مقالات گوناگون

دانلود مقاله آسیب پذیری لرزه ای شبکه گاز رسانی شهری و ارائه راهکارهای مقاوم سازی

چکیده:از میان شریان های حیاتی مختلف، شبکه گاز از اهمیت بسیار بالایی در ساختار مدیریت شهری برخوردار است. به طوریکه بررسی پیامد های زلزله های گذشته نشان داده است که بزرگترین خطر پس از زلزله، آتش سوزی و انفجار ناشی از نشت شبکه گاز می باشد. این خطر بزرگی است که در نتیجه آسیب پذیری لرزه ای شبکه مذکور به وجود آمده ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله معرفی روشهای مختلف جهت براورد آسیبپذیری مناطق حفاظت شده در راستای طرح ریزی حفاظتی

چکیده:طرحریزی حفاظتی، فرایند تعیین مکان و طراحی مناطق حفاظتی برای افزایش پایداری تنوعزیستی میباشد. برای رسیدن به این هدف، مناطق حفاظتشده باید تا جای ممکن، تهدیدات متوجه تنوعزیستی را کاهش دهند. داشتن اطلاعات راجع به فرایندهای تهدیدآمیز و آسیبپذیری نسبی مناطق و ویژگیهای آنها نسبت به این فرایندها، برای یک طرحریز ...
word قابل ویرایش
11 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی ضریب انتشار ( فاکتور انتشار ) آلاینده های منتشره از دودکش نیروگاه حرارتی رامین

چکیدهانقلاب صنعتی و رشد روز افزون صنایع مختلف موجب تولیدوانتشار آلاینده های گازی و گازهای گلخانه ای به هوا گردیده است.اندازه گیری غلظت گازهای خروجی ازدودکش و محاسبه دبی گازخروجی ازآن موجب تعیین میزان جرم آلاینده های خروجی در واحد زمان می شود.براساس قوانین استاندارد هوای پاک,بررسی میزان انتشار آلاینده های خروج ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی اثر قیمت محصول و مسئولیت اجتماعی خردهفروش بر وفاداری مشتریان با توجه به نقش ویژگیهای شخصیتی خرده فروشان ، اعتماد و رضایت مشتریان ( مورد مطالعه : مشتریان فروشگاههای زنجیره ای شهر رشت )

چکیدهوفاداري مشتریان، به عنوان یکی از عوامل بسیار ضروري در موفقیت و توسعه هر کسب وکاري به شمار میآید از این رو و با توجه به تنوع طلبی مشتریان و امکان حق انتخاب گوناگون و گسترده براي آنان، شرکتها ملزم به بررسی رفتار مصرفکنندگان و عوامل اثرگذار بر وفاداري آنان می باشند لذا هدف پژوهش حاضر بررسی اثر مستقیم و غیر ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رابطه بین جوسازمانی و رضایت شغلی در بین کارکنان ستادی پالایشگاه آبادان در سال 1392

چکیدههدف این تحقیق، بررسی رابطه جو سازمانی با رضایت شغلی کارکنان شاغل در قسـمت سـتادي پالایشـگاه شهرسـتان آبـادان است. این تحقیق به روش میدانی و توصیفی و از نوع پیمایشی و همبستگی است. پرسشنامه رضـایت شـغلی » JDIاسـمیت« »کندال« و»هالین(1969) « و توصیفجو سازمانی »هال پین وکرافـت(1963) « ابزارهـاي تحقیـق را تشـ ...
word قابل ویرایش
15 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی

چکیدهدر سال هاي اخیر پیشرفت چشمگیر در عرصه الکترونیک و فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش گونه جدید و فزاینده اي از سازمان ها با عنوان سازمان هاي مجازي شده است. این سازمان ها، سازمانهاي پیچیده ، پویا و متحولی هستند که در آنها مرزهاي موجود از بین رفته است. ورود فناوري اطلاعات تغییراتی در ساختار این سازما ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی نقش محیط بر ساختار سازمانی در سازمان های مجازی

چکیدهدر سال هاي اخیر پیشرفت چشمگیر در عرصه الکترونیک و فناوري اطلاعات و ارتباطات منجر به پیدایش گونه جدید و فزاینده اي از سازمان ها با عنوان سازمان هاي مجازي شده است. این سازمان ها، سازمانهاي پیچیده ، پویا و متحولی هستند که در آنها مرزهاي موجود از بین رفته است. ورود فناوري اطلاعات تغییراتی در ساختار این سازما ...
word قابل ویرایش
12 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله پیش بینی رشد سود برپایه متغیرهای حسابداری

چکیدهپیش بینی سود و رشد آن در سرمایه گذاري ها از اهمیت ویژه اي برخوردار است ، زیرا تغییرات قیمت سهام و واکنش مستقیم بازار سرمایه را در پی دارد. از طرفی در محیط تجاري کنونی به دلیل تغییرات سریع فناوري و شرایط مالی، مدیران از دورنماي تجاري شرکت ارزیابی درستی ندارند و از این رو بررسی متغیرهاي حسابداري در یافتن ر ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی عوامل مالی تعیین کننده نگهداشت وجه نقد در مؤسسات دولتی و خصوصی

چکیدهدر این پژوهش عوامل تعیین کننده وجه نقد در شرکت هاي دولتی وخصوصی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف این تحقیق بررسی عوامل مالی تعیین کننده نگهداشت وجه نقد در موسسات دولتی وخصوصی است. جامعه آماري شامل شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1391- 1387 می باشد. پس از نمونه گیري به روش حذفی سیستم ...
word قابل ویرایش
14 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله آشنایی با سوپر جاذب ها و نقش آن در توسعه کشاورزی ( محصول مطالعاتی : عملکرد خیار درختی )

چکیدهامروزه در دنیا به دلیل محدودیت منابع آبی و خشکسالی و رشد روز افزون جمعیت، باعث شده است تا نیاز به محصولات غذایی افزایش یابد، در نتیجه اجرا پروژه هاي آبیاري و راه کارهایی که باعث نحولی در توسعه کشاورزي می شود از اهمیت ویژه اي برخوردار شود. از آنجا که ایران کشوري نیمه خشک است و میزان بارندگی سالانه در حال ...
word قابل ویرایش
13 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تحلیل تاثیر عوامل محیطی بر بقاء و پایداری صنایع کوچک در استان زنجان

چکیدههدف از این پژوهش،بررسی عوامل محیطی مختلف در ادامه حیات صنایع کوچک در استان زنجان می باشد که با استفاده از مدل PEST به ارزیابی تاثیر این عوامل پرداختیم. این پژوهش از نظر هدف از نوع کاربردي بوده و از نظر روش از نوع تحقیقات توصیفی-پیمایشی میباشد.جامعه آماري ،صنایع فعال در شهرستان زنجان به تعداد 308 واحد میب ...
word قابل ویرایش
16 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی عوامل موثر بر تجهیز و تخصیص منابع بانکی شعب در بانک ( مطالعه موردی : شعب بانک پارسیان استان تهران )

چکیدهدر قانون عملیات بانکی بدون ربا ، تجهیز و تخصیص منابع پولی یک بخش از وظیفه اصلی سامانه بانکی اعلام شده است. بانـک ها باید پیوسته خدمات جدیدي با توجه به نیاز متغیر جامعه ارائه دهند زیرا رشد و پیشرفت یک بانک در درجه اول بستگی بـه افزایش حجم منابع و در مراحل بعدي تخصیص آن منابع دارد. هدف این تحقیق ارزیـابی و ...
word قابل ویرایش
19 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مقایسه ی تاثیر افزایش براده های پلاستیک پت و فیبر لاستیک بر ویژگی های تراکمی خاک های ماسه ای

چکیدهبهسازي خاکهاي سست یکی از دغدغه هاي مجریان پروژه هاي عمرانی در مناطقی است که با این خاکها سر وکار دارند. براي این منظور از مواد مختلفی استفاده می شود. یکی از این مواد ضایعات غیر بازیافت پسماندهاي مختلف می باشد. تراشه هاي پلاستیک پلی اتیلن ترفتالات (پت) بدست آمده از آسیاب بطري هاي نگهداري مواد و نوشیدنی ها ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله طراحی یک آتوماتای یادگیر جدید برای رنگآمیزی گراف

چکیده:مسئله رنگآمیزی گراف1، یکی از مسائل ارضاء محدودیت موجود در ادبیات هوشمصنوعی میباشد. رنگآمیزی رأسی عبارت است از تخصیص رنگهایی به رأسهای گراف به قسمی که هیچ دو رأس مجاور، همرنگ نباشد. کمینه عددی (تعداد رنگها) که به این گراف برای رنگآمیزی اختصاص میدهیم را عدد رنگی مینامند، این مسأله از رده مسائل بسیار دشوار ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله طراحی یک سیستم خبره برآورد فروش محصولات براساس منطق فازی

چکیده:سیستم هاي خبره در حوزه هاي مختلف مانند برآورد و پیش بینی هاي گوناگون زمینه هاي کسب و کار به امري بسیار قابل توجه تبدیل شده اسـت.درایـن سیستم جهت طراحی و پیاده سازي سیستم متخصصی که قادربه تخمین این است که احتمال خرید محصول از طریق پارامترهایی مانند سن خریدار، سطح درآمد ، کیفیت محصول و قیمت به دست می آید ...
word قابل ویرایش
10 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی آزمایشگاهی شیارشدگی مخلوطهای آسفالتی لاستیکی حاوی مصالح خرده آسفالتی ( RAP )

خلاصهدر سالهای اخیرمواد بازیافتی مانند پودر لاستیک (CR) و مصالح آسفالتی بازیافتی (RAP) به منظور کاهش هزینهها، حفظ محیطزیست و افزایش طول عمر روسازیهای آسفالتی مورد استفاده قرار گرفتهاند. خرابی شیارشدگی یکی از خرابیهای سازهای مخلوط آسفالتی به شمار میرود. عملکرد شیارشدگی مخلوط های آسفالتی از طریق آزمایشهای خزش د ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تعیین مقاومت خستگی قیر با استفاده از آزمایش جاروب دامنه خطی

خلاصهروسازیهای آسفالتی برای مقاومت در مقابل خرابیهای بنیادی از جمله: شیارشدگی، خستگی و ترکخوردگی دماهای پایین طراحـی مـیشـوند. عملکـرد مخلـوط آسفالتی بستگی به نوع قیر و مصالح سنگی مصرفی و خصوصیات حجمی مخلوط آسفالتی دارد که باید برای شرایط آب و هوایی و محیطی محل مـورد نظـر طراحـی گردد. تحقیقات نشان داده است، خ ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی کارایی مدلهای هوشمند در استخراج منحنی تداوم جریان ( مطالعه موردی : ایستگاه خزانگاه رودخانه ارس )

خلاصهیکی از پارامترهای مهم در علم هیدرولوژی منحنی تداوم جریان یا دبی کلاسه در رودخانه است. بررسی منحنی تداوم جریان و تعیین دبیهای شاخص (مانند دبی نرمال، دبی میانه) در برنامه ریزیهای آب رودخانه جهت استفادههای شرب و یا احداث بندهای انحرافی برای کشاورزی حائز اهمیت است. استخراج منحنی تداوم جریان طی سالهای آماری ط ...
word قابل ویرایش
7 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله مقایسه نتایج حاصل از تحلیل های پیشرفته غیرارتجاعی مرتبه اول و مرتبه دوم قاب های فولادی خمشی دوبعدی با بارگذاری های مختلف

خلاصهتحلیل های پیشرفته به هر روش تحلیل/طراحی که بتوانند عوامل کلیدی تاثیرگذار بر رفتار سازه را به طور مستقیم و دقیق وارد روند محاسبات نمایند اشاره دارند. در این تحقیق، چهار نوع تحلیل با سه نوع بارگذاری مختلف، بر روی قاب های خمشی فولادی انجام، نمودار ضریب بار- تغییر مکان سازه برای هر تحلیل و بارگذاری رسم و نتا ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تحلیل لرزهای سد بتنی وزنی با در نظر گرفتن اثر لایهی رسوب ، با روش المان محدود

خلاصهمدلسـازی دقیق سیستم سد بتنی، که شامل بدنهی سد بتنی، سیال موجود در مخزن، لایهی رسوب و پی سنگی میباشد، در تحلیل اندرکنشی که بین این اجزا در هنگام زلزله وجود دارد، بسـیار مهم اسـت. در این مقاله به مطالعهی اندرکنش موجود میان اجزای سیستم سد بتنی پرداخته میشود. روشی که برای تحلیل اندرکنش انتخاب شــده اســت، رو ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تاثیر تثبیت بیولوژیکی خاک بر منحنی نگهداشت آب - خاک

منحنی نگهداشت آب- خاک نشانگر میزان رطوبت خاک در مقادیر مختلف مکش ساختاری است. مقاومت برشی ، ضریب نفوذپذیری، تغییر حجم خاکهای غیراشباع تابعی از خصوصیات منحنی نگهداشت آب - خاک میباشد. منحنی نگهداشت آب - خاک شامل منحنی های خشکاندازی (نشاندهنده از دست دادن آب) و ترسازی(نشاندهنده جذب آب) میباشد. بنابراین تعیین این ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله تاثیر شیب معکوس و زبری بستر بر خصوصیات پرش هیدرولیکی

خلاصهحوضچهی آرامش، نقش مهمی در اتلاف انرژی جریان خروجی سازههای هیدرولیکی و جلوگیری از خسارات ناشی از انرژی فوقالعاده آب در سرعتهای فوقبحرانی ایفا میکند. بههمین جهت محققین همواره در تلاش بودهاند، تمهیداتی فراهم آورند که بتوانند عمق ثانویه و طول پرش هیدرولیکی را کاهش و افت انرژی را افزایش دهند، تا ساخت حوضچهی آ ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله انتخاب سیستم بهینه ی سقف به روش تصمیمگیری چندمعیاره

خلاصهانتخاب سیستم مناسب سقف برای یک ساختمان یکی از مهمترین تصمیمهای کارفرما محسوب میشود. با توجه به وجود معیارهای متنوع در انتخاب یک سیستم سقف، ارائه راهکاری جهت تصمیم گیری برای انتخاب سیستم بهینه ضروری به نظر می رسد. تصمیمگیری چندمعیاره یکی از روشهای مناسب برای انتخاب بهترین گزینه در چنین شرایطی است. در این ...
word قابل ویرایش
8 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله بررسی رفتار پیچشی سازههای نامتقارن فولادی با بادبند واگرا در تحلیل استاتیکی غیرخطی ( پوش ) آوِر

خلاصهبررسی عملکرد ساختمانها در زلزلههای گذشته نشان میدهد که معمولا ساختمانهای نامتقارن نسبت به ساختمانهای متقارن در برابرزلزله آسیب پذیرترند . یکی از مواردی که باعث نامتقارنی ساختمانها میشود قرارگیری نامناسب مهاربندها در ساختمان میباشد که تحت عنوان خروج از مرکزیت سـختی بیـان میشود. اکثر تحقیقاتی که در زمینه ت ...
word قابل ویرایش
9 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

دانلود مقاله اولویت بندی عوامل موثر در تصادفات محل قوسهای افقی واقع در راههای دو خطه دو طرفه بر اساس روش تصمیم گیری گروهی

خلاصهتصادفات در محل قوسهای افقی چه به لحاظ تعداد و چه به لحاظ شدت از اهمیت زیادی برخوردار است به طوریکه اغلب قوسهای افقی، جزو نقاط سیاه راهها یا نقاط با خطر بالای تصادفات محسوب می شوند. از طرف دیگر محدودیت منابع مالی و همچنین لزوم توجیه اقتصادی هر پروژه موجب شده است که اولویت بندی نقاط تصادف خیز راهها از جمله ...
word قابل ویرایش
6 صفحه
مقالات گوناگون
25000 تومان

مقالت رو پیدا نکردی ؟

ما رایگان واست سرچ میکنیم .فقط کافیه موضوع و شماره موبایلت را در کادر ثبت موضوع ، وارد کنی و تمام . ما لیستی از بهترین عناوین که مرتبط با موضوع شماست را در (روبیکا ، ایگپ ، ایتا یا واتساپ) تقدیمتون میکنیم.

ثبت موضوع
شماره وارد شده صحیح نیستموضوع مقاله را وارد کنید
با تشکر از شما
درخواست بررسی موضوع مقاله شما با موفقیت ثبت گردید . کارشناسان ما بزودی نتیجه بررسی را به شما اطلاع میدهند .
درخواست موفق جستجو مقاله مگ ایرانز