بخشی از مقاله

دانشگاه آزاد اسلامي
واحد كرج

.NET تكنولوژي

پروژه دوره كارداني پيوسته
رشته كاربرد كامپيوتر
استاد راهنما:
جناب آقاي مهندس سيد مسگري

توسط دانشجو:
فرهاد حيدري

شماره دانشجويي:78913534555
نيمسال اول سال تحصيلي 82-81


فهرست مطالب
عنوان صفحه
پيش گفتار 1
بخش اول: .NET Framework
مقدمه اي درباره .NET 3


-زبان ميانه (IL) 7
-مقدمه اي براي مديريت حافظه .NET 8
-سيستم نوع چارچوب .NET 10
موضوعات سيستم چارچوب.NET 11
-چگونه موضوعات، خود را تعريف مي كنند 11
-عمل پذيري متقابل الگوي موضوع مولفه (Com) 12
فرمهاي ويندوز، كنترل هاي وب و GDT+ 12
-ابزارها 15


اسمبلي‏ها، سيستم بسته بندي .NET 15
برنامه نويسي با صفات (Attributes) 16
امنيت (Security) 17
بخش دوم: زمان اجراي زبان عمومي (CLR)
-مرور كلي 17
-ساده سازي توسعه 18
پشتيباني ابزار 19
پشتيباني زبان چندگانه 19
- آماده سازي آسان تر مي شود. 20
- جداسازي نرم افزار 21
- وارسي و امنيت نوع. 22
- رابطه CLR با NET. 23
- جزئيات CLR 23


- CLR درزمان اجرا 24
- انواع داده هاي پشتيباني شده توسط CLR 26
- كد و داده هاي اداره شده 29
- رمز اداره نشده و دستيابي به داده ها 30
- COM Interop از طريق CLR 31
- الحاقات اداره شده به C++ 36

 


- پشتيباني از اشكال زدايي 37
- خلاصه 37
-بخش سوم : معرفي Visual Studio . NET
- محيط توسعه مجتمع (IDE) 38
- بخش A: ناحيه اصلي ويرايش 39
- بخش B: راه حل ها Help , Items , Classes , (Solutions) 39
- راه حل ها و جستجو گر راه حل 40
- پروژه ها 41
- وابستگي هاي پروژه 43


نماي كلاسي (Class View) 44
نماي منبع (Resource View) 44
جستجوگرماكرو (Macro Explorer) 45
-راهنماي دستي 45
-بخش C: جعبه ابزار و Server Explorer 47
بخشD: تكاليف (Tasks)، خروجي (Output)، نتايج جستجو و مشاهدات 49
بخش E: خصوصيات (Properties) راهنماي پويا (Dynamic Help) و برگزيدگان (Favorites) 53
-برنامه‏هاي اشكال زدايي 58
-الفباي تصويري نقطه توقف 60
تنظيمات نقطه توقف پيشرفته 61
-نقطه‏هاي توقف شرطي 62
-شمارش دفعات (Hit Counts) 62
-هنگام مكث رمز چه بايد كرد؟ 63
-ضميمه شدن اشكال زدا به يك فرآيند 64
-اشكال زدايي JIT 64
بخش چهارم : برنامه كاربردي نمونه فرمهاي ويندوز (Scribble.NET) 66

--منابع در .NET 66
-پيج و مهره‏هاي محلي سازي 67
-كلاسهاي مديريت منابع .NET 68


-بدست آوردن فرهنگ مورد نظر 69
- ايجاد منابع متني 70
-استفاده از Visual Studio .NET براي بين المللي كردن 72
-منابع تصويري 73
-استفاده از ليستهاي تصويري 73
-دسترسي برنامه اي به منابع 77
-خلاصه 78
بخش پنجم: ASP.NET
-وب جديد 79
- اساس ASP.NET 80
-افزودن موارد اصلي 83
-امتحان ايده‏ها 85
-خلاصه 89
بخش ششم : خدمات وب (Web Services)
-تعريف 89
-Echo Server 91
-ايجاد يك Proxy 93
-مشتري فرمهاي ويندوز 96
-برگرداندن نوع هاي تعريف شده توسط كاربر 99
-ايجاد خدمات رسان 100
-ايجاد مقيد سازيClient 101
-صفت هاي XML 102
-خلاصه 105
بخش هفتم: اطلاعات تفصيلي در مورد تكنولوژي .NET به زبان انگليسي
فهرست منابع 106

 


فهرست منابع
1- كتاب .NET Frsamework , C# مترجم: مهندس حوريه شاه حسيني
2- سايت اينترنتيWWW.microsoft.com
3- سايت اينترنتي WWW.devn.com
4- سايت اينترنتي WWW.SearchwebSerdices.Com

پيشگفتار
ما بسوي تغيير ديگري در سكو (Platfrom) پيش مي رويم. درست همانطور كه Dos به Windows تحول پيدا كرد، تكنولوژي .NET نيز تحول ديگراست كه كاربران كامپيوتر لزوم يادگيري آنرا بطور آشكار احساس مي كنند.
دات نت هم يك استراتژي حرفه اي و تجاري براي شركت مايكروسافت است و هم مجموعه اي از برنامه هاي قابل اجرا و پشتيباني است،براي هر آنچه كه بعنوان خدمات وب (Web Services) شناخته مي شوند.
دات نت تلاش مي‏كند تا در نهايت يك محدوده اجرايي براي تمام زبانها ارائه دهد. تا عمل متقابل (interoperate) به هم پيوسته اي با يك سيستم نوع متداول و كتابخانه كلاس پايه داشته باشند به همراه اين Platfrom جديد، مايكروسافت يك زبان برنامه نويسي براي بهره گيري از تكنولوژي .NET طراحي و پياده سازي نموده كه C# نام دارد برخي از مطالب و مثالهايي كه در اين مجموعه تحقيقي ارائه شده در مورد اين زبان است.


بر خلافت زبان Visual Basic، مايكروسافت هر دو زبان C# و CLS را به سازمان استانداردهاي ECMA ارائه داده است تا از پذيرش Platfrom و زبان برنامه نويسي C# مطمئن شود. با استفاده از استانداردهاي عمومي بعنوان زير بناي .NET اين شركت اطمينان دارد كه قدرت و ميزان پذيرش اين زبان باعث مي‏شود كه فراتر از زبانها و سيستمهاي صرفاً تجاري گام بردارد.
اين مجموعه تحقيقي كه بعنوان پايان نامه دانشجويي ارائه شده است. مبتني برهفت بخش است كه شش بخش از آن شامل اطلاعات نسبتاً اجمالي در مورد .NET و به زبان فارسي مي باشد كه عبارتند از:
-.NET Platform
-زبان ميانه (IL)


-زبان عمومي (CLR)
-توسعه فرمهايي ويندوز با Visual Studio.NET
-اساس ASP.NET
-خدمات وب (Web Dervices)
و بخش آخر اين مجموعه نيز شامل اطلاعات تفضيلي در مورد .NET و به زبان انگليسي مي باشد. در خاتمه لازم مي دانم از كمكها و راهنمايي هاي استاد راهنماي اينجانب، جناب آقاي مهندس سيد مسگري تشكر و سپاسگذاري نمايم.
فرهاد حيدري
زمستان 381


نماي كلاسي (Class View)
نماي منبع (Resourse Viwe)
جستجوگرماكرو (Macro Xeplorer)
-راهنماي دستي
-بخش C: جعبه ابزار و Server Expiorer
بخشD: تكاليف (Taske)، خروجي (Output)، نتايج جستجو و مشاهدات
بخش E: خصوصيات (Properties) راهنماي پويا (Dynamic Help) و برگزيدگان (Favorites)
-برنامه‏هاي اشكال زدايي
-الفباي تصويري نقطه توقف


-الفباي تصويري نقطه پيشرفته
-نقطه‏هاي توقف شرطي
-شمارش دفعات (Hit Counts)
-هنگام مكث رمز چه بايد كرد؟
-ضميمه شدن اشكال زدا به يك فرآيند
-اشكال زدايي JIT
بخش چهارم : برنامه كاربردي نمونه فرمهاي

ويندوز (Scribble.NET)


-تعريف
--منابع در .NET
-پيج و مهره‏هاي محلي سازي
-كلاسهاي مديريت منابع .NET
-بدست آوردن فرهنگ مورد نظر
- ايجاد منابع متني
-استفاده از Visual Studio .NET براي بين المللي كردن
-منابع تصويري
-استفاده از ليستهاي تصويري
-دسترسي برنامه اي به منابع


-خلاصه
بخش پنجم: ASP.NeT
-وب جديد
- اساس ASP.NET
-افزودن موارد اصلي
-امتحان ايده‏ها
-خلاصه
بخش ششم : خدمات وب (Web Services)
-تعريف
-Echo Server
-ايجاد يك Proxy
-مشتري فرمهاي ويندوز
-برگرداندن نوع هاي تعريف شده توسط كاربر


-ايجاد خدمات رسان
-ايجاد مقيد سازيClient
-صفت هاي XML
-خلاصه
بخش هفتم: اطلاعات تصيلي در مورد تكنولوژي .NET به زبان انگليسي
فهرست منابع

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید