بخشی از مقاله

چکیده برای مطالعه رفتار فناوری و تعیین دورنما - راهبرد - و سپس و تصمیمگیری در مورد آن، به ابزار هایی نیاز است که اطلاعات لازم را برای تصمیمگیران فراهم نماید. یکی از این ابزارها، رویکرد ارزیابی فناوری است. برای تدوین هر راهبرد لازم است که فرصتها، تهدیدها، و نقاط قوت و ضعف شناسائی شوند. از یک سو ارزیابی سطح فناوری این امکان را فراهم می کند که به شناسائی نقاط ضعف و قوت پرداخته شود. ارزیابی توانمندی فناوری با بررسی توانمندیهای فناورانه، با تعیین نقاط حوزه ضعف و قوت، زمینه لازم برای تصمیم گیری در رابطه با توسعه توانمندی فناوریکی را ایجاد می کند.

شرکت تولیدی میکرو نرم افزار - - MNA با زمینه تخصصی ICT و با دارا بودن بیش از 190 نمایندگی در سطح شهر ها و استانهای کشور مشغول به فعالیت می باشد. این شرکت در سالهای اخیر با استفاده از 30 سال تجربه با وارد شدن در حوزه تحقیقات فناوریهای پیشرفته و دانش بنیان و راه اندازی دفتر تحقیقات در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران سرمایه گذاری در فعالیتهای تخصصی جدید نظیر فناوری نانو - تولید نانو ذرات فلزی در مقیاس صنعتی - و حوزه انرژی های نو - تولید پیشرفته LED Lighting به همراه پانل های خورشیدی - با استفاده از ماشین آلات فوق مدرن پیشرفته در محل کارخانه خود واقع در شهرک صنعتی پرند طیف محصولات خود را در 4 واحد تخصصی گسترش دهد.

در این مقاله سعی داریم با استفاده از مدل ارزیابی سطوح توانمندی فناورانه، سطح توانمندیهای فناورانه شرکت میکرو نرم افزار را مورد بررسی و تحلیل قراردهیم. این مدل از 8 بعد سطح توانمندی بنگاه را مورد ارزیابی قرار داده و در هر یک وضعیت بنگاه را مشخص نموده و شکاف موجود را ارائه مینماید. جهت ارزیابی توانمندی شرکت پرسشنامه محقق ساخته با 33 سوال که روایی آن از طریق روش تحلیل صوری و محتوایی که به تأئید صاحبنظران حوزه فناوری رسیده و پایائی آن از طربق آلفای کرونباخ سنجیده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد شرکت مورد مطالعه در ردیف شرکتهای خلاق قرار دارد و به عنوان یک مجموعه دارای قابلیت های فناورانهکاملاّ توسعه یافته، می تواند مرز فناوری ملی را شناسایی کند. همچنین در تعدادی از حوزه های مورد بررسی نیز رویکردی خلاق و پیشتاز دارد و از فناوری در جهت کسب مزیت های رقابتی بهره می گیرد.

مقدمه شبیه ایران چه بخواهند و چه نخواهند مجبورند با پیشرفت های فناوری های جدید خو بگیرند و از آنان متاثر شوند و ما نیز در این رهگذر مستثنی نیستیم. اثرات متقابل فناوریهای نوظهور بر جوامع بشری و بالعکس، غیر قابل انکار است. توسعه فناوری نانو، حوزه های مختلف از جامعه از جمله اقتصاد، بهداشت، محیط زیست، قوانین و مقررات و آموزش را تحت تاثیر قرار خواهد داد.[1-4] فناوری، به عنوان اجرای عملی دانش و تجربه در تولید کالا یا ارائه خدمات، تعریف می شود[2] در عصر حاضر فناوری نقش مهمی را در یک رقابت بنگاه از طریق ابتکار یا توسعه عملکرد ایفا می نماید و با توجه به تغییرات سریع فناوریکی، جنبه های فناوریک نیاز است به صراحت در برنامه ریزی راهبردک در نظر گرفته شوند.

در این مقاله سعی گردیده است به مقوله ارزیابی فناوری، بعبارت دیگر ارزیابی توانمندی های فناورانه پرداخته شود. ارزیابی توانمندی های فناورانه امروزه تقریبا در همه شرکتها بخش اساسی و جدائی ناپذیر از فرایند راهبرد محسوب می شود. طباطیائیان در کتاب خود بیان می نماید ارزیابی توانمندی فناورانه، فرایندی است که در آن، سطح فعلی قابلیت ها و توانایی فناورانه سازمان اندازه گیری می شود تا هم نقاط ضعف و قوت فناوریسازمان شناسائی شود و هم بتوان توانمندی فناورانه سازمانرا با رقبا و سطح ایده آل مقایسه نمود و جهت جبران موارد نامطلوب اقدام کرد[5] شرکت ها و بنگاه های تولیدی همواره درگیر مسائل اجرائی بسیار زیادی از قبیل خرید، فروش، تامین مواد اولیه، امور حسابداری، بیمه و .... همچنین تغییرات شدید در محیط رقابت می باشند.

لذا استفاده از مدل ها و روش های ارزیابی فناوری طولانی در این بنگاه ها جوابگو نمی باشد، به عبارت دیگر مدیران فنی و کارشناسان خبره شرکتها و کارخانجات با توجه به تجارب کسب کرده و بطور ذهنی قادر به تعیین حدود توانایی شرکت در حوزه های مختلف فناوری می باشند. به نظر می رسد ابزار مناسب جهت تایید و تصدیق این تخمین های ذهنی، مدل های توانمندی فناوری می باشد. تجربه نشان می دهد که مدلها و روش هایی که در اینگونه کارخانجات بکار گرفته می شوند بایستی دو خاصیت اساسی داشته باشنداولاً: ساده و قابل فهم باشد وثانیاً در زمان کوتاه و قابل قبولی نتیجه را ارائه دهد.

از طرف دیگر ارزیابی و ممیزی تکنولوژی یکی از وظایف مدیران استراتژیک میباشد که با توجه به شرایط محیطی و قابلیت ها و توانمندیهای خود و همچنین بررسی نقاط ضعف استراتژیها و سیاستگذاریهای لازم را جهت رشد سازمان و تحقق اهداف آن انجام دهند - طباطبائیان،. - 2005 کشورهائی که در علم و فناوری پیش قدم بوده اند نه تنها از ارزیابی مستمر غافل نبوده بلکه به اتکای ارزیابی های خردمندانه به راهبرد هایی موثر برای بهره وری از نیروی انسانی پژوهشگر، افزایش کیفیت تحقیقات و نتایج بدست آمده از آنها و زمینه سازی برای همکاری های ملی و بین المللی این مراکز دست یافته اند. امروزه فناوری حمایت کننده مزیت رقابتی کشورها و عامل پیشرفت صنعت و توسعه اقتصادی می باشد و ارزیابی فناوری بطور فزاینده ای به عنوان یک ابزار مهم جلوبرنده در تغییر و توسعه فناوری مطرح است - - chen,2010

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید