بخشی از مقاله

چکیده:

انتقال مواد مغذی از رویان به جنین پیش از تخمگذاری تکمیل میشود. بنابراین تخم دارای منابع محدود چربی زرده، پروتین آلبومین و کربوهیدارتهای بسیارکم است که برای رشد و توسعه رویان مورد نیاز هستند. از آنجایی که میوفیبرهای جوجهها پیش از تفریخ شکل گرفتهاند، رشد پس از تفریخ ماهیچه وابسته به هایپرتروفی ماهیچه است. سلولهای ماهوارهای پیش سازهای میوژنیک حاضر در ماهیچههای اسکلتی هستند که در مراحل آخر رویانی توسعه یافتهاند و قابلیت تکثیر، تمایز و پیوستن به فیبرهای موجود یا ترکیب با همدیگر و تشکیل فیبرهای جدید هستند.

اگرچه سلولهای ماهوارهای به سرعت پس از تفریخ کاهش مییابند، بالابودن تعداد سلولهای ماهوارهای در زمان تفریخ موجب افزایش رشد ماهیچه میشود و تعداد آنها به شدت وابسته به وضعیت تغذیهای رویان است. منابع گلیکوژنی در رویان ماکیان انرژی ضروری مورد نیاز در یکچهارم آخر انکوباسیون را فراهم میکند. منابع گلیکوژنی رویان جوجه در طی دوره پیش از تفریخ به دلیل نیاز بالای انرژی به طور معنیداری تخلیه میشود.

تغذیه درون تخمی که تزریق یک منبع مکمل از پروتین یا کربوهیدارت به درون آمنیون - یا کیسه زرده - است میتواند با تغییر وضعیت گلیکوژن رشد را افزایش دهد. در نتیجه، افزایش منابع گلیکوژنی میتواند انرژی تکمیلی مورد نیاز برای زندهمانی بهتر جنین تازه متولد شده، رشد سریعتر و ذخیره بالاتر منابع پروتین - ماهیچه - بدن پس از تفریخ را فراهم کند. تفریخ با منابع گلیکوژن بالاتر موجب بهبود وزن بدن، کاهش مرگ و میر و بهبود عملکرد میشود.

-1 مقدمه:

رویان پرندگان در یک محیط خالی از کربوهیدرات و با مقدار محدود انرژی و مواد مغذی برای حمایت از رشد و توسعه رویانی و خروج از تخم، رشد میکنند .با رشد و تکامل رویان در درون تخم، ذخایر مواد مغذی و آلبومین به آهستگی کاهش مییابد و در زمان خروج از تخم به پایان میرسد

چربیهای زردهای و پروتین آلبومین، پیشسازهای گلوکوژنیک برای تولید گلوکز اندوژنوس - سوخت اولیه - هستند که به صورت گلیکوژن در ماهیچهها و کبد ذخیره میشوند. بنابراین منابع گلیکوژنی سوخت مورد نیاز برای رشد، تکامل و از تخم درآمدن را فراهم میکنند و برای زندهمانی رویان پرنده و پرنده تازه از تخم در آمده ضروری هستند . - 14 - از سوی دیگر، با توجه به اینکه میوفیبریلهای جوجهها در زمان پیش از خروج از تخم شکل میگیرند و رشد ماهیچهای پس از خروج از تخم وابسته به هایپرتروفی ماهیچهها است بنابراین وضعیت رویان از نظر تغذیه مواد مغذی موجود در تخم، بر رشد آینده آن اثرگذار خواهد بود.

-2 رشد ماهیچه:

سلولهای ماهیچهای، سلولهایی چندهستهای هستند و سنتز پروتین در میوفیبریلها وابسته به مقدار DNA هستهها است. اگرچه پس از خروج از تخم هستهها از مرحله میتوزی خارج میشوند، اما مقدار DNA در مرحله رشد پس از خروج از تخم همچنان افزایش مییابد. افزایش پس از خروج از تخم در مقدار DNA ماهیچه، وابسته به فعالیت سلولهای ماهوارهای است

رشد جنینی ماهیچه اسکلتی با تلفیق میوبلاستهای تکهستهای آغاز میشود و سپس میوبلاستها تبدیل به میوفیبریلها میشوند. در انتهای تکامل جنینی، میوبلاستهای رویان جوجه به عنوان سلولهای ماهوارهای شناخته میشوند که توان تکثیر میتوزی دارند

سلولهای ماهوارهای توان تکثیر، تمایز و اتصال به فیبرهای ماهیچهای موجود یا تشکیل فیبرهای ماهیچهای جدید را دارند . سلولهای ماهوارهای وظیفه افزایش تعداد هسته میوفیبریلهای دومین1 بعد از تولد را برعهده دارند و بنابراین موجب افزایش محتوای DNA میوفیبریلها میشوند

سلولهای ماهوارهای در اولین روز بعد از تخم در آمدن، به طورکامل فعال هستند، اما در هفت روزگی فعالیت میتوزی آنها به یکسوم زمان از تخم در آمدن کاهش مییابد . - 20 - سلولهای ماهوارهای 98 درصد از محتوای نهایی DNA موجود در میوفیبریلها را تولید میکنند که افزایش DNA و افزایش سنتز پروتین را ایجاد میکنند 10 - ؛ . - 15 تعداد بالای سلولهای ماهوارهای در زمان ازتخمدرآمدن با شروع رشد جوجه به سرعت کاهش پیدا میکند. تعدادی از آنها به صورت خاموش باقی میمانند و تنها در موارد جراحت ماهیچه فعال شده و بافت آسیب دیده را ترمیم میکنند

هایپرتروفی میوفیبریلها پس از خروج از تخم، ابتدا به صورت افزایش طولی، از طریق افزایش تعداد سارکومرها است و سپس به صورت افزایش قطر میوفیبریلها از طریق افزایش ذخیره پروتینهای میوفیبریلی خواهد بود 

بنابراین با توجه به موارد گفته شده استراتژی تغذیهای برای رشد جوجهها نباید تنها به بهبود رشد بعد از ازتخم در آمدن جوجهها محدود شود و بایستی با بکاربردن راهکارهای مناسب زمینه افزایش رشد ماهیچه را در مراحل جنینی - به منظور افزایش تعداد سلولهای ماهوارهای - با بهبود تغذیه درون تخمی پایهریزی کرد.

اثرهای هورمون رشد به وسیله فاکتورهای رشد شبه انسولینی IGF-I :IGF - و - IGF-II میانجیگری میشود . - 19 - هورمون رشد شبهانسولینی نیز اثرهای آنابولیک بر ماهیچه اسکلتی میگذارد و تکثیر و تمایز سلولهای ماهوارهای را افزایش داده و تجمع پروتینهای میوفیبریلی را از طریق افزایش سنتز و کاهش تجزیه پروتین افزایش میدهد . - 10 - مشخص شده است که رسپتورهای هورمون رشد و سازوکار سیگنال داخل سلولی آن از روز 12 دوره جنینی آغاز میشود و در مراحل انتهایی رویانی تکامل مییابند

همچنین IGF-I در رویان جوجه از روز 9 قابل تشخیص هست و بین روزهای 15 و 17 - همزمان با تشکیل میوفیبریلهای ثانویه - به حداکثر مقدار خود میرسد . - 16 - بر همین اساس نشان داده شده است که تزریق هورمون رشد مرغی - cGH - به تخممرغ در روزهای 15 و 16 دوره رویانی، افزایش وزن بدن، وزن ماهیچه سینهای و وزن جگر - روز - 15 را در پی داشته است

-3 انواع تغذیه درون تخمی:

به منظور تغذیه داخل تخم، میتوان مواد غذایی را به درون مایع آمنیون جنین - 14 - یا به درون کیسه هوایی - 24 - در مراحل آخر دوره انکوباسیون تزریق کرد. اگرچه سایر پژوهش ها تزریق درون تخمی را به صورت تزریق داخل زرده تخم مرغی در روز های نخستین رشد جنین انجام داده اند 3 - ؛7 ؛ . - 5 به دلیل این که رویان تا قبل از سوراخ کردن کیسه هوایی و تنفس در روز 19 جنینی ، از طریق دهان از مایع آمنیوتیک - که ترکیب اصلی آن آب و پروتین آلبومین است - تغذیه میکند، مکمل کردن مایع آمنیون با مواد مغذی، در حقیقت تامین یک جیره خارجی از مواد مغذی به جنین قبل از خروج از تخم است .

تغذیه داخل رویانی به عنوان یک ابزار سودمند برای غلبه بر محدودیت رشد اولیه در طی رشد رویانی و پس از خروج از تخم در طیور اهلی محسوب میشود . - 14 - با توجه به این که مشخص شده است که رویانهای تخممرغهای بزرگتر نسبت به رویان تخممرغهای کوچکتر بزرگتر هستند - 22 - ، به طوری که هر یک گرم تفاوت در وزن تخممرغ باعث ایجاد تفاوت 10 گرمی در وزن 56 روزگی جوجههای گوشتی میشود - 22 - و همچنین به دلیل اینکه تخممرغ سویههای گوشتی چربی و رطوبت زیادی دارد، ولی از نظر پروتین زیاد غنی نیست - 22 - ، و از سوی دیگر به دلیل این که مشخص شده است علت اصلی تلفات 11 تا 14 روزگی کمبود عناصر غذایی است - 1 - ، به نظر میرسد تزریق درون تخمی از این زمان به بعد از رشد رویان و جوجه حمایت کند.

-4 تغذیه درون تخمی و اثرهای آن بر رشد:

جوشکون1 و همکاران - 9 - با تزریق درون تخمی دیالمتیونین افزایش وزن نسبی جوجههای گوشتی نسبت به گروه کنترل را گزارش کردند. وایدرمن و بوتجه - 24 - اثرهای سودمند تزریق داخل تخممرغی آرژنین برای درمان آسیت را نشان دادند و همچنین گزارش کردند که بهترین راه برای تجویز آرژنین به رویان پرندگان، تزریق مستقیم به داخل تخممرغ و بهترین مکان کیسه هوایی تخممرغ است که سپس الآرژنین از طریق رویان جذب خواهد شد. درصد ال- آرژنین تزریقی از مقدار حداقل 0/01، 1، 5، 10 تا 20 درصد محلول تزریقی برای درمان آسیت میتواند متغیر باشد.

مخترعین این روش معتقد بودند که تزریق آرژنین را میتوان در هر زمانی پیش از ازتخم در آمدن انجام داد و از هر شکلی از آرژنین در این حالت میتوان استفاده کرد . - 24 - ال-مورانی - 6 - مقدار اسیدهای آمینه استفاده شده به وسیله جنین 7 روزه را به این ترتیب گزارش کرد: اسید آسپارتیک 5/31 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 140/5 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، ترئونین 2/53 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 66/9 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، سرین 3/86 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 102/1 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، اسید گلوتامیک 6/99 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 184/9 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، گلایسین 1/77 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 46/8 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، آلانین 3/01 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 79/6 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، والین 3/34 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 88/4 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، سیستین 1/10 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 29/1 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، متیونین 1/91 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 50/5 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، ایزولوسین 2/71 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 71/7 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، لوسین 4/53 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 119/8 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، تیروزین 1/84 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 48/7 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، فنیل آلانین 2/81 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 74/3 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، لایزین 3/78 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 100/0 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، هیستیدین 1/35 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 35/7 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، آرژنین 3/24 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 85/7 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - ، پرولین 1/96 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 51/9 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - و تریپتوفان 0/95 میلیگرم در 0/5 میلیلیتر 25/1 - درصد نسبت این اسید آمینه به لایزین - .

اوهتا و همکاران - 22 - گزارش کردند که با افزایش روزهای جوجهکشی رطوبت، چربی و پروتین خام جنین افزایش مییابد، ولی رطوبت، چربی و پروتین خام تخممرغ کاهش مییابد. همچنین با افزایش روزهای جوجهکشی محتوای اسیدآمینه ترکیب جنین و تخممرغ کاهش مییابد، این در حالی است که الگوی اسیدهایآمینه تخم تغییری نمیکند. تزریق اسیدهایآمینه - بر اساس نیاز جنین در حال رشد در 7 روزگی توسط ال-مورانی، در روز صفر جوجهکشی در کیسههوایی یا زرده تخممرغ موجب کاهش نرخ جوجهدرآوری شد . - 22 - از سوی دیگر، زمانی که محلول اسیدهای آمینه در روز 7 جوجهکشی به کیسه زرده تزریق شد، نرخ جوجه درآوری تحت تاثیر قرار نگرفت.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید