ریزی آموزشی و درسی

n پیشگفتار

      زمانـی که تلاش برای توسعه در کشــورهای «جهــــان ســوم» آغاز شــد، آموزش و پرورش به دلیــل مزایای اجتماعی اقتصــــادی اش ، وکسب برتری ها موردتوجه بیشتری قرارگرفت وتوزیع آموزش وپرورش درسطح کشوروچگونگی بهره مندی افراداز آن یکی از شاخص های پیشرفت اجتمـــاعی به حساب آمد. اما به دلیل محدود بودن منابع انسانی و مالی و گونه گونی تقاضا برای دستیابی به آن بحث شدیــدی را میان تصمیم گیرندگان به وجود آورد و لزوم اتخـــــاذ شیوه های انقلابـــی برای برنامه ریزی متناســب با تحولات اجتماعی و تربیتــــی را موجب گردید.

اسلاید 7 :

   مواردی که نشان دهندۀ این است که اگر برنامه ریزی جامع وحساب شده ای انجـــام نگیرد مشکـــل بتوان امیــــدوارشد که رشـــد آموزش و پرورش از نظر کمی و کیفی سرعت بیشتری بگیرد :

1ــ تعداد زیادی از افراد هنوز به مدارس ابتدایـــی و متوسطه راه پیــدا

نکرده اند.

2ــ افزایش سریع نسبت تعداد جمعیّت کودکــان و جوانان به کل جمعیّت

در کشورهای در حال توسعه.

3ــ افزایش نرخ هزینه های آموزش و پرورش به طور متوسّط در سال  است.

 

اسلاید 8 :

4ــ تردیــد در مورد هماهنــگی رشد کمــی زمانی بیشتر می شـــود که

دانش آموزان با ملاک پیشرفت تحصیلی سنجیده شوند.(عدم کار آرایی داخلی نظام آموزش و پرورش )

5ــ سرانجام،مشکل جدّی«عدم کارآیی خارجی نظام آموزش و پرورش»

    است .

اسلاید 9 :

مقدمه :
معرفیو مسائل برنامه ریزی آموزشی و درسی

 

 الگوی سازمان یافتۀ طرح(های) آموزشی و پرورشی مدارس اصطلاحا برنامۀ درسی نامیده می شود. توصیف کامل برنامۀ درسی ، حداقل شامل سه جزء است :

  1ـ موضوع آموزشی یا محتوا ــ یعنی ، آنچه آموخته می شود.

 2ـ روش آموزش ـــ چگونگی تدریس و یادگیری

 3ـ ترتیب زمانی آموزش موضوع یا محتوا

 

اسلاید 10 :

    برنامۀ درسی تنها در جوامع پیشرفته و نسبتاً آزاد ، در جوامعی که فرصتهای قابل ملاحظه ای برای تحصیل وجود دارد ، مساله است . زیرا انتخاب باید از میان امکانات متعدد متفاوت صورت گیرد.

برنامۀ درسی به طور ضروری یک مسالۀ اقتصادی هم است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید