بخشی از مقاله

رهنمودهاي مقام معظم رهبري به زوج هاي جوان

مفهوم خوشبختي
خوشبختي عبارت است از: آرامش ، احساس سعادت واحساس امنيت ، جشن واسراف وزياده روي ، کسي راخوشبخت نمي کند . مهريه و جهيزيه هم کسي را خو

شبخت نمي کند . پاي بندي به روش شرع است که انسان را خوشبخت وسعادتمند مي کند.
همديگر را بهشتي کنيد !
ازدواج واختيار همسر، گاهي درسرنوشت انسان موثر است.خيلي اززن ها هستند که شوهرانشان را بهشتي مي کنند . خيلي از مردهاي مهم هستند که زن هايشان را بهشتي مي کنند . عکس آن هم هست . اگر زن وشوهر، اين کانون خانوادگي را قدر بدانند وبراي آن اهميت قائل باشند، زندگي امن وآسوده خواهد شد وکمال بشري براي زن وشوهر درسايه ازدواج خوب ممکن خواهد شد.


گاهي هست که مرد در فعاليت هاي زندگي سردوراهي مي رسد.
انتخاب بايد بکند يا دنيا را و يا راه صحيح وامانت وصداقت را ، يکي از اين دو تا را بايد انتخاب کند ، اين جاست که زن مي تواند او را به راه اول يا راه دوم بکشاند .متقابلا ،طرف عکس آن هم هست ، شوهرها هم درمورد همسرانشان مي توانند اين طور تاثيرات را داشته باشند. سعي کنيد با هم اين طور باشيد . هردو کوشش کنيد که يکديگر را متدين، درراه خدا ، درراه اسلام ، درراه حقيقت ، در راه امانت و صداقت ، نگهداريد ومانع ازانحراف ولغزش شويد.
دردوران بسيار دشوار سال هاي مبارزات وهمچنين سال هاي انتقلاب ، خيلي از زن ها شوهران خود را با صبر وهمکاري شان بهشتي کردند . مردها رفتند به جبهه هاي گوناگون و خطرات را متحمل شدند. اين زن ها درخانه ها لرزيدند ودچار تنهايي وغربت گشتند ، اما زبان به شکوه بازنکردند ، شوهران خود را تشويق هم کردند . اين ها شوهران خود را بهشتي کردند والا مي توانستند طوري عمل کنند که شوهرانشان از رفتن به جبهه واز ورود به ميدان مبارزه ، وازادامه مبارزه پشيمان شوند . مي توانستند اين طور عمل کنند ، ولي نکردند . بي صبري نشان ندادند . شوهراني هم بودند که همسرانشان را بهشتي کردند . هدايت آن ها ، همکاري آن ها، دستگيري وکمک آن ها موجب شد که اين زن ها بتوانند در راه خدا حرکت کنند . عکس آن را هم داشته ايم . زن هايي بوده اند که شوهران خود را اهل جهنم کرده اند و مردهايي هم بوده اند که زن هاي خود را جهنمي کرده اند . مي توانيد با هم همکاري کنيد، همديگر را اهل بهشت کنيد، همديگر را سعادتمند کنيد، همديگر را درراه تحمل علم ، تحصيل کمال ،پرهيزکاري ،تقوا وساده زيستي کمک کنيد.


همديگر را خوشبخت کنيد!
خيلي از زن ها هستند که شوهر خودشان را بهشتي مي کنند . خيلي از مردها هستند که همسر خود را حقيقتا سعادتمند مي کنند . موارد عکس اين هم هست .ممکن است مردهاي خوبي باشند، زن هايشان آن ها را اهل جهنم کنند و زن هاي خوبي باشند که مردهايشان آن ها را اهل جهنم کنند اگر چنانچه زن ومرد هر دو توجه داشته باشند، با توصيه هاي خوب ،با همکاري هاي خوب با مطرح کردن دين واخلاق درمحيط خانه- آن هم بيشتر ازمطرح کردن زباني ، مطرح کردن عملي – اين طور يکديگر را کمک مي کنند آن وقت زندگي کامل وحقيقتا وافي وشا

في خواهد شد.
انسان با راهنمايي ودلسوزي وتذکر بجا ، با مانع شدن از زياده روي ها وبعضي ازکج رفتاري هاي همسرش ، مي تواند اورا اهل بهشت کند .البته عکس آن هم هست . با افزون طلبي ها ، با توقعات و با روش هاي غلطي که وجود دارد ، مي تواند همسر خود راجهنمي کند...
همدلي وهمکاري کردن ، معنايش اين است که همديگر را درراه خدا حفظ کنيد. تواصي به صبر وتواصي به حق کنيد .اگرخانم خانه مي بيند شوهرش دارد دچار يک انحرافي مي شود، فرضا دريک معامله نامشروعي دارد قرار مي گيرد، توي يک جريان غلطي دارد مي افتد ،توي پول درآوردن هاي نادرست دارد مي افتد ،توي رفيق بازي هاي ناسالم دارد مي افتد ،اول کسي که بايد اورا حفظ کند، اوست، اگر متقابلا مرداين احساس ها را به نوع ديگري اززنش کرد، اولين کسي که بايد زن را حفظ کند، شوهر اوست . البته حفظ کردن هم ، با محبت کردن وبا زبان خوش و با منطق صحيح وبا برخورد مدبرانه وحکيمانه حاصل مي شود ،نه بايد اخلاقي وقهر واين چيزها .يعني هر دو مراقب باشند تا آن ديگري را در راه خدا حفظ کنند .
با هم همکاري کنيد، به هم کمک کنيد، خصوصا درامر دين ، اگر مي بينيد طرف شما ،شوهر يا زن شما کاهل نماز است ، به نماز کم اهميت مي دهد ، به راستگويي ، به مال مردم کم و به شغل دولتي کم اهميت مي دهد اورا بيدار کنيد، به اوبگوييد ، به او بفهمانيد وکمک کنيد که خودش را اصلاح کند يا اگر مي بينيد که درامر محرم ونامحرم ،درامرپاکي ونجسي ،درامر حلال وحرام آدم بي اعتنا وبي مبالاتي است، به اوتوجه بدهيد ، اورا آگاه کنيد، کمک کنيد که خوب شود. اگر دروغگو ، وغيبت کن است، به او تفهيم کنيد، نه اين که دعوا کنيد ،نه اين که اوقات تلخي کنيد، نه اين که مثل يک منتقد بداخلاق بنشينيد يک کناري هي نق بزنيد .

مثل يک پرستار، نه آقا بالاسر
زن وشوهر بايد همديگر را درراه صحيح وصراط مستقيم الهي حمايت کنند .اگر هرکدام ازاينها مشاهده مي کنند يک عمل خير و يک کارشايسته اي ازهمسرانشان سر مي زند ،آن را تشويق کنند واگر برعکس ،احساس کردند که خطايي ،يک انحرافي – خداي نخواسته – وجود دارد ، سعي دراصلاح آن بکنند ،يکديگر را درراه خدا کمک وتشويق کنند.
زن وشوهر بايد سعي کنند که يکديگر را اصلاح کنند . نه مثل يک آقا بالاسرکه مرتب به ديگ

ري نيش بزند، نه ! مثل يک پرستار ، يک مادر وپدردلسوز .
وجه مشترک زوجين درزندگي بايد عبارت باشد از: توجه به خدا و اطاعت دستورات الهي وعمل به فرامين خدا. زن وشوهر بايد همديگر را دراين جهت حفظ کنند. اگرزن مي بيند که شوهر او بي اعتنا به مسائل ديني است ،اورا با حکمت واخلاق خوش وظرافت و زيرکي زنانه ، وادار به آمدن درراه خدا کند .مرد هم اگر مي بيند زنش بي اعتناست ،او هم بايد همين تکليف را انجام دهد. اين ازکارهاي اساسي درزندگي است.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید