بخشی از مقاله

چکیده:

گردشگری روستایی در دنیای امروز یکی از بخشهای مهم فعالیتهای اقتصادی محسوب می گردد. این فعالیت مهم اقتصادی از دیدگاههای مختلفی مورد توجه قرار گرفته است. بعضی آن رابه عنوان بخشی از بازار گردشگری می شناسند و عده ای نیز آن راسیاستی برای توسعه روستایی قلمداد می کنند. سؤال این است که گردشگری روستایی چه نقش و اثری در توسعه روستایی و توسعه روستایی پایدار دارد؟

در دهه پایانی قرن بیستم بسیاری از برنامه ریزان اجتماعی اقتصادی در کشورهای اروپایی گردشگری راروشی مطمئن با چشم اندازی بسیار روشن برای توسعه روستاها بویژه محرومترین آنها معرفی کرده اند. مطالعات انجام شده در کشورهای فرانسه، اتریش، سوییس، انگلستان، ایرلند، تایلند و ژاپن نشان می دهد که گردشگری روستایی بسرعت در اقتصاد روستایی رشد کرده و مکمل فعالیتهای کشاورزی شده است.

ماهیت صنعت گردشگری ایجاد اشتغال و درامد، متنوع سازی اقتصاد، مشارکت اجتماعی و استفاده از منابع محلی است. از آنجا که بخش اعظم مشکلات عقب ماندگی و توسعه نیافتگی روستایی نیز به فقدان این صنعت برمی گردد، گردشگری روستایی با حل مسائل و مشکلات فوق می تواند به توسعه روستایی کمک نماید

مقدمه:

امروزه صنعت گردشگری یکی از اشتغال زاترین و درآمد زاترین صنایع به شمار می رودپیش بینی می شود که در سده ی اخیر این صنعت پیشتاز بوده ، سیر صعودی آن ادامه یابد . غالب کشور های جهان تلاش گسترده ای در جهت تقویت و بهبود وضعیت بهبود آن انجام می دهند . ماشینی شدن زندگی مردم، تمایل آنان را برای گذران اوقات فراغت در محیط های طبیعی و روستایی اطراف شهرها افزایش داده است .

روشن است که نقش ارزنده ی فرهنگی و اجتماعی این صنعت پایدار می تواند فراتر از جوانب اقتصادی آن باشد و کرانه هایش قلمرو فرهنگ ، جامعه ، محیط زیست و حتی سیاست را نیز در می نوردد و می توان ادعا نمود که این صنعت در استحکام پیوند های اجتماعی جوامع و بسط و گسترش روابط بین المللی و بر قراری و استمرار صلح جهانی سهم به سزایی دارد .

با توجه به اهمیت جهانی این صنعت , کشور ما به جهت تنوع چشم اندازهای طبیعی و جاذبه های تاریخی , باستانی , سیاحتی و زیارتی و آثار بی نظیر هنری می تواند به صورت یکی از قطب های توریستی دنیا مطرح شود و هر ساله میلیونها توریست را به سوی خود جلب نماید.

مواد وروش ها

در این تحقیق چون محقق سعی دارد با استفاده منابع موجود کتابخانه ای به توصیف و تبیین مطالب بپردازد روش کتابخانهای در تمام تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد و در بعضی از آنها موضوع تحقیق از نظر روش، از آغاز تا انتها متکی بر یافتههای تحقیق کتابخانهای است. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانهای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش کتابخانهای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات، محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند. در نتیجه، باید از روش کتابخانهای استفاده کند

جامعه مورد مطالعه

مجموعه مطالب و مقالات که در زمینه توجه به توریسم و گردشگری روستایی که در اختیار محقق قرار دارد شامل جامعه آماری ما می باشد

روش تجزیه و تحلیل

به علت کتابخانه بودن و نبودن اطلاعات آماری تحقیق فاقد تجزیه و تحلیل می باشد

روستا و توریسم

روستا عمدتاً یک واحد یک واحد همگن طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. از اینرو روستاها بنا به ماهیت خویش متناسب با ساختار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بویژه محیط جغرافیایی و چشم اندازها و جاذبه های طبیعی توریستی دارای سازماندهی درونی و کالبدی ویژه ای در زمینه نوع یا شیوه زندگی مادی و معنوی خود می باشند. وجود چنین سازماندهی اثرات و پیامدهای خویش را بر چهره زمین چه در بخش مساکن و چه در بخش مزارع، باغات، بیشه زارها، چشمه سارها و رودخانه ها و مناظر طبیعی و زیبای آن می بخشد که مورفولوژی و چشم اندازهای فرهنگی توریستی سکونتگاهها و باغات و کشتزارهای روستایی را تشکیل می دهد.

بعلت همین تنوع و عدم یکنواختی و خصوصیات انحصاری است که روستاها برای توریستها جاذبه داشته و علاقه مند به دیدار آنها هستند - رضوانی، علی اصغر، . - 1377 مثلاً مورفولوژی روستاهایی که در حاشیه کویر و مناطق خشک قرار دارند با معماری خاصی که مختص مناطق خشک است و ساکنین آنها که دارای روحیه قناعت و ساده زیستی که حاکی از شرایط طبیعی است می توانند برای جهانگردان جالب توجه باشند و یا اینکه این روستاها می توانند برای مطالعه کنندگان و بازدیدکنندگان و ورزشکاران خدماتی ارائه دهند.

یا روستاهای مناطق کوهستانی که بعضاً دارای چشم اندازهای زیبائی هستند که به عنوان مکانهای ییلاقی نیز مورد استفاده توریستها بویژه در فصل تابستان قرار می گیرند. نواحی کوهستانی همچنین به علت اینکه آب و هوای معتدل دارند محل زندگی و معیشت کوچ نشینان هستند، ایلات و عشایر ایران با بافت اجتماعی پیچیده و منسجمی که دارند می توانند برای توریستهای علمی فرهنگی بسیار جاذب و جالب توجه باشند

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید