دانلود پاورپوینت عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایذه در نیمه اول سال ۱۳۸۷

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایذه در نیمه اول سال ۱۳۸۷ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت عوامل مؤثر در کیفیت دوره های آموزشی و سطح رضایت کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ایذه در نیمه اول سال ۱۳۸۷ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

مقدمه:

lتربیت نیروی انسانی مورد نیاز جوامع در قالب آموزش های فنی و حرفه ای از اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مورد توجه بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت، به طوری که توسعه برنامه های آموزش فنی و حرفه ای، از اهداف ملی بیشتر کشورها شد و امروزه یکی از شاخص های موفقیت هر کشوری، توسعه آن در سه بخش صنعت، کشاورزی و خدمات می باشد. توسعه این بخش نیازمند تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد در زمینه های فنی و حرفه ای است.

اسلاید ۲ :

بیان مسئله:

lدربرگزاری دوره های فنی وحرفه ای نیازها وعلایق ورغبت های کار آموزان توجه نمی شود . فرآیند تربیت نیروی کار متضمن توجه به نیاز بازار کار ونیازمندیهای کارآموزان می باشند یک دوره آموزشی زمانی از اثر بخشی کافی برخوردار است که فرایند آن موجبات انگیزش ومشارکت کار آموزان را فراهم آورد.

اسلاید ۳ :

محدوده مطالعه:

lشش پارامتر محدوده مطالعه را تشکیل می دهد.در واقع این شش پارامتر، متغیرهای مستقل را تشکیل می دهند

l1-پارامتر فضای آموزشی ۲- تخصص مربیان،۳- مدیریت دوره،۴- محتوای استانداردهای آموزشی، ۵-فرایند یاددهی- یادگیری و۶- فرایند ارزشیابی تحصیلی

اسلاید ۴ :

اهمیت موضوع:

lآموزشهای فنی وحرفه ای یکی از ضرورت های جوامع وتوسعه نیروی انسانی محسوب می گردد. و از طریق توانمند کردن نیروی کار به رشد وبهروری از منابع به ویژه توسعه منابع انسانی می انجامد چنانچه بتوان رابطه سطح رضایت مندی کارآموزان را درمورد هریک از عوامل موثر در کیفیت دوره مورد شناسایی قرار دهیم یافته های آن می تواند مورد استفاده روسای مراکز وکارشناسان آموزش قرار گیرد.

اسلاید ۵ :

روش تحقیق :

دراین تحقیق رابطه بین میزان رضایت مندی کارآموزان نسبت به یک از عوامل ششگانه موثربرکیفیت آموزش مورد سنجش وبررسی قرار گیرد.

که این شرایط از تحقیق توصیفی همبستگی می باشد.

اسلاید ۶ :

روش جمع آوری اطلاعات :

پرسشنامه کار آموزان شامل ۳۶ سوال درقالب فرضیه های شش گانه تحقیق

فرم ثبت مشاهدات کارشناسان شامل ۳۶ سوال در قالب فرضیه های شش گانه تحقیق

بر اساس مقیاس طیف پتجگانه لیکرت

اسلاید ۷ :

جامعه آماری:

lگروه اول: کارآموزان دوره های آموزشی مراکز به تعداد ۶۵۸

l

lگروه دوم: کارشناسان (مربیان ومعاونان به تعداد ۴۸ نفر)

اسلاید ۸ :

lهدف کلی: شناسایی رابطه معنی دار بین عوامل ششگانه کیفیت دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و سطح رضایت مندی کارآموزان.

اسلاید ۹ :

lشناسایی رابطه بین کیفیت فضای آموزشی کارگاهی و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک.

lشناسایی رابطه بین میزان تخصص مربیان و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک.

lشناسایی رابطه بین کیفیت مدیریت دوره ها و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و
حرفه ای شهرستان اراک.

lشناسایی رابطه بین محتوای استانداردهای آموزشی و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک.

lشناسایی رابطه بین کیفیت یاددهی- یادگیری دوره ها و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک.

lشناسایی رابطه بین کیفیت ارزشیابی تحصیلی دوره ها و سطح رضایتمندی کارآموزان فنی و حرفه ای شهرستان اراک

اسلاید ۱۰ :

شرح برخی واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در تحقیق
کیفیت فضای آموزشی:

lفضای آموزشی عبارت است از مکانی که در آن  شرایط لازم و کافی برای تربیت نیروی کار (کارآموزان) در زمینه فنی و حرفه ای وجود داشته باشد. منظور از کیفیت فضای آموزشی وجود ملاک ها و استانداردهای اعلام شده از طرف سازمان فنی و حرفه ای کشور می باشد که در آن حداقل های لازم برای مهارت آموزی را تعریف نموده است مانند نور، سرمایش، گرمایش، سرانه فضا، فقدان آلودگی صوتی (بازرگان، ۶۲:۱۳۸۳).

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد