بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف فصل :                                   

1- تعریف توسعه

2- تعریف و بیان شاخصهای توسعه اقتصادی

3- توضیح توسعه سیاسی

4- توضیح توسعه فرهنگی

5- توضیح توسعه اجتماعی

6- درک مفهوم سرمایه اجتماعی

اسلاید 2 :

تعریف توسعه:                                

توسعه:عبارتست از تغییر در تمام ساختارهای اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و ...به گونه ای که نه تنها از لحاظ کمی بلکه باعث تغییرات کیفی در تمام ابعاد جامعه از جمله شیوه زندگی ،رفاه اجتماعی و... شود.

توسعه: عبارتست ازبازسازی کامل یک جامعه که باعث ایجاد نهادهای تازه می شود و در این بازسازی و نهاد سازی تمدنی جدید ایجاد شود.

نکته: توسعه فرایندی همه جانبه است و معطوف به تمام ابعاد زندگی مردم جامعه می شود.

اسلاید 3 :

توسعه اقتصادی :                                 

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی با هم تفاوت دارند، رشد اقتصادی مفهومی کمی است و عبارتست از افزایش تولید کشور در یک سال نسبت به سال پایه است GNP  یا GDP

اما توسعه اقتصادی مفهومی کیفی است و درباره تعریف

توسعه اقتصادی وحدت نظر کامل بین علمای اقتصاد وجود ندارد واین به خاطر وجود عوامل متعدد، موثر در توسعه اقتصادی است

اسلاید 4 :

تعاریف مختلف توسعه اقتصادی:                            

شومپیتر: برای پیشرفت تکنولوژی اهمیت خاصی قائل است.

لوئیس: توسعه اقتصادی را فزاینده میداند که موجب افزایش تولید سرانه شاغلین نیروی کار در بلند مدت می شود.

می یرز: توسعه اقتصادی را فرایندی می داند که موجب افزایش درآمد سرانه در بلند مدت می شود.

هیگز: توسعه اقتصادی را پروسه ی تبدیل اقتصاد از سنتی به مدرن می داند.

اسلاید 5 :

سؤال:                                                    

                 اهداف توسعه اقتصادی چیست ؟

اسلاید 6 :

توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد :

 

1- افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه :

  1. در کشورهای توسعه نیافته ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی
  2. در کشورهای توسعه یافته افزایش رفاه و امکانات مردم

2- ایجاد اشتغال

 - بین این دو هدف باید موازنه ایجاد شود .

اسلاید 7 :

نقش تخصص فنی در توسعه اقتصادی :          

تخصص فنی یکی از خصوصیات مهم هر ملتی به شمار می رود که در اشاعه و ترویج فنون و روشهای جدید تولید اهمیت فراوانی دارد ، توسعه تخصص فنی در درجه اول بستگی به افزایش تقاضا برای خدمت فنی و حرفهای دارد و ازدیاد تقاضا در آن در نتیجه بسط عملیات بنگاه داری و توسعه سرمایه داری حاصل می گردد .

یکی از مشکلات صنعتی کردن ممالک توسعه نیافته ، تبدیل کارران روستایی ساده به کارگران متخصص است . اشکال اصلی کمی افراد شایسته و کاردان در سطوح بالای سلسله مراتب سازمان کارخانه است

مشکل بزرگ ممالک توسعه نیافته پایین بودن سطح فرهنگ عمومی و فقدان تعلیم و کار آموزی فنی است .

نتیجه : ایجاد رابطه نزدیکی بین تعلیم و تربیت و نیازمندیهای ملی از ضروریات توسعه اقتصادی به شمار می رود .

اسلاید 8 :

توسعه سیاسی :                                               

1- نظام سیاسی جامعه سنتی: حوزه اقتدار محدود است، حاکم شخص معینی است که حکومت می کند مشارکت سیاسی وجود ندارد، انتقال قدرت موروثی است، قدرت از بالا به پایین حرکت می کند ومتمرکز است.

2- نظام سیاسی جامعه توسعه یافته: قدرت فرا گیر است و در تمام مرزها گسترش می یابد،قدرت بین گروهها مختلف توزیع می گردد ، مشارکت سیاسی وجود دارد، مردم قدرت خود را داوطلبانه به سیاستگذاران واگذار می کنند ، همچنین قدرت از پایین به بالا و نامتمرکز است.

اسلاید 9 :

توسعه فرهنگی :                                              

فرهنگ در اصطلاح دانشمندان علوم اجتماعیبه محیط مصنوعی بشری اطلاق می گردد که از مجموعه علم  و دانش،معتقدات مذهبی، سنن دیرینه، آداب و رسوم ، هنر و قانون معمول در یک جامعه تشکیل نشده و حاکم بر اعمال و رفتار افراد آن است.

 

اسلاید 10 :

سؤال :                                                           

    چگونه می توان فرهنگ و عقاید اجتماعی ملل را تغییر داد ؟   

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید