مقاله در مورد رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان

word قابل ویرایش
11 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

رهنمودهای مقام معظم رهبری به زوج های جوان

مفهوم خوشبختی
خوشبختی عبارت است از: آرامش ، احساس سعادت واحساس امنیت ، جشن واسراف وزیاده روی ، کسی راخوشبخت نمی کند . مهریه و جهیزیه هم کسی را خو

شبخت نمی کند . پای بندی به روش شرع است که انسان را خوشبخت وسعادتمند می کند.
همدیگر را بهشتی کنید !
ازدواج واختیار همسر، گاهی درسرنوشت انسان موثر است.خیلی اززن ها هستند که شوهرانشان را بهشتی می کنند . خیلی از مردهای مهم هستند که زن هایشان را بهشتی می کنند . عکس آن هم هست . اگر زن وشوهر، این کانون خانوادگی را قدر بدانند وبرای آن اهمیت قائل باشند، زندگی امن وآسوده خواهد شد وکمال بشری برای زن وشوهر درسایه ازدواج خوب ممکن خواهد شد.

گاهی هست که مرد در فعالیت های زندگی سردوراهی می رسد.
انتخاب باید بکند یا دنیا را و یا راه صحیح وامانت وصداقت را ، یکی از این دو تا را باید انتخاب کند ، این جاست که زن می تواند او را به راه اول یا راه دوم بکشاند .متقابلا ،طرف عکس آن هم هست ، شوهرها هم درمورد همسرانشان می توانند این طور تاثیرات را داشته باشند. سعی کنید با هم این طور باشید . هردو کوشش کنید که یکدیگر را متدین، درراه خدا ، درراه اسلام ، درراه حقیقت ، در راه امانت و صداقت ، نگهدارید ومانع ازانحراف ولغزش شوید.
دردوران بسیار دشوار سال های مبارزات وهمچنین سال های انتقلاب ، خیلی از زن ها شوهران خود را با صبر وهمکاری شان بهشتی کردند . مردها رفتند به جبهه های گوناگون و خطرات را متحمل شدند. این زن ها درخانه ها لرزیدند ودچار تنهایی وغربت گشتند ، اما زبان به شکوه بازنکردند ، شوهران خود را تشویق هم کردند . این ها شوهران خود را بهشتی کردند والا می توانستند طوری عمل کنند که شوهرانشان از رفتن به جبهه واز ورود به میدان مبارزه ، وازادامه مبارزه پشیمان شوند . می توانستند این طور عمل کنند ، ولی نکردند . بی صبری نشان ندادند . شوهرانی هم بودند که همسرانشان را بهشتی کردند . هدایت آن ها ، همکاری آن ها، دستگیری وکمک آن ها موجب شد که این زن ها بتوانند در راه خدا حرکت کنند . عکس آن را هم داشته ایم . زن هایی بوده اند که شوهران خود را اهل جهنم کرده اند و مردهایی هم بوده اند که زن های خود را جهنمی کرده اند . می توانید با هم همکاری کنید، همدیگر را اهل بهشت کنید، همدیگر را سعادتمند کنید، همدیگر را درراه تحمل علم ، تحصیل کمال ،پرهیزکاری ،تقوا وساده زیستی کمک کنید.

همدیگر را خوشبخت کنید!
خیلی از زن ها هستند که شوهر خودشان را بهشتی می کنند . خیلی از مردها هستند که همسر خود را حقیقتا سعادتمند می کنند . موارد عکس این هم هست .ممکن است مردهای خوبی باشند، زن هایشان آن ها را اهل جهنم کنند و زن های خوبی باشند که مردهایشان آن ها را اهل جهنم کنند اگر چنانچه زن ومرد هر دو توجه داشته باشند، با توصیه های خوب ،با همکاری های خوب با مطرح کردن دین واخلاق درمحیط خانه- آن هم بیشتر ازمطرح کردن زبانی ، مطرح کردن عملی – این طور یکدیگر را کمک می کنند آن وقت زندگی کامل وحقیقتا وافی وشا

فی خواهد شد.
انسان با راهنمایی ودلسوزی وتذکر بجا ، با مانع شدن از زیاده روی ها وبعضی ازکج رفتاری های همسرش ، می تواند اورا اهل بهشت کند .البته عکس آن هم هست . با افزون طلبی ها ، با توقعات و با روش های غلطی که وجود دارد ، می تواند همسر خود راجهنمی کند…
همدلی وهمکاری کردن ، معنایش این است که همدیگر را درراه خدا حفظ کنید. تواصی به صبر وتواصی به حق کنید .اگرخانم خانه می بیند شوهرش دارد دچار یک انحرافی می شود، فرضا دریک معامله نامشروعی دارد قرار می گیرد، توی یک جریان غلطی دارد می افتد ،توی پول درآوردن های نادرست دارد می افتد ،توی رفیق بازی های ناسالم دارد می افتد ،اول کسی که باید اورا حفظ کند، اوست، اگر متقابلا مرداین احساس ها را به نوع دیگری اززنش کرد، اولین کسی که باید زن را حفظ کند، شوهر اوست . البته حفظ کردن هم ، با محبت کردن وبا زبان خوش و با منطق صحیح وبا برخورد مدبرانه وحکیمانه حاصل می شود ،نه باید اخلاقی وقهر واین چیزها .یعنی هر دو مراقب باشند تا آن دیگری را در راه خدا حفظ کنند .
با هم همکاری کنید، به هم کمک کنید، خصوصا درامر دین ، اگر می بینید طرف شما ،شوهر یا زن شما کاهل نماز است ، به نماز کم اهمیت می دهد ، به راستگویی ، به مال مردم کم و به شغل دولتی کم اهمیت می دهد اورا بیدار کنید، به اوبگویید ، به او بفهمانید وکمک کنید که خودش را اصلاح کند یا اگر می بینید که درامر محرم ونامحرم ،درامرپاکی ونجسی ،درامر حلال وحرام آدم بی اعتنا وبی مبالاتی است، به اوتوجه بدهید ، اورا آگاه کنید، کمک کنید که خوب شود. اگر دروغگو ، وغیبت کن است، به او تفهیم کنید، نه این که دعوا کنید ،نه این که اوقات تلخی کنید، نه این که مثل یک منتقد بداخلاق بنشینید یک کناری هی نق بزنید .

مثل یک پرستار، نه آقا بالاسر
زن وشوهر باید همدیگر را درراه صحیح وصراط مستقیم الهی حمایت کنند .اگر هرکدام ازاینها مشاهده می کنند یک عمل خیر و یک کارشایسته ای ازهمسرانشان سر می زند ،آن را تشویق کنند واگر برعکس ،احساس کردند که خطایی ،یک انحرافی – خدای نخواسته – وجود دارد ، سعی دراصلاح آن بکنند ،یکدیگر را درراه خدا کمک وتشویق کنند.
زن وشوهر باید سعی کنند که یکدیگر را اصلاح کنند . نه مثل یک آقا بالاسرکه مرتب به دیگ

ری نیش بزند، نه ! مثل یک پرستار ، یک مادر وپدردلسوز .
وجه مشترک زوجین درزندگی باید عبارت باشد از: توجه به خدا و اطاعت دستورات الهی وعمل به فرامین خدا. زن وشوهر باید همدیگر را دراین جهت حفظ کنند. اگرزن می بیند که شوهر او بی اعتنا به مسائل دینی است ،اورا با حکمت واخلاق خوش وظرافت و زیرکی زنانه ، وادار به آمدن درراه خدا کند .مرد هم اگر می بیند زنش بی اعتناست ،او هم باید همین تکلیف را انجام دهد. این ازکارهای اساسی درزندگی است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 11 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد