مقاله تأثیر تمرین ایروبیک موزون بر سطوح سرمی امنتین ١ و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی در زنان چاق

word قابل ویرایش
14 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده
مقدمه : امنتین ١ آدیپوکین شناخته شدهای است که اغلب از بافت چربی احشایی ترشح می شود. سطوح امنتین ١ با چاقی رابط ه معکوس دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین ایروبیک موزون بر سطوح سرمی امنتین ١ و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی زنان چاق بود.
روشها: ٣۲ زن چاق با میانگین سنی ۸.۲٣±٣٧.۹۴ سال و نمایه توده بدنی ٣.۵۴±٣۲.٣۴ کیلوگرم بر متر مربع به طور داوطلبانه انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه تجربی و گروه کنترل قرار گرفتند. آزمودنی ها در گروه تجربی با شدت ۸٠٧٠ درصد ضربان قلب بیشینه ، هر جلسه به مدت ۶٠۴۵ دقیقه ، سه روز در هفته ، به مدت ۸ هفته به تمرین پرداختند. گروه کنترل در هیچ گونه برنامه ورزشی شرکت نکرد. قبل و بعد از تمرین مقادیر امنتین ١ سرم، وزن ، نمایه توده بدن (BMI) و نسبت دور کمر به باسن (WHR) محاسبه شد. دادههای حاصل با استفاده از آزمون های شاپیرو ویلک ، لون ، t وابسته و تحلیل کوواریانس(ANCOVA ) ر سطح معناداری ٠٠۵>α یا ٠٠١>α تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها:۸ هفته تمرین ایروبیک در گروه تجربی ، با افزایش معنادار سطوح امنتین ١ و کاهش معنادار وزن و BMI همراه بود در حالی که در WHR تغییر معناداری مشاهده نشد بررسی های بین گروهی نیز حاکی از افزایش معنادار در مقادیر امنتین ١ و کاهش معنادار در مقادیر وزن و BMI در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بود
نتیجه گیری : به نظر می رسد که تمرین ایروبیک موزون با افزایش امنتین ١ و کاهش عوامل وابسته به چاقی نقش موثری در سلامت قلب و عروق و بهبود اختلالات مرتبط با چاقی در زنان چاق دارد.
واژگان کلیدی : امنتین ١، تمرین ایروبیک ، چاقی

مقدمه
چاقی وضعیت پاتولوژیک مزمنی است که عامل خط رزایی برای بسیاری از بیماریها شامل سندرم متابولیک ، دیابت نوع دو و بیماریهای قلبی عروقی به شمار می آید [٣١].
شیوع چاقی در حال افزایش است و براساس پیش بینی ها، تعداد افراد مبتلا به چاقی در جهان تا سال ۲٠۲۵ به حدود ٣٠٠ میلیون نفر خواهد رسید [۴]. چاقی نه تنها با توسعه بافت آدیپوز همراه است بلکه با نقصان عملکردهای مختلف این بافت مثل التهاب مزمن با درجه پایین و هایپوکسی نیز مرتبط است [۵]. بافت چربی تنها یک بافت ذخیره کننده چربی و انرژی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان یکی از غدد درون ریز فعال، چندین سایتوکین کنشگرا به نام آدیپوکین ها١ تولید می کند که با بیان و ترشح آن ها بسیاری از اعمال فیزیولوژیکی نظیر ایمنی ، التهاب و هموستاز انرژی را کنترل می کند [۶]. از این رو عدم تعادل در تولید و ترشح این آدیپوکین ها ممکن است باعث توسعه اختلالات متابولیکی و عروقی ناشی از چاقی شود [٧].
آدیپوکین های مختلفی وجود دارد که از جمله می توان به ، فاکتور نکروز دهنده آلفا α TNF اینترلوکین ۶ ، رزیستین ، آدیپونکتین ، آپلین ، واسپین ، امنتین اشاره کرد [۸].
امنتین ، به عنوان یک آدیپوکینی است که از بافت چربی احشایی ترشح می شود که توسط Yang و همکاران در سال ۲٠٠٣ کشف شد [۹]. امنتین به دو صورت امنتین ١ و امنتین ۲ یافت شده است [١٠ ،۲]. امنتین ١ با وزن مولکولی ٣۴ کیلودالتون ، دارای ٣١٣ اسید آمینه ، شکل عمده امنتین در پلاسمای خون انسان است [١٣ ،١٠]. این آدیپوکین نقش مهمی در متابولیسم کربوهیدراتها، چربی ها، چاقی ، بیماریهای قلبی عروقی مرتبط با چاقی ، مقاومت به انسولین ، دیابت نوع یک و دو، پوکی استخوان ، التهاب مزمن روده، بیماری کرون ، سندرم متابولیک ، کنترل چربی خون و کنترل فشار خون دارد [١١ ،١]. یافته ها نشان می دهد که امنتین ١ با چاقی رابط ه معکوس دارد [١۴].
مط العات اخیر نشان دادند سطوح در گردش امنتین ١ در چاقی و اختلالات در رابط ه با چاقی مانند مقاومت به انسولین ، سندرم متابولیک ، دیابت و سندرم تخمدان پلی کیستیک ۹١ کاهش می یابد [١۵ ،٧ ،۲]. یکی از شاخص های مهم آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی ، اجزای آنتروپومتریکی ١٠ است که با اندازه گیری درصد چربی بدن ، BMI، وزن و WHR بررسی می شود که به عنوان عوامل وابسته به چاقی شناخته شدهاند [١۶].
شاخص های آنتروپومتریکی و آمادگی جسمانی ضمن ارتباط با یکدیگر می توانند بر سطوح امنتین ١ موثر باشند [١٧]. همچنین مطالعات نشان دادهاند که همبستگی ۱۱ معکوس مقادیر امنتین ١ با نمایه توده بدن (BMI) و دور کمر و همبستگی مثبت آن با سطوح آدیپونکتین و HDLC گزارش شده است [١٧ ،۹]. رژیم غذایی نامناسب و عدم فعالیت بدنی از مهم ترین عوامل اضافه وزن و چاقی است که خود از مهم ترین عوامل زمینه ساز بیماریهای غیرواگیردار محسوب می شوند [١۸]. نتایج برخی از مط العات حاکی از آن است که شرکت در فعالیت های ورزشی به ویژه فعالیت های هوازی و به کارگیری عوامل تغذیه ای جهت کنترل وزن بدن می تواند شیوه مناسبی برای پیشگیری از بیماریهای ناشی از چاقی و قلبی عروقی باشد [١۹]. عوامل مختلفی از جمله فعالیت ورزشی روی ترشح آدیپوکین ها تاثیر می گذارند که پاسخ هر آدیپوکاین ، به طور مجزا به شدت ، مدت و نوع فعالیت ورزشی بستگی دارد [۲٠]. در این خصوص با توجه به نقش مط لوب تمرینات ورزشی در پیشگیری و کاهش بیماری های قلبی عروقی و چاقی ، پژوهشگران تاثیر شیوههای مختلف تمرینات ورزشی را بر امنتین ١ مورد بررسی قرار دادهاند.
Saremi و همکاران (۲٠١٠) گزارش کردند که تمرین هوازی موجب بهبود در عوامل خط رزای قلبی متابولیکی در آزمودنی های چاق شده بود و این بهبود با افزایش در غلظت های امنتین ١ همراه بود [۲١]. همچنین نمازی زاده و همکاران (١٣۹٣) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند هفته تمرین هوازی سطوح امنتین ١ را در زنان سالمند اضافه وزن و چاق به طور معناداری افزایش داد [۲۲]. در پژوهشی دیگر امینی لاری و همکاران (۱۳۹۳)مشاهده کردند با انجام ١۲ هفته فعالیت هوازی در زنان مسن چاق مبتلا به دیابت نوع دو تغییر معناداری در میزان امنتین رخ نمی دهد [۲٣]. فتحی و همکاران (۱۳۹۳)نیز عدم تغییر سطوح امنتین ١ را پس از ۸ هفته تمرین مقاومتی در زنان چاق و دارای اضافه وزن نشان دادند [١۴]. تمرینات ایروبیک موزون با توجه به ویژگی های خاص آن که عبارتاند از اجرای تمرینات ورزشی با موسیقی موزون ، شادابی و نشاط خاصی به همراه دارد و در بهبود سلامت جسم و روان مفید می باشد. تمرینات ایروبیک یک سری حرکات ریتمیک و متناوب عضلانی است که ضربان قلب وتنفس را در مدت زمان خاصی بالا می برند و در قالب معین در سیستم هوازی انجام می گیرد. هدف تمرینات ایروبیک ، رسیدن به یک تعادل جسمانی ، بالا بردن درصد سلامتی و داشتن روحیه خوب است . البته تنها راه اثرگذاری آن ، تمرینات منظم و مداوم می باشد. امروزه در کشور ما تمرینات ایروبیک موزون مورد توجه ویژه بانوان قرار گرفته است چون به غیر از جذابیت بالا، به تقویت سیستم قلبی عروقی و تناسب اندام نیز کمک شایانی می کند [۲۴]. از آن جا که در دهه اخیر علاقه زیادی به مط العاتی که هدف آن ها جلوگیری یا کم کردن اثرات تجمع بافت چرب و تعدیل سطوح آدیپوکین ها است به وجود آمده است و همچنین با توجه به نگرانی ها در مورد شیوع چاقی و اضافه وزن ، ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل و کاهش وزن از راه انجام تمرینات ورزشی به خصوص در زنان چاق بسیار حائز اهمیت است تا گام موثری در پیشگیری و کنترل چاقی برداشته شود. علاوه بر این ، طبق بررسی های انجام گرفته پژوهش های اندکی در مورد تاثیر ورزش و فعالیت بدنی به ویژه تمرین ایروبیک بر سطوح امنتین ١ وجود دارد و بیشتر از تمرین های استقامتی و مقاومتی استفاده شده است و همچنین اندک پژوهش موجود در این زمینه به نتایج متناقضی دست یافتند. بنابراین ، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخ به این سوال است که آیا ۸ هفته تمرین ایروبیک موزون بر مقادیر پلاسمایی امنتین ١ و برخی متغیرهای آنتروپومتریکی زنان چاق تاثیر معناداری دارد؟
روشها
روش پژوهش حاضر، نیمه تجربی و طرح پژوهش شامل پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل و یک گروه تجربی می باشد. در ابتدا با نصب اعلامیه های فراخوان در شهرستان زاهدان ، از زنان چاق شهرستان زاهدان که تمایل به اجرای تمرینات ورزشی جهت تعدیل وزن و بهبود وضعیت فیزیولوژیک خود داشتند ثبت نام به عمل آمد.
براساس شرایط اولیه شرکت در پژوهش ، ٣۴ نفر از زنان چاق دارای دامنه سنی ۴۵۲۵ سال و BMI ٣۵٣٠ کیلوگرم بر متر مربع انتخاب شدند. سپس بعد از توضیح روش کار، از آزمودنی ها جهت شرکت در پژوهش ، رضایت نامه کتبی اخذ گردید و با توجه به پرسشنامه پزشکی و پرسشنامه آمادگی برای شروع فعالیت ورزشی از افرادی که سابقه بیماری، چرخه قاعدگی نامنظم ، مصرف دارو، سیگار و همچنین فعالیت ورزشی منظم در ۶ ماه قبل داشتند، صرف نظر شد و براساس اطلاعات به دست آمده نمونه آماری در ابتدای پژوهش همگن شدند. سپس آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه کنترل )١۵=n( و گروه تجربی )١٧=n( تقسیم شدند. در طول مدت دوره تمرین ، از آزمودنی ها خواسته شد تا از انجام سایر فعالیت های ورزشی پرهیز کنند و از یک نوع رژیم غذایی که توسط متخصص تغذیه ورزشی طراحی شده بود، استفاده کنند. به آزمودنی ها توصیه شد در طول اجرای پژوهش ، رژیم غذایی خود را کنترل کنند و از تغییر رژیم غذایی بپرهیزند.
سنجش های آنتروپومتریکی
جهت اندازهگیری شاخص های آنتروپومتریکی ابتدا وزن با حداقل لباس و بدون کفش با ترازوی دیجیتالی )با دقت ٠.١( و قد آزمودنی ها با استفاده از قد سنج دیواری )با دقت ٠.۵ سحاسبه شد. نسبت دور کمر به دور باسن WHR به وسیله متر نواری غیر قابل ارتجاع و بدون تحمل هر گونه فشاری بر بدن فرد و با دقت ١ سانتی متر با اندازهگیری محیط کمر در باریک ترین ناحیه بین دندهای تا تاج خاصره وتقسیم آن به اندازه محیط لگن در بزرگترین قسمت برآمدگی سرینی حاصل شد [۲۵]. تمامی اندازهگیریها یک مرحله قبل از شروع تمرین و مرحله دیگر بعد از اتمام دوره تمرین انجام شد.
برنامه تمرینی: گروه تجربی به مدت هشت هفته هر هفته سه جلسه و هر جلسه ۴۵ دقیقه )به تدریج زمان جلسات به ۶٠ دقیقه افزایش یافت ، به این ترتیب که طی هر هفته ، ۲دقیقه به زمان تمرین اصلی که تمرینات ایروبیک موزون با فشار بالا بود، اضافه شد( با شدت ٧٠ تا ۸٠ درصد ضربان قلب بیشینه به تمرین هوازی پرداختند [۲۶]. تمرین شامل دویدن آهسته و حرکات ایروبیک با فشار پایین Low) (impact و حرکات ایروبیک با فشار بالا (Highimpact)
بود، به این ترتیب که در هر جلسه ابتدا آزمودنی ها به وسیله حرکات کششی ، دویدن آهسته و اجرای حرکات ایروبیک با فشار پایین به مدت ١۵ دقیقه گرم کردند، سپس به مدت ۲٠ دقیقه به عنوان تمرین اصلی ، با شدت ۸٠٧٠ درصد ضربان قلب بیشینه به وسیله حرکات ایروبیک موزون با فشار بالا به تمرین پرداختند و در انتها ١٠ دقیقه سرد کردن اجرا شد. برای تعیین شدت تمرین ، ضربان قلب بیشینه از رابط ه )سن ۲۲٠( محاسبه گردید [۲٧]. شدت تمرین در هر جلسه با ضربان سنج پولار مدل F92TI ساخت کشور فنلاند کنترل شد. برای اطمینان از صحیح بودن شدت تمرینات، به طور تصادفی در هر جلسه برای تعدادی از آزمودنی ها، ساعت و پولار ضربان سنج بسته می شد. گروه کنترل در طول مدت پژوهش ، در هیچ برنامه تمرین ورزشی شرکت نکرد.
اندازهگیری متغیر بیوشیمیایی: برای کنترل عادت ماهیانه آزمودنی ها، خونگیری در دو مرحله و به فاصله یک هفته انجام شد. زمان شروع تمرینات نیز در دو مرحله و به فاصله یک هفته بود. به طوریکه تمامی افراد در فاز لوتئال دوره ماهیانه خود بودند.
برای اندازهگیری متغیرهای بیوشیمیایی ، در شرایط ١۲ ساعت ناشتایی ۴۸ ساعت پیش از شروع برنامه تمرینی و ۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین از ورید آنتی کوبیتال، مقدار ١٠ میلی لیتر خون توسط متخصص علوم آزمایشگاهی گرفته شد. همه نمونه گیریها در شرایط یکسان ، ساعت ۸ تا ١٠ صبح انجام شد. نمونه های خونی پس از سانتریفیوژ و جدا کردن سرم در دمای ۲٠ درجه سانتی گراد نگه داری شدند تا همراه با نمونه های خونی پس آزمون ، تحلیل شوند. سطوح سرمی امنتین ١ به روش الایزای ساندویجی و با استفاده از کیت انسانی Eastbiopharm با حساسیت ١.٠٣ نانوگرم بر میلی لیتر ساخت کشور چین آمریکا اندازهگیری شد. به منظور بررسی طبیعی بودن توزیع دادهها از آزمون شاپیرو ویلک و جهت بررسی همگنی واریانس دو گروه از آزمون لون استفاده شد. برای تغییرات درون گروهی از آزمون t وابسته و همچنین جهت بررسی معناداری تغییرات بین گروهی متغیرها، از آزمون تحلیل کواریانس) (ANCOVAاستفاده شد. همچنین برای تعیین ارتباط سطوح سرمی امنتین ١ با سایر متغیرهای اندازهگیری شده از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. در تمام آزمون ها سطح معناداری ٠٠۵>P یا ٠٠١>P در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل دادهها با نرم افزار SPSS نسخه ۲١ انجام گرفت .
یافته ها
میانگین و انحراف معیار شاخص های توصیفی مرحله پیش آزمون دو گروه مورد مط العه در جدول ١ آورده شده است . با استفاده از آزمون t وابسته در گروه تجربی نشان داد بعد از ۸ هفته تمرین ایروبیک در مقادیر وزن و BMI کاهش معنادار و در مقادیر امنتین ١ افزایش معنادار مشاهده شد )٠٠۵>P(. درحالی که در مقادیر WHR تغییر معناداری مشاهده نشد ٠٠۵<P

تغییر تمام متغیرها در گروه کنترل بعد از ۸ هفته ، غیرمعنادار بود براساس آزمون تحلیل کواریانس در مقادیر وزن ، BMI و امنتین ١ پس آزمون نمودار ١در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنا داری وجود داشت در حالی که این آزمون حاکی ازعدم تفاوت معنا دار در مقادیر WHR گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل بود
اندازه اثر آزمون کوواریانس برای امنتین ١ برابر با ٠.۲٣١ و توان آماری برابر با ٠.٧۶٧ حاصل گردید. براساس ضریب همبستگی پیرسون مشاهده شده در جدول ٣، تغییرات امنتین ١ تنها با تغییرات وزن بدن ، همبستگی معکوس معناداری دارد; بدین معنی که معمولاکاهش وزن با افزایش سطح امنتین ١ همراه بوده است .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 14 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد