مقاله بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی گردشگری روستایی( مطالعه موردی: سیستان )

word قابل ویرایش
11 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
امروزه صنعت گردشگری فراتر از یک صنعت ، پدیده ای با ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است . پیش بینی میشود در سالهای آینده گردشگری به لحاظ درآمد در راس صنایع موجود دنیا و به لحاظ اهمیت بزرگترین بخش تجارت بین الملل را به خود اختصاص دهد. با این حال ، اگر صنعت توریسم بدون ملاحظه به عوامل منفی تاثیر گذار آن توسعه یابد، می – تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری در ابعاد متفاوت بر جامعه وارد آورد. چرا که گردشگری در بستر محیط جغرافیایی صورت میگیرد که متشکل از محیط طبیعی و محیط فرهنگی و اجتماعی است . هریک از این دو محیط متشکل از محیط طبیعی از عواملی هستند که به نوعی بر گردشگری تاثیر گذار است و از آن تاثیر میپذیرند. گردشگری میتواند اثرات متفاوت و قال توجهی در منطقه گردشگر پذیر بر جای بگذارد. این اثرات میتواند اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و زیست محیطی باشند. با توجه به پیچیدگی و همچنین گستردگی فعالیت های گردشگر ی اثرات ناشی از آن ابعاد به هم پیوسته ی بسیاری دارند که باید اثرات گردشگری به آن توجه شود. امروزه گردشگری به قدری در توسعه ی اقتصادی- اجتماعی کشورها اهمیت یافته است که اقتصاددانان ، آن را صادرات نامرئی نام نهادند و ا آن به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند.
اهمیت این صنعت و نقش آن در توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی باعث شده است تا بسیاری از مدیران و برنامه ریزان محلی، منطقه ای و ملی برای گسترش آن رنامه ریزی وتلاش نمایند. گردشگر ی روستایی، منبع با ارزش اشتغال زایی و ایجاد درآمد است و میتواند وسیله ی مهمی برای توسعه ی اجتماعی- اقتصادی جوامع روستایی باشد و در بسیاری از کشورها با سیاست های کشاورزی در ارتباط است . گردشگری روستایی، از یک سو میتواند اشتغال ایجاد کند و از دیگر سو، قادر است اقتصاد محلی را از جلوه بیندازدو کیفیت زندگی و محیط زیست جوامع محلی را پایین بیاورد.همانطور که میدانید سیستان از لحاظ گردشگری وابسته به عوامل اقتصادی و اجتماعی است چرا که ورد گردشگر به این منطقه باعث میشود که از لحاظ اقتصادی تاحدودی ایجاد درآمد کند و از لحاظ اجتماعی باعث میشود، تبادلات فرهنگی ایجاد شود، این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است و از روش کتابخانه ای و اسنادی استفاده شده است و درآخر پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است .
کلمات کلیدی: گردشگری، ابعاد اقتصادی – اجتماعی، سیستان
مقدمه
گردشگری روستایی، نیز جزئی از صنعت گردشگری است که میتواند با برنامه ریزی اصولی و مناسب و شناسایی مزیت ها و محدودیت های گردشگری روستایی، در توسعه ی این مناطق و در نتیجه ، در توسعه ملی و تنوع بخشی به اقتصاد ملی، نقش موثر بر عهده داشته باشد. امروزه ، گردشگری در مناطق روستایی و دور افتاده اهمیتی ویژه یافته و وسیله ای برای رفاه جامعه تلقی میشود و با توجه به این که صنایع سنتی روستایی اغلب در حال زوال و نابودی هستند، گردشگری میتواند به عنوان یک ابزار پیشرفت برای بسیاری از روستاها و مکمل صنایع سنتی روستاها عمل کند. با گسترش روزافزون مهاجرت های روستایی، کاهش درآمد خانوارهای روستایی و افول کشاورزی در روستا، نیاز روزافزون به فعالیتی جایگزین و در عین حال مکمل برای کشاورزی در نواحی روستایی احساس میشود تا به منظور توسعه پایدار روستایی، امکان بهره مندی روستاییان به معیشت پایدار فراهم آید که این خود بهبود کیفیت زندگی و رضایت مندی روستاییان را به همراه دارد، از سوی دیگر، برنامه ریزی توسعه ی روستایی نیازمند فرآیند ارزیابی و بازنگری در حوزه ی اندیشه ی انتقادی توسعه روستایی است تا امکان شکل گیری بهترین راهکارها برای توسعه پایدار روستای فراهم شود. با توجه به ویژگی بارز گردشگری روستایی به مثابه ی یکی از مردمی ترین اشکال گردشگری، میتوان انتظار داشت که این صنعت از یک سو، به رشد اقتصادی و تنوع فعالیت های روستایی و از سوی دیگر، با جذب مازاد نیروی انسانی، به ایجاد اشتغال و درآمد زدایی برای ساکنان روستاها کمک کند و بدین ترتیب ، فرصتی برای توسعه ی همه جانبه قلمداد شود(سامیان ، بلالی، ١٣٩٢، ١۶٢).
معرفی منطقه مورد مطالعه سیستان
سیستان ، جلگه ای است وسیع و نسبتا هموار که بزرگ ترین و شرقی ترین جلگه مسدود فلات ایران محسوب می شود. این جلگه گرچه از نظر جغرافیایی جزو فلات ایران است ولی از نظر سیاسی امروزه ، بخش بزرگتر آن در افغانستان و بخش کوچکی نیز در پاکستان است و تنها ٣۶ هزار کیلومتر آن متعلق به ایران است . سیستان در منتهی الیه مرز شرقی کشور، در مختصات بین ٣٠ درجه و ١٨ دقیقه تا ٣١ درجه و ٢٠ دقیقه عرض شمالی و ۶١ درجه و ١٠ دقیقه تا ۶١ درجه و ۵٠دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار دارد. حد شرقی آن در امتداد رود مرزی هیرمند، مرز ایران و افغانستان است و به این ترتیب از شمال و شرق به افغانستان و از جنوب به زاهدان محدود می شود. از غرب کوهپایه های چهل دختران و کوه پلنگان که در جنوب توده کوهستانی بیرجند قرار دارد با ارتفاع ١۵٠٠ تا ٢٠٠٠ متر تقریبا موازی با خطوط نصف النهار و دقیقا در جهت شمال ، شمال غرب به سمت جنوب شرق به عموان مرز طبیعی، سستان را از کویر لوت جدا می کند(ابراهیمی، ٢٨،١٣٨٩).
گردشگری
گردشگری در نواحی روستایی یک پدید ه جدیدی نیست (۶۶٠ :٢٠٠٧ ,Scot). گردشگری عبارتست از هر آنچه به گردشگران و خدمات مرتبط با آنان مربوط میشود. بر اساس این تعریف گردشگری به مجموعه فعالیت هایی اطلاق میشود که در فرآیند جذب و میهمان داری بین گردشگران ، سازمان های مسافرتی، دولت های مبدأ، دولت های میزبان و مردم محلی برقرار میشود (سراسکانرود و نوربخش ، ١٨٣١ : ۵۵). گردشگری روستایی تقاضای رو به رشدی را در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوجود میآورد. این پدیده اثرات مثبت و منفی متنوعی بر محیط روستا میگذارد. به عبارت دیگر، بسیاری مطالعات نشان داده اند که چگونه توریسم روستایی این توان را دارد که به عنوان ابزاری مؤثر برای رشد اقتصادی در زمان و مکانی که کشاورزی نمیتواند به مدت طولانی تنها منبع معیشتی، باشد، موثر واقع شود (۵٨ :٢٠٠۶ ,JONAS).
گردشگری به مفهوم کنونی پدیده ای جدید می باشد که اشکال اولیه آن با گسترش وسایل نقلیه شخصی و موتوری در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد و به ویژه با توسعه خطوط هوایی از سال ١٩۴۵ به بعد گسترش یافت -٢٠٠۶٢٨٠,Davenport) (٢٩٢. گردشگری سیر و سیاحت در ایران نیز از دیرباز رونق داشته است . آمد و شد خاورشناسان ، وجود کاروانسراها ، چاپارخانه های قدیمی و راههای گسترده در دوره ، هخامنشیان دلیلی بر این مدعاست (جهانیان ،١٣٨٨.١١).
گردشگری روستایی
توریسم روستای یک اصطلاح جامعی است که در بردارنده مفاهیم گوناگونی مانند گردشگری در طبیعت (اکوتوریسم ) ، گردشگری کشاورزی (اگروتوریسم ) ، گردشگری تاریخی ، فرهنگی ، هنری و… می باشد و به دلیل همین اشکال متعدد و متنوع ارائه تعریفی جامع و کامل آن دشوار است (قزلباش .٣.١٣٨٨) . اداره امور کار امریکا : در زمینه گردشگری روستایی تعریف زیر را ارائه داده است . بازدید از مکانی غیر از مکان معمول کار و زندگی خود خارج ازط محدوده استاندارد آماری شهری است . در زمانی که فعالیت کاری در منطقه مورد نظر انجام شود که هدف چنین بازدیدی ممکن است تحقیق ، درمان ، مذهب و… باشد (افتخاری وهمکار،۵.١٣٨١). مورفی معتقد است

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 11 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد