بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

رهبري

هدف رفتاري

رهبري در مديريت

تعريف رهبري: رهبري مقوله اي فراتر از مديريت است، همانگونه كه در يك انقلاب يا كشور رهبر عامل وحدت، همسويي، جهش ونوآوري وهدايت كلي و ضامن تداوم بقاء و سلامتي يك نهضت است، در مديريت نيز فراتر از امور جاريه مديريت نوع ويژگي و خصوصيت در مدير بايد وجود داشته باشد كه موجب وحدت و يكپارچگي كاركنان و هدايت كلي ايشان در جهت رشد و تعالي معنوي و اخلاقي آنها و بهره وري بيشتر سازمان گردد.

منظور از رهبري اين است كه فعاليت افراد براي رسيدن به هدف و مقصود هدايت شود. «هرگونه بحث درباره رهبريت اسلامي بايستي باعطف به رهنمودهاي كلي ارائه شده در اين زمينه توسط قرآن انجام پذيرد. اين رهنمودها پيشنهاد قرآن در

اسلاید 2 :

سمت و جهت است كه جامعه انساني بايد در پيش گيرد تا بتواند به آن هدف نهايي كه بخاطر آن خداوند جامعه بشري را خلقت نموده دست يابد.

از بررسي قرآن يك تصوير كلي درباره جامعه انساني پديد مي آيد و اين تصوير مستقيماً با مساله رهبريت در ارتباط است.

و ما آنها را ائمه (رهبران) قرارداديم تا مردم را با صبر و تحمل خود و اطمينان به وحي ما به امر ما هدايت نمايند. (آيه 24 سوره 32)

چيزيكه روش واصول كار را بعنوان يك گروه پشتيباني مي كند و آن اسلوب را بر گروه منطبق مي كند و بعنوان همكاري و همياري جلوه مي نمايد رهبري مي ناميم بيشترين بار مسئوليت اداري بر دوش روسا است كه هر كدام خود يك رهبر والگو بشمار مي روند و با اخلاق حسنه انجام وظيفه مي نمايند و اساس اين اخلاق حسنه عقل و احساس خير نسبت به ديگران داشته است مدير كسي است كه كار يك تيم و گروهي را هدايت مي كند تا كار بعنوان يك فعل واحد از همه آنها سربزند و به نتيجه فعال و قابل قبول برسد اين عمل از راه ارتباطات فعال با يكديگر صورت مي گيرد و نه از راه جاسوس بازي و اختلاف انگيزي بلكه راهي كه افكار و احساسات آنها را مفتوح نگهدارد و به حقوقشان نيز احترام گذاشته شود»

اسلاید 3 :

از اهداف عمده دين مبين اسلام ارشاد انسانهاست بنحوي كه جامعه خويش را بسازند رهبران الهي حاملان پيام هاي خداوند براي اين راهنماييها و هدايت ها هستند، قوانين و مقرراتي كه در جامعه بشري وجود دارد بوسيله اين هدايت و راهنمايي بايد پي ريزي شود و نهايتا به قوانيني تبديل شوند كه مبناي رابطه انسان با خدا را فراهم سازد. بنابراين حاكميت و رهبري اسلامي در واقع يك نوع دموكراسي مبتني بر وحي و قوانين الهي است و از آن دموكراسيهاي امروزي كه داعيه آزادي و نجات بشر را فقط در ظاهر دارند مجز است پس قانونگذار اصلي خداست و به جانشين هاي خود اختيار مي دهد كه قوانين تكميلي وضع كنند اما اعتبار اين قوانين به تطابق آنان با اصول و ضوابط تعيين شده از طريق وحي است.

نقش رهبري در زندگي انسانها

قبول زندگي جمعي در حيات انسانها نميتواند از مساله رهبري جدا باشد چرا كه براي مشخص كردن خط اصلي يك جمعيت، هميشه نياز به رهبر هدايت كننده است، اصولا پيمودن راه تكامل بدون استفاده از فرايدن رهبري ممكن و ميسر نيست و سر ارسال پيامبران و اوصياء  براي همين است . در علم عقايد و كلام نيز با استفاده از قاعده لطف و توجه به نقش رهبري در نظم جامعه و جلوگيري از انحرافات بعثت انبياء و لزوم وجود امام در هر زمان اثبات شده است به همان

اسلاید 4 :

اندازه كه يك رهبر الهي و عالم و صالح راه وصول انسان را به هدف نهايي آسان و سريع مي كند تن دادن به رهبر ائمه كفر و ضلال او را به پرتگاه بدبختي و شقاوت مي افكند. امام صادق عليه السلام مي فرمايد: «آلا تحمدون الله اذا كان يوم القيامه فرعا كل قومالي من يتولونه و دعانا الي رسول الله و فزعتم الينا فالي اين ترون يذهب بكم الي الجنه و رب الكعبه قالها ثلاثها آيا شما حمد و سپاس خدا را بجاي نمي آوريد؟ هنگاميكه روز قيامت مي شود خداوند هر گروهي را با كسي كه ولايت او را پذيرفته مي خواند، ما راه همراه پيامبر و شما را همراه ما فكر مي كنيد در اين حال شما را به كجا مي برند، به خداوند كعبه بسوي بهشت، امام عليه السلام سه بار اين جمله را تكرار كردند.

پيچيدگي عمل مديريت زماني بر مدير آشكار مي شود كه مدير عملاً به وظيفه هدايت و رهبري مي پردازددر اين كار او در درجه اول با افراد انساني سرو كار دارد خود نيز يكيك از آنهاست. برخورد افراد تحت تاثير عوامل پيچيده رواني- اجتماعي است مدير در تماس مستقيم با افراد و گروههاست، به زودي اين نكته روشن مي شود كه افراد بعنوان عامل اصلي كار تنها دربند اهداف سازماني نيستند بلكه خود نيز اهدافي دارند. براي راه بردن آنها در جهت هدف، تلاش هايي در جهت همسو كردن اهداف آنها با اهداف سازمان، تفهيم و تفاهم با آنها، ايجاد انگيزه در آنها و بالاخره در يك كلمه رهبري آنها ضرورت پيدا مي كند.

اسلاید 5 :

اهميت نقش رهبري در هدايت انسانها آنقدر حائز اهميت است كه امام باقر(ع) مي فرمايد: هر كس دينداري خداي عز و جلرا كند بوسيله عبادتيكه خود را در آن بزحمت افكند ولي امام و پيشواييكه خدا معين كرده باشد زحمتش نپذيرفته و خود او گمراه و سرگردان است و خداوند اعمال او را مغبوض و دشمن دارد. حكايت او حكايت گوسفندي است كه از چوپان و گله خود گم شده و تمام روز سرگردان مي رود و بر مي گردد. چون شب فرا رسد گله اي با شبان را بيند به آن سمت حركت كند و به آن فريفتهشود و شب را در خوابگاه آن گله بسر ببرد، هنگامي كه چوپان گله را حركت دهد گوسفند گمشده گله و چوپان را ناشناس بيند باز متحير و سرگردان در جستجوي شبان و گله خود باشد كه گوسفنداني را با چوپانش بيند، بسوي آن رود و به آن فريفته گردد، شبان او را صدا زند كه بيا و به گله خود پيوند كه تو سرگرداني و از چوپان و گله خود گم گشته اي پس ترسان و سرگردان و گمراه حركت كند و چوپاني كه بچراگاه رهبري كند و يا بجايش برگرداند نباشد، در همين اثناء گرگ گمشدن او را غنيمت شمرده و او را بخورد.

بيان مطلب فوق از قول امام عليه السلام بخوبي روشن مي سازد كه كسيكه امامي عادل از طرف خداي عزوجل نداشته باشد گم گشته و گمراه است و اگر در اين حال بميرد در گمراهي مرده است.

اسلاید 6 :

امام باقر عليه السلام مي فرمايد:« يخرج احدكم فراسخ فيطلب لنفسه دليلاً و انت بطرق السماء اجهل منك بطرق الارض فاطلب لنفسك دليلاً» امام مي فرمايد هر يك از شما كه خواهد چند فرسخي بپيمايد براي خود راهنمايي گيرد تو كه براههاي آسمان نادان تري تا به راههاي زمين پس براي خود راهنمايي طلب كن(و آن راهنما غير از اهل بيت پيامبر نباشد زيرا از آسمان وحي در خانه آنها نازل شده و راه بهشت و جهنم را آنان مي دانند.)

نقش رهبري در زندگي انسانها همان اهداف پيامبران و انبياء الهي را بيان مي دارد، انسانها را به خود آوردن تا ارزش زندگي خودي را بازيافته و شكل زندگي انساني را انتخاب كنند از طرف ديگر چون خداوند سبحان طبيعت را در خدمت انسانها قرارداده تا بهتر و بيشتر از آن بهره برداري كنند و در راه زندگي انساني سريعتر و صحيح تر  حركت نمايند لزوم رهبري در جهت ارشاد انسان از چگونگي استفاده از منابع و حيف و ميل نكردن آنها مشخص مي گردد اگر يكي از اهداف حكومت اسلامي منفور و محكوم دانستن جنگ وجدال و خونريزي و قتل و غارت و فحشا و فتنه و هرگونه زشتي است و لزوم مبارزه تا برچيده شدن كامل اين زشتي ها از صحنه زندگي انسانها مبارزه وجود دارد، اين امر متحقق نخواهد گرديد مگر با حضور و وجود رهبري شايسته و لايق.

اسلاید 7 :

در آيات شريفه قرآني بارها از مساله رهبري ذكر بميان آمده است از آن جمله خداوند متعال در آيه 71 سوره اسراء مي فرمايد :« يوم ندعوا كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرءون كتابهم و يظلمون فيتلا.» به يا آوريد روزيرا كه گروهي را با پيشوايشان مي خوانيم آنها كه نامه عملشان به دست راستشان است، آن را (باشادي و سرور) مي خوانند و سر سوزني به آنها ظلم نميشود. آيه فوق ابتدا به مسله رهبري و نقش آن در سرنوشت انسانها پرداخته مي فرمايد «روز قيامت هر گروهي را با امام و رهبرشان مي خوانيم،. يوم ندعوا كل اناس بامامهم» يعني آنها كه رهبري شيطان و ائمه ضلال و پيشوايان جبار و ستمگر را انتخاب كردند.

همراه آنان خواهند بود پيوند رهبري و پيروي در اين جهان بطور كامل در آن جهان منعكس مي شود و بر اساس آن گروههايي كه اهل نجات و عذابند مشخص مي شوند. البته بعضي مفسرين خواسته اند امام را در اينجا به معني پيامبران و بعضي به معني كتابهاي آسماني  و بعضي به معناي علما و دانشمندان تفسير كنند ولي روشن است كه اما در اينجا معني وسيعي دارد كه هر پيشوا و رهبري اعم از پيامبران ائمه هدي دانشمندان كتاب و سنت و همچنين ائمه كفر و ضلال را شامل مي شود.» به اين ترتيب هر كس در آنجا در خط همان رهبري قرار خواهد گرفت كه در اين جهان خط او را انتخاب كرده بود اين تعبير در عين اينكه يكي از اسباب

اسلاید 8 :

تكامل انسان را بيان مي كند هشداري است به همه افراد بشر كه در انتخاب رهبر فوق العاده دقيق و سخت گير باشند. و زمام فكر و برنامه خود را دست هر كس نسپارند سپس مي فرمايد: آنجام مردم دو دسته مي شوند «كساني كه نامه اعمالشان بدست راستشان داده مي شود، آنها با سرافرازي و افتخار و  خوشحالي و سرور نامه اعمالشان را مي خوانند و كوچكترين ظلم و ستمي به آنها نميشود (فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك يقرءون كتابهم و يظلمون فيتلا) در حديث معرفي كه از امام باقر عليه السلام نقل شده است هنگاميكه سخن از اركان اصلي اسلام بميان مياورد ولايت (رهبري) را پنجمين ركن معرفي مينمايد در حاليكه نماز كه معرف پيوند خلق با خالق است و حج كه جنبه هاي اجتماعي اسلام را بيان مي كند چهار ركن اصلي ديگر. سپس امام عليه السلام اضافه مي فرمايد: هيچ چيز به اندازه ولايت و رهبري اهميت ندارد خداوند متعال براي هر عصر و زماني رهبري براي هدايت و نجات انسانها قرار دارد. چرا كه حكمت او ايجاب مي كند، فرمان سعادت بدون ضامن اجرا نباشد اما مهم اين است كه مردم رهبرشان را بشناسند و در دام رهبران گمراه و مفسد گرفتار نشوند كه نجات از چنگالشان دشوار است.

خداوند متعال در آيه 51 سوره فرقان مي فرمايد: «و لو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا» اگر مي خواستيم در هر شهر و دياري پيامبري انذار كننده مبعوث مي كرديم ولي چنين نكرديم.

اسلاید 9 :

در جلد 15 تفسير نمونه قرآن به قلم جمعي از دانشمندان و نويسندگان اشاره به مبحثي تحت عنوان رهبري، وحدت رهبري شده است كه بدليل ارتباط با بحث رهبري  عيناً آن را نقل از كتاب مذكور يادآور مي شويم: در توضيح آيه 51 سوره فرقان:«اين مسلماً به خاطر آن است كه پيامبران رهبران امت ها هستند و تفرقه در مساله رهبري موجب تضعيف هر ملت، و هر امت است مخصوصاً درآنجا  كه سخن از خاتميت مطرح است و بايد رهبري تا پايان جهان تداوم يابد  اهميت تمركز و وحدت آن آشكار مي شود، رهبر واحد مي تواند تمام نيروها را متحد سازد و به آنها انسجام بخشد و وحدت و برنامه دهد و در حقيقت مساله رهبري انعكاسي است از حقيقت توحيد در اجتماع انساني كه نقطه مقابل آن شرك و تفرقه و نفق است اگر در آيه 24 سوره فاطر مي خوانيم:«وان من امه الا خلافيها نذير- هر امت پيامبر نذار كننده داشته» هيچگونه منافاتي با بحث فوق ندارد، زيرا سخن از امت است نه ازاهل هر شهر و ديار.

از مقام پيامبران و ائمه اطهار كه در سطوح بالا قرار دارند بگذاريم در رده هاي پايين نيز همين اصل حاكم است وملت هايي كه از نظر رهبري گرفتار تجزيه گرديده اندعلاوه بر ضعف و زبوني به تجزيه در ساير شئون نيز انجاميده است.»

رهبري يكي از مفاهيم بنيادي در نظام اسلامي است و بعنوان يك پايه استوار دين مطرح است. در حكومت اسلامي اين رهبر است كه بعنوان يك قوه محركه و

اسلاید 10 :

جهت دهنده كليه حركات و سكنات امت اسلامي نمود پيدا مي كند و آثار مثبته هدايت وي بوضوح و روشني در سرتاسر پيكره جامعه اسلامي مشهود و ملموس است. همانگونه حضرت علي عليه السلام مي فرمايد:

«والشهادات استظهاراً علي المجاهدات، و ترك الكذب تشريفاً للصدق و السلام اماناً من المخاوف و الامامه نظاماً للامه و الطاعه تعظيماً للامامه…»

خداوند واجب نمود شهادت را براي كمك خواستن بر انكار شده (تا بر اثر انكار حق كسي ضايع نشود) و دروغ نگفتن را براي نمايان ساختن بزرگي راستي و سلام و درود را براي ايمني و آسودگي از جاهاي ترس و امامت و پيشوايي را براي نظم و آرامش (كارهاي) مردم (زير امام و پيشواي توانا ستمگر را از ستمگري بازداشته و حق مظلوم و ستم كشيده با بستاند و كارها نظم و آرامش گيرد) و طاعت و پيروي (از امام) را براي بزرگ شمردن (مقام) امامت (چون از امامت بهره اي نميرسد مگر به پيروي مردم از او)

امام باقر عليه السلام يفرمايد:« قال الله تبارك وتعالي لا عذبن كل رعيه في الاسلام و اكت بولايه كل امام جائر ليس من الله و ان كانت الرعيه في اعمالها بره تقيه و لاعفون عن كل رعيه في الاسلام و انت بولايه كل امام عادل من الله و ان كانت الرعيه في انفسهامسيه. هر جمعيتي كه رهبر ستمگر را بپذيرد مورد غضب و عذاب من هستند، گرچه كارنامه آن مردم نيكو باشد و خودشان باتقوي باشند مورد عفو و

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید