بخشی از مقاله

اهداف و چشم انداز HSE در گروه صنعتی ایران خودرو

 

چکیده

توجه روز افزون به حفظ محیط زیست ، افزایش شرایط ایمنی وبهداشت شغلی کارکنان از طریق برقراری قوانین و ضوابط ملی/منطقه ای/بین المللی و همچنین افزایش سطح آگاهی ، انتظارات و الزامات طرف های ذینفع نسبت به توسعه پایدار باعث ایجاد تحرک و انگیزه در سازمان ها در برقراری سیستم های مدیریت HSE شده است.

با توجه به اینکه شرکت ایران خودرو بعنوان بزرگترین شرکت خودرو سازی در خاور میانه محسوب می شود مدیریت ارشد این شرکت استقرار سیستم های مدیریتی به خصوص HSE را از ابتـدا سـرلوحه برنامـه هـای خود قرار داده و خط مشی ایمنی ، بهداشت و زیست محیطی را در کل شرکت جاری نمـوده اسـت.در بـین این معاونت ها ، اولین معاونتی که استقرار سیستم های HSE را برقرار نمـوده و موفـق بـه اخـذ گواهینامـه های ISO14001,OHSAS18001 شده ،ّ معاونت خودرو سواری می باشد. لذا در این مقاله سعی شده است تا فعالیت های انجام شده در خصوص HSE درایران خودرو طی سال های ۱۸۳۱ تاکنون بطور اجمال بیـان گردد.

کلمات کلیدیایران:TUVخودرو-. .HSE , RW


مقدمه

بزرگترین ارزش برای ایران خودرو ارتقا کیفیت زندگی کارکنان ، تکیه بر آنها بعنوان منبع تفکر و احترام بـه انسانهاست.ایران خودرو امروز به آن سطح از نبوغ دست یافته که درک نماید . توسعه صنعتی فقط بـا منـابع انسانی میسر است . در واقع لازمه جهانی شدن توسعه است و مهمترین ابـزار توسـعه ، انـسان هـای توسـعه یافته اند. سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشتی شـغلی ( OHSAS 18001) و مـدیریت زیـست محیطـی ( ISO 14001) به یقین از کارامد ترین شیوه ها و فنونی هستند که با فـراهم آوردن محـیط کـاری ایمـن و سالم نقش موثری در ارتقای سلامت منابع انسانی به عنـوان مهمتـرین ابـزار توسـعه سـازمان دارد.در حـال حاضر ایران خودرو با در اختیار داشتن ۰۷ درصد از سهم تولید و بازار خودرو، بزرگترین تولیدکننده خـودرو کشور به شمار میرود.

معاونت اجرایی خودرو سواری شرکت ایران خودرو مشتمل بر ۹ مدیریت و حدود ۰۰۰۴۱ نفر پرسنل در سـه شیفت کاری ، بزرگترین بخش شرکت ایران خودرو محسوب می شود.
تولید انواع خودرو های سواری از قبیل : سمند ، گروه سواری پـژو.....( ۵۰۴،۶۰۲،پـارس و ) ، وانـت در طـی فرایند های مختلف برش و پرس ، بدنه سازی ، رنگ و مونتاﮊ ، عمده ترین فعالیت این معاونت محسوب مـی گردد.

در سال ۲۸۳۱ معاونت اجرایی خودرو سواری شرکت ایران خـودرو بـا نظـارت و همکـاری مـستمر مـدیریت پیشگیری درمان ورفاه ایران خودرو ، موفق به اخذ گواهینامـه سیـستم مـدیریت ایمنـی و بهداشـت شـغلی ( OHSAS 18001) و گواهینامه مدیریت زیست محیطی (ISO 14001) برای خودروهای سواری گروه پژو و سمند از شرکتRW.TUV آلمان گردید.

برقراری سیستم های یکپارچه مدیریتی مذکور در سایه تلاش و مـشارکت بخـش هـای مختلـف تولیـدی و پشتیبانی محقق گردید که در این خصوص لازم است بطور اجمالی روند فعالیت های انجام شده و نیز آرمان این معاونت در جهت استمرار و تحقق بهینه این موضوعات اشاره شود.

روش تحقیق

در این روش تمامی موارد مربوط به شکل گیری و استقرار سیستم های HSE به تفصیل بیان می گـردد کـه شامل موارد ذیل می باشد.
الف - سازمان دهی کمیته های یکپارچه ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و ارگونـومی در سـطح واحدهای تولیدی و پشتیبانی

معاونت خودرو سواری به لحاظ وسعت عملکرد و شـرح فعالیـت هـای در حـال اجـرای خـود از سـال ۰۸۳۱ مبادرت به تشکیل کمیته های ایمنی و بهداشت شغلی ، محیط زیست و ارگونومی نمود.ایـن سـازمان دهـی به لحاظ نیاز به بهبود روش ها بصورت اصولی در مهر ماه ۲۸۳۱ مجددا بازنگری و تدوین سـاختار جـدی بـا بکار گیری روش های جدید گردید. این کمیتـه هـا مرکـب از ریـیس کـل ، مـسوولین و کارشناسـان فنـی واحدهای عملیاتی و تولیدی به همراه نمایندگان ایمنی ، بهداشت و محیط زیست اداره کل پیـشگیری مـی باشند.

تشکیل جلسات کارشناسی مستمر ، ارزیابی و تجزیه و تحلیل حوادث ، اجرای برنامه های HSE ، شناسـایی و ارزیابی ریسک ها و جنبه های مرتبط با HSE ، پیگیری و رفـع عوامـل بـالقوه و بالفعـل ، هرگونـه عـدم انطباق به منظور پایش مناسب برنامه های HSE ، از جمله فعالیت هـای ایـن کمیتـه هاسـت کـه در شـرح وظایف این کمیته ها به آن تصریح شده است .شایان ذکر است در معاونت خودرو سواری تعـداد ۳۱ کمیتـه در حال فعالیت می باشند.

ب- تشکیل کمیته عالی HSE

این کمیته که متشکل از مـدیران ارشـد معاونـت خـودرو سـواری و مـدیریت پـدر مـی باشـند ،کـه حـسن اجرایی HSE را نظارت می نمایند.
ج- تشکیل کمیته راهبری HSE

این کمیته که متشکل از روسای کمیته های یکپارچه و نمایندگان ۱۱ واحد پـشتیبانی مـی باشـدکه کلیـه عملیات اجرایی را طراحی ، برنامه ریزی و پیگیری می نماید.
چ- تشکیل کمیته های تخصصی ( حفاظت شنوایی - سیستم تنفسی - ارگونومی )

به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل مستمر داده های ناشی از ارزیابی بهداشتی ، ایمنـی و زیـست محیطـی ، کمیته های متشکل از کارشناسان و متخصصان مجرب در زمینه هـای مزبـور تـشکیل شـده اسـت. در ایـن راستا از تجارب و نقطه نظرات صاحبنظران بهداشت حرفه ای و پزشکی در دانشگاه ها و مجامع علمی معتبر کشور نیز استفاده و بهره گیری می شود.

س- آموزش و فرهنگ سازی

یکی از عمده ترین اقدامات و فعالیت های انجام شده در این راستا ، آموزش مناسب همراه با درک و بیـنش همکاران از مفاهیم سیستم های مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی و محیط زیـست مـی باشـد.بـدین منظـور سعی بر آن شده در تماس سطوح شغلی آموزش های کاربردی و مناسب در زمینه های مختلفHSE برگـزار شود.

-تهیه وتوزیع جزوات آموزشی ، پوسترها ، بروشورهای مختلف در زمینه HSE

- تهیه و توزیع ویژه نامه ( هفته نامه ) ایمنی ، بهداشت و محیط زیست در سطح همکاران کـه ایـن اقـدام ، یکی از موثرترین و مهمترین و مهمترین فعالیت های فرهنگی انجام شده در راستای این پروﮊه است کـه بـا استقبال کم نظیر همکاران مختلف ( تولیدی و پشتیبانی ) مواجه شده است.

- برگزاری سمینارهای مختلف در زمینه های ایمنی ، بهداشت و محیط زیست.

ش- مستند سازی و تدوین روش ها و دستورالعمل های اجرایی :

شاید به جرات بتوان یکی از نقاط قوت فعالیت های انجام شده در راستای این پـروﮊه را تـدوین فعالیـت هـا وامور در قالب روش ها و دستورالعمل های اجرایی عنوان کرد.
مستندات سیستم های مدیریتی ایمنی ، بهداشت و محـیط زیـست شـامل نظامنامـه ، روش هـای اجرایـی سیستم ، دستورالعمل ها،ارزیابی مخاطرات ایمنی،بهداشت ومحیط زیست ، سوابق و اطلاعات می باشند کـه بر اساس قوانین و الزامات ملی و بین المللی تدوین شده اند . تمـامی مـستندات در سـستم مکـانیزه توزیـع مدارک موسوم به RASTER- X نگهداری و کنترل می شود. این مـستندات بطـور مناسـب بـه روز آوری و بازنگری شده و در اختیار بهره برداران قرار میگیرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید