بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

درونداد ارزشی سیاستگذاری ها

 • تصمیم گیری ها در سطوح مختلف نظام سلامت متاثر از چارچوب های ارزشی تصمیم گیرندگان می باشد.
 • تاثیر ارزش ها بخصوص در سطوح بالاتر تصمیم گیری ها در نظام سلامت (یعنی سطح سیاستگذاری) اهمیت بیشتری پیدا می کند.

اسلاید 2 :

 • تا جاییکه که قضاوت در مورد خوب یا بد، پسندیده یا ناپسند، مطلوب یا نامطلوب، واجد اولویت یا فاقد اولویت، و کافی یا ناکافی در سیاست های کلان سلامت، بیش از آنکه تابعی از شواهد علمی باشد، از چارچوب ارزشی مورد استناد تاثیر می پذیرد.

اسلاید 3 :

درونداد شواهد و ارزش ها

نوع تصمیم گیری

سیاست ها های عمومی

آیا دولت باید بودجه راه اندازی مراکز پیوند قلب را تامین نماید

سیاست های اجرایی

مراکز پیوند قلب کجا باید مستقر گردد؟

سیاست های بالینی

چه بیماری باید تحت عمل پیوند قلب قرار گیرد

اسلاید 4 :

فقدان چارچوب ارزشی مرجع

 • از آنجایی که مبانی ارزشی سیاستگذاری های سلامت در کشور تا به حال حول ایدئولوژی اسلامی-شیعی بطور شفاف تدوین نشده است، چارچوب های ارزشی تصمیم گیرندگان، متکثر (Plural)، ضمنی (Implicit) ، ناپایا (Unreliable) و بعضاً انحرافی (Deviated) می باشد.

اسلاید 5 :

 • این امر هر گونه هدف گذاری، برنامه ریزی، و قضاوت ارزشی در مورد مقولات مرتبط به سلامت را به امری سلیقه ای تبدیل می نماید.
 • تکثر چارچوب های ارزشی تصمیم گیرندگان، در عمل موجب عدم ثبات و تغییرات مکرر و سلیقه ای سیاست های سلامت می شود.

اسلاید 6 :

 • به واسطه ضمنی بودن مبانی ارزشی سیاستگذاری های سلامت، احتمال انحراف این ارزشها از ایدئولوژی حاکم بر کشور و مخفی ماندن این انحراف، امری کاملا محتمل می باشد.

اسلاید 7 :

 • در غیاب یک چارچوب ارزشی مرجع، تقابل ترجیحات ارزشی (Value Preferences) در محیط سیاستگذاری در نهایت یا موجب گرته برداری کورکورانه از سیاست ها (و به تبع آن ارزش های) بیگانه می شود و یا سبب دلسردی ارزشی (Value Frustration) و حجت قرار دادن صِرفِ شواهد علمی به عنوان مبنای سیاست های سلامت می گردد.

اسلاید 8 :

چارچوب های ارزشی وارداتی

 • نتیجه گرایی عینی (Objective Utilitarian)
 • نتیجه گرای غیر عینی (Subjective Utilitarian)
 • حق گرای مساوات طلب (Egalitarian Liberal)
 • حق گرای آزادی طلب (Libertarian Liberal)
 • جامعه گرای مطلق (Absolute Communitarian)
 • جامعه گرای نسبی (Relative Communitarian)

اسلاید 9 :

فقدان ارزش فهرست نمودن ارزش ها

 • رویکرد معمول هنگام تبیین مبانی ارزشی سیاستگذاری ها و یا تعیین چارچوب ارزشی مرجع (Reference Value Framework) ، فهرست نمودن ارزش هایی است که هنگام سیاستگذاری باید به آن توجه گردد.
 • این رویکرد، رویکرد پایه های ارزشی (Pillar Approach) و یا اصول ارزشی (Tenet Approach) نامیده می شود.

اسلاید 10 :

نیاز به یک نردبان ارزشی

 • متاسفانه در اغلب موارد هر یک از گزینه های سیاستگذاری به تنهایی قادر به آدرس دهی به همه اهداف ارزشی نیستند.
 • اولویت دادن به ارزش ها در سناریوهای مقابله ای (و نه فهرست کردن ارزش ها) مبنای تمایز ایدئولوژی های مختلف می باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید